INTERVIU Octavian Bădică, Ambasador al României în UAE: „Emiratele Unite Arabe sunt un partener strategic pentru România“

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Octavian Bădică, Ambasador al României în UAE, a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului Adevărul despre cum au evoluat relațiile bilaterale dintre România și Emiratele Arabe Unite, sunt cele mai fezabile proiecte în domeniul industriei și în cel al energiei și posibile colaborări viitoare dintre cele două țari în domeniile considerate de interes strategic.

Octavian BĂDICĂ, Ambasador al României în UAE
Octavian BĂDICĂ, Ambasador al României în UAE

Adevărul: Domnule ambasador, cum au evoluat relațiile bilaterale dintre România și Emiratele Arabe Unite, de unde s-a pornit şi unde s-a ajuns?

Excelența Sa, Dl. Octavian BĂDICĂ: Relațiile dintre România și Emiratele Arabe Unite au fost întotdeauna privilegiate.

Acestea au început tradițional, cu zona de comerț și export. Pe măsura intensificării contactelor politice, acestea au continuat să se dezvolte și să devină mai variate. Au urmat investițiile străine directe emerateze în România, iar acum vorbim deja de companii românești de IT și Blockchain cu activități în Emiratele Arabe Unite.

Amabasada României din Emiratele Arabe Unite de la Abu Dhabi a fost deschisa în anul 1990, dar in Dubai funcționa cu mult înainte un Birou de Promovare a Comerțului. Primele acorduri oficiale semnate între cele două state datează din 1993, iar în prezent am ajuns la 19, acoperind o gama vastă de domenii, majoritatea acestor acorduri fiind semnate în ultimii zece ani.

Această dinamică din ultimii ani se reflectă în evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale, atât din punct de vedere economic - unde anul acesta vom depăși probabil schimburi comerciale de 500 milioane USD, cât și politic, prin vizitele la nivel înalt și întâlnirile ministeriale care acum au loc în mod regulat.

Care sunt cele mai fezabile proiecte în domeniul industriei și în cel al energiei care pot fi materializate în România prin cooperare cu Emiratele Arabe Unite?

Emiratele Arabe Unite sunt un partener strategic, ținând cont de expertiza lor acumulată în anumite domenii cheie și de puterea financiară.

Probabil cel mai activ și dorit domeniu în acest moment este cel al energiei verzi. Emiratele Arabe Unite sunt foarte active la nivel global în tot ce ține de energia verde, participând în numeroase proiecte pe toate continentele. India, Iordania, Turcia sunt doar câteva dintre țările care au anunțat deja public proiecte comune, emirateze.

Pe acest subiect, România vine cu un mare potețial și resurse vaste. Fie că vorbim de energie solară, eoliană sau hidraulică, on-shore sau off-shore, România este înzestrată cu aceste resurse și are datoria să le exploateze eficient și durabil, astfel încât să-și asigure independența și securitatea energetică și să contribuie la obiectivele climatice asumate internațional.

Din punct de vedere industrial, lucrurile trebuie privite mai pragmatic și economic. Este clar interesul pentru tot ce ține de securitatea alimentară și întreg lanțul de distribuție. Adițional, cred că putem identifica proiecte importante pentru România din punct de vedere industrial, în care să cointeresăm partea emirateză, să generăm împreună valoare adăugată, care la rândul său va aduce beneficii economice și sociale.

Octavian Bădică, Ambasador al României în UAE și Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preșe
Octavian Bădică, Ambasador al României în UAE și Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Preșe

Cum evaluează Emiratele Arabe Unite relația cu România şi potențialul cooperării economice dintre cele două țari?

Există mult interes, și mă bucur să spun că cel puțin în ultimele 6 luni de când am preluat eu mandatul, văd o efervescență și un entuziasm crescut în ambele țări. Acest lucru nu ar putea fi posibil fără încrederea conducerii dintre cele două țari și prin discuții la nivel înalt. Emiratele Arabe Unite văd România ca pe un partener corect, stabil, pe termen lung, cu care împărtășesc o serie de valori și principii. Ambele țări au de învățat una de la cealaltă și se pot susține reciproc atât local, cât și pe plan internațional. Faptul că România este membră a familiei Uniunii Europene este un avantaj, iar dintre țările din Europa de Est, cred cu tărie că suntem unul dintre partenerii de anvergură pentru EAU.

Lucrăm împreună sa identificăm acele proiecte comune care să aducă maximum de beneficii ambelor părți și în special să contribuie la creșterea nivelului de trai și a bunăstării populației. Există deschidere, iar primul pas este să canalizăm resursele și interesul acolo unde este cel mai necesar.

Care sunt viitoarele colaborări dintre cele două țari în domeniile considerate de interes strategic?

Este clar că aici vorbim despre IT, Blockchain și Metaverse. Fiecare dintre cele două țări are atuuri în aceste domenii, de aceea lucrul împreună pe aceste domenii poate genera multe sinergii pozitive. Niciodată nu a fost mai importantă securitatea cibernetică și colaborarea în acest domeniu.

Un alt domeniu strategic, care ne pregătește pentru viitor, este cel al educației și cercetării. Mă refer aici la specialiști și la expunerea lor la medii și culturi diferite, precum și la accesul la informații și tehnologii avansate, pregătirea acestor specialiști pentru un viitor în care evoluția se întâmplă foarte accelerat, tehnologia avansează mai rapid ca niciodată. Lideri în domeniile lor de expertiză vor fi cei conectați la aceste schimbări, care le înțeleg sau chiar le pot anticipa, iar rolul nostru este de a le crea contextul pentru a deveni cei mai buni, chiar și într-o realitate volatilă, aflată în continuă transformare.

ENGLISH VERSION

His Excellency Octavian BĂDICA , Ambassador of Romania to the UAE

UAE, strategic partner for Romania

Adevărul: How has the bilateral relations between Romania and the United Arab Emirates evolved?

His Excellency Octavian BĂDICA: The relations between Romania and the United Arab Emirates have always been privileged.

They started traditionally with the trade and export area. As political contacts have intensified, they have continued to develop and become more varied. Direct foreign investment in Romania followed, and now we are already talking about Romanian IT and Blockchain companies with operations in the UAE.

The Romanian Embassy in the United Arab Emirates in Abu Dhabi was opened in 1990, but a Trade Promotion Office was operating in Dubai long before that. The first official agreements signed between the two countries date back to 1993, and today we have 19, covering a wide range of areas, most of these agreements having been signed in the last ten years.

This dynamic in recent years is reflected in the upward evolution of bilateral relations, both economically - where this year we are likely to exceed trade of USD 500 million - and politically, through the high-level visits and ministerial meetings that now take place regularly.

What are the most feasible industrial and energy projects that can be implemented in Romania through the cooperation with the United Arab Emirates?

The United Arab Emirates is a strategic partner, considering their accumulated strategic expertise in key areas and financial strength.

Probably the most active and desired area at the moment is green energy. The UAE is very active globally in green energy, participating in numerous projects on all continents. India, Jordan, Turkey are just some of the countries that have already publicly announced joint, Emirati projects.

On this topic, Romania comes with a great potential and vast resources. Whether we are talking about solar, wind or hydropower, on-shore or off-shore, Romania is endowed with these resources and has a duty to exploit them efficiently and sustainably, so as to ensure its energy independence and security and contribute to the internationally agreed climate objectives.

From an industrial perspective, things need to be looked at more pragmatically and economically. There is a clear interest in food security and the whole supply chain. In addition, I believe that we can identify important projects for Romania from an industrial viewpoint, in which we can involve the Emirati side and generate added value together, which in turn will bring economic and social benefits.

How does the United Arab Emirates assess the relationship with Romania and the potential for economic cooperation between the two countries?

There is a lot of interest, and I am happy to say that at least in the last 6 months since I took the mandate, I see an increased effervescence and enthusiasm in both countries. This could not be possible without the confidence of the leadership between the two countries and through high-level discussions. The UAE sees Romania as a fair, stable, long-term partner with whom it shares a number of values and principles. Both countries can learn from each other and support each other both locally and internationally. The fact that Romania is a member of the European Union family is an advantage, and among Eastern European countries, I strongly believe that we are one of the key partners for the UAE.

We are working together to identify joint projects that will bring maximum benefits to both sides and in particular contribute to raising living standards and the well-being of the population. There is openness, and the first step is to channel resources and interest where it is most needed.

What are the future collaborations between the two countries in the fields considered to be of strategic interest?

Clearly we are talking about IT, Blockchain and the Metaverse here. Each of the two countries has strengths in these areas, so working together on these areas can generate many positive synergies. Never has cyber security and collaboration in this area been more important.

Another strategic area that prepares us for the future is education and research. I am talking here about specialists and their exposure to different environments and cultures, as well as access to advanced information and technologies, preparing these specialists for a future where evolution is happening very fast, technology is advancing faster than ever. Leaders in their fields of expertise will be those who are connected to these changes, who understand or even anticipate them, and our role is to create the context for them to become the best, even in a volatile, ever-changing reality.

În lumePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite