Inspectoratul Școlar respinge înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureș. Cum justifică decizia

0
0

Inspectoratul Școlar Județean Mureș argumentează că înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureș ar încălca legea. Totuși, prevederile legale menționate de ISJ doar spun că este necesar avizul ISJ, nu menționează condițiile de respingere sau de validare.

Liceul Bolyai Farkas din Târgu Mureș FOTO Wikipedia
Liceul Bolyai Farkas din Târgu Mureș FOTO Wikipedia

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș nu a acordat avizul conform pentru Hotărârea Consiliului Local (HCL) Târgu Mureș nr. 303/ 25 august 2022 care prevedea divizarea parțială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș prin constituirea unei noi unități de învățământ romano-catolic, și anume Liceul Romano-Catolic, începând cu anul școlar 2023-2024.

Decizia a fost luată în data de 8 septembrie 2022 și a fost publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Mureș, instituție coordonată de către prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi de către cei 11 membri ai Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, care are următoarea componență de drept: inspectorul școlar general, cei doi inspectori școlari generali adjuncți, juristul, contabilul șef și directorul Casei Corpului Didactic Mureș, alături de alți cinci membri care au fost aleși în funcție prin vot secret din rândul personalului instituției.

„Se revine asupra Hotărârii nr. 31/ 31 august 2022 (N.R: care prevedea o amânare, până în momentul exprimării poziției oficiale a Ministerului de resort – n.a.) și se respinge acordarea avizului conform (chiar și în situația în care acesta nu a fost solicitat de către Municipiul Târgu Mureș), pentru Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 303/ 25 august 2022, prin care s-a aprobat inițierea reorganizării unităților de învățământ de pe raza Municipiului Târgu Mureș, începând cu anul școlar 2023-2024, motivat de faptul că nu au fost respectate dispozițiile articolului 19 alineatul 4, articolului 22^1 alineatul 1, articolului 31 alineatul 7 teza 1 din LEN/ 2011 (Legea Educației Naționale – n.r.) cu modificările și completările ulterioare. S-a avut în vedere răspunsul Ministerului Educației formulat prin adresa nr. 142/ DGJe-mail/ 31 august 2022, înregistrată la IȘJ Mureș cu nr. 726/ 5 septembrie 2022, prin care Direcția Generală Juridică și Control a analizat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 303/ 25 august 2022, prin care s-a aprobat inițierea reorganizării unităților de învățământ de pe raza Municipiului Târgu Mureș, începând cu anul școlar 2023-2024, și a concluzionat că „ (…) înființarea acestei unități de învățământ încalcă prevederile LEN/2011, cu modificările și completările ulterioare, (…)”, aspecte dezvoltate în adresa Ministerului Educației nr. 142/ DGJe-mail/ 31 august 2022”, se precizează în Hotărârea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 32 din 8 septembrie 2022.

Ce a decis Consiliul Local

Decizia de înființarea a amintitului liceu fusese luată, pe cale administrativă printr-o hotărâre a Consiliului Local (HCL) Târgu Mureș, cu numărul 303 din 25 august 2022. Iată ce stabilește documentul menționat:

„Articolul 1: (1) Se aprobă inițierea reorganizării unităților de învățământ ce funcționează în unitatea administrativ-teritorială a municipiului Târgu Mureș, propuse spre reorganizare pentru anul școlar 2023-2024

(2) Se aprobă inițierea reorganizării prin divizare parțială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș prin constituirea unei noi unități de învățământ romano-catolic, în condițiile legii, și anume Liceul Romano-Catolic, începând cu anul școlar 2023-2024, cu clasele situate în locația Piața Trandafirilor nr. 61 și strada Mihai Viteazul nr. 15.

(3) În urma procesului de divizare parțială în condițiile legii următoarele componente organizatorice vor trece în subordinea unității de învățământ nou constituite: nivelul de învățământ primar 5 clase, clasa pregătitoare, clasele I-II-III-IV, limba de predare maghiară din locația Piața Trandafirilor nr. 61; nivelul de învățământ gimnazial 4 clase, clasele V-VI-VII-VIII, limba de predare maghiară, din locația strada Mihai Viteazul nr. 15; nivelul de învățământ liceal 12 clase cu limba de predare maghiară din locația strada Mihai Viteazul nr. 15, câte 3 clase la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, formate din clase cu filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie romano-catolică, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii; filiera teoretică, profil uman, specializarea științe sociale.

(4) Liceul Romano-Catolic va avea sediul în municipiul Târgu Mureș, strada Mihai Viteazul nr. 15, județul Mureș.

La articolul 2, Consiliul Local Târgu Mureș se angajează că va îndeplini toate procedurile legale necesare în vederea continuării și finalizării procesului de reorganizare prin divizare parțială a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș prin constituirea noii unități de învățământ având denumirea: Liceul Romano-Catolic, în condițiile legii.

„Articolul 4: În conformitate cu prevederile articolului 252, alineatul (1), litera „c” și ale articolului 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale articolului 3, alineatul (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. Articolul 5: Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Agenției Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Ministerului Educației, Liceului Teoretic Bolyai Farkas”.

Ce prevede legislația invocată pentru respingerea avizului

Articolul 19, alineatul 4 din Legea Educației Naționale din 2011 prevede că „pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică – ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică – și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.

Articolul 22^1, alineatul 1 din LEN/ 2011: „Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, acreditate cu personalitate juridică, pot fi supuse procesului de reorganizare, în cazuri justificate în vederea asigurării accesului egal la educație și formare profesională, a eficientizării și asigurării/ menținerii standardelor de calitate, curespectarea prevederilor legale în vigoare.”

Articolul 31, alineatul 7 din LEN/ 2011: „(7) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaţională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

Târgu-Mureş


Ultimele știri
Cele mai citite