INTERVIU Dan Cîmpean, Directorul DNSC: „Digitalizarea și securitatea cibernetică, esențiale pentru creșterea economică“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre avantajele ecosistemul IT&C din România obținute în urma colaborării cu parteneri din EAU și posibile perspective oferite de colaborarea cu mediul specializat în securitate cibernetică din această piață.

Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică

Adevărul: De ce Directoratul pe care îl conduceți consideră că este important să fie prezent la evenimente cum este cel organizat de GRIC în Emiratele Unite?

Dan Cîmpean: Directoratul National de Securitate Cibernetică al României (DNSC) are  atribuție legală și un rol cheie în sprijinirea participării instituțiilor statului român, precum și a firmelor specializate, în inițiative de cooperare și în proiecte internaționale din domeniul securității cibernetice.

Prin urmare, suntem și vom fi în continuare un partener activ, din ce în ce mai prezent, în toate formatele importante ce au ca obiect dezvoltarea, susținerea și promovarea cooperării comerciale și investiționale din domeniul cyber.

Este de remarcat faptul că atât Emiratele Arabe Unite, cât și România, își extind și își sporesc permanent ecosistemul național și expertiza în domeniul securității cibernetice, nu numai pentru a satisface cererea națională, dar și cu obiectivul de a deveni un actor important și un hub regional pentru exportul unor astfel de capabilități de înaltă tehnologie, atât în Uniunea Europeană, cât și în regiunea Golfului și a Orientului Mijlociu.

Formatul de cooperare creat și sprijinit de Gulf - Romania Investment Council (GRIC) este unul ideal pentru a conecta și stimula cooperarea din domeniul cyber între actorii- cheie din mediul economic și de afaceri din România și cei din regiunea Golfului Persic, cu implicarea și sprijinul autorităților guvernamentale, cum ar fi Cyber Security Council din Emiratele Arabe Unite și DNSC. Cu sprijinul GRIC, sunt convins că vom reuși să atingem obiectivele și rezultatele ambițioase pe care împreună ni le propunem.

Ce perspective poate oferi o colaborare cu mediul specializat în securitate cibernetică din această piață?

Abordarea de către DNSC a provocărilor, amenințărilor și riscurilor cibernetice se bazează în mod fundamental pe principiul că securitatea cibernetică și siguranța online sunt o responsabilitate comună; și că o cooperare între actorii guvernamentali, industrie, mediul academic și partenerii internaționali, este esențială.

Colaborarea și cooperarea în domeniul securității cibernetice între România și Emiratele Arabe Unite pot accelera nu doar implementarea propriilor strategii naționale securitate cibernetică – strategii recent actualizate și foarte ambițioase, de altfel – dar poate fi, totodată, un element cheie în creșterea nivelului de reziliență și de competitivitate al economiilor și al statului, în general.

Am observat o complementaritate între soluțiile, serviciile și produsele de securitate cibernetică oferite de multe dintre firmele din România și Emiratele Arabe Unite și cred că aceasta este cheia pentru un parteneriat robust și lucrativ, pe termen lung, între acestea. Ambele state consideră digitalizarea și securitatea cibernetică, ca fiind ingrediente esențiale ale planurilor naționale de creștere economică – deci suntem aliniați din acest punct de vedere.

Evident, va trebui să lucrăm rapid și susținut împreună (EAU-RO) pentru a identifica și a susține acele priorități și inițiative specifice care vor fi de succes și vor livra rezultate concrete. În acest moment, este important ca actorii cyber din mediul public și privat din Emiratele Arabe Unite și România să demareze noi inițiative și proiecte comune, cu sprijinul și implicarea sectorului guvernamental.

Ce avantaje are ecosistemul IT&C din România, ce poate obține dintr-o colaborare cu parteneri din EAU?

România are, la acest moment unul din ecosistemele IT&C și de securitate cibernetică cele mai active din Uniunea Europeană, cu un ritm de creștere rapidă, și cu un nivel de competitivitate foarte ridicat.

Nu din întâmplare, noul Centru european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC) este găzduit în București, România, la momentul când Uniunea Europeană își activează cele mai bune capacități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul securității cibernetice.

Avem masa critică de companii private, centre de inovare-cercetare, IMM-uri, actori din mediul academic, experți individuali și organizații din sectorul public ce au un interes deschis de a colabora cu parteneri din Emiratele Arabe Unite, în special în domeniul securității cibernetice și al noilor tehnologii digitale.

România a dovedit că are o abordare pragmatică și eficientă în crearea unor infrastructuri digitale sigure, și a unui nivel de reziliență ridicat, abordare ce s-a dovedit a fi esențială pentru progresul inițiativelor economice și sociale naționale.

Pot astfel de colaborări să aducă un plus în ceea ce privește securitatea cibernetică, într-un moment în care amenințările şi atacurile cibernetice sunt din ce mai frecvente și mai periculoase?

Nici un stat, nici un actor guvernamental sau privat nu poate să facă față în izolare nivelului actual ridicat de riscuri, amenințări și provocări cibernetice cu care ne confruntăm, în secolul XXI. Abordarea unor fenomene globale de tipul criminalității cibernetice, atacurilor din partea actorilor statali și a proliferării amenințărilor cibernetice, necesită o mult mai bună și mult mai strânsă cooperare internațională.

Prin urmare, cooperarea și colaborarea internațională privind securitatea cibernetică sunt unul din instrumentele absolut esențiale la acest moment, iar România și Emiratele Arabe Unite au multe oportunități de a lucra mai strâns, la toate nivelele, în special pentru o mai bună securitate cibernetică în sectorul energetic, financiar-bancar și pentru a dezvolta programe de educație și pregătire pentru noua generație de profesioniști cyber de care ambele state au nevoie.

Mobilizarea întregului ecosistem de securitate cibernetică din Emiratele Arabe Unite și România, pentru a face față împreună amenințărilor din spațiul cibernetic, va permite acestor state, cetățenilor și firmelor să prospere într-o lume din ce în ce mai digitală, mai conectată dar și mai expusă unor riscuri, amenințări și provocări cibernetice.

English version

Dan Cimpean, The Director, Romanian National Cyber Security Directorate

Digitisation and cybersecurity, key ingredients of national economic growth plans

Adevărul: Why does your Directorate consider it important to be present at events such as the one organised by GRIC in the United Emirates?

Dan Cîmpean: Romania's National Cyber Security Directorate (DNSC) has a legal mandate and a key role in supporting the participation of Romanian state institutions, as well as specialised companies, in cooperation initiatives and international projects in the field of cyber security.

Therefore, we are and will continue to be an active partner, increasingly present, in all important formats aimed at developing, supporting and promoting trade and investment cooperation in the cyber field.

It is remarkable that both the UAE and Romania are continuously expanding and enhancing their national ecosystem and expertise in cybersecurity, not only to meet national demand, but also with the objective of becoming an important player and a regional hub for exporting such high-tech capabilities, both to the European Union and to the Gulf and Middle East region.

The cooperation format created and supported by the Gulf - Romania Investment Council (GRIC) is an ideal one to connect and stimulate cyber cooperation between key economic and business actors in Romania and the Persian Gulf region, with the involvement and support of governmental authorities such as the Cyber Security Council of the United Arab Emirates and the DNSC. With the support of the GRIC, I am confident that we will succeed in achieving the ambitious goals and results that together we are aiming for.

What perspectives could offer a collaboration with the cybersecurity environment in this market ?

The DNSC's approach to cyber challenges, threats and risks is fundamentally based on the principle that cybersecurity and online safety are a shared responsibility; and that cooperation between government actors, industry, academia and international partners, is essential.

Collaboration and cooperation on cybersecurity between Romania and the United Arab Emirates can not only accelerate the implementation of their own national cybersecurity strategies - recently updated and very ambitious strategies at that - but can also be a key element in increasing the resilience and competitiveness of economies and the state in general.

I have observed a complementarity between the cybersecurity solutions, services and products offered by many of the firms in Romania and the UAE and I believe this is the key to a robust and lucrative long-term partnership between them. Both countries see digitisation and cybersecurity as key ingredients of national economic growth plans - so we are aligned in this respect.

Obviously, we will need to work quickly and sustainably together (UAE-RO) to identify and support those specific priorities and initiatives that will be successful and deliver concrete results. At this point in time, it is important that UAE and RO cyber actors from the public and private sectors start new joint initiatives and projects, with the support and involvement of the government sector.

What advantages does the Romanian IT&C ecosystem gain from working with UAE partners?

Romania currently has one of the most active IT&C and cybersecurity ecosystems in the European Union, with a rapid growth rate and a very high level of competitiveness.

It is no coincidence that the new European Cybersecurity Industrial, Technological and Research Competence Centre (ECCC) is hosted in Bucharest, Romania, at a time when the European Union is activating its best cybersecurity research, development and innovation capabilities.

We have a critical mass of private companies, innovation-research centres, SMEs, academic actors, individual experts and public sector organisations that have an open interest in collaborating with UAE partners, particularly in the field of cyber security and new digital technologies.

Romania has proven to have a pragmatic and effective approach to creating secure digital infrastructures and a high level of resilience, an approach that has proven to be essential for the advancement of national economic and social initiatives.

Can such collaborations add to cyber security at a time when cyber threats and attacks are becoming more frequent and dangerous?

No state, government or private actor can cope in isolation with the current high level of cyber risks, threats and challenges we face in the 21st century. Tackling global phenomena such as cybercrime, state actor attacks and the proliferation of cyber threats requires much better and much closer international cooperation.

EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite