Sud-coreenii nu au livrat cele 400 de ventilatoare pentru care România a plătit un avans de 2,5 milioane de dolari

0
0
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Sud-coreenii nu au livrat cele 400 de ventilatoare pentru care România a plătit un avans de aproape 2,5 milioane de dolari în perioada stării de urgenţă, arată Curtea de Conturi în raportul său privind achiziţiile publice derulate în primăvară prin IGSU.

Un exemplu al acceptării unor clauze nerealiste este Acordul-cadru nr. 2595/10.04.2020, având ca obiect

achiziţia de ventilatoare, încheiat între ONAC şi Medi Consulting din Coreea de Sud şi Contractul subsecvent nr. 116229/27.04.2020 încheiat între Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin IGSU şi MEDI Consulting Korea, contract care nu a fost onorat, produsele nu au fost livrate şi nici nu s-au calculat şi facturat penalităţi de întârziere, conform clauzelor contractuale, ca urmare a acceptării de către IGSU a clauzei de „forţă majoră” invocată de furnizor.

Nu s-a executat garanţia de bună execuţie şi, prin urmare, nu a fost recuperat avansul în valoare de 2.451.000 USD acordat furnizorului pentru produsele contractate”, notează Curtea de Conturi în ultimul său raport.

Acordul-cadru nr. 2595/CN/10.04.2020 a prevăzut achiziţia a 400 bucăţi de ventilatoare livrate în patru loturi, în perioada 17 aprilie-8 mai 2020, acordarea unui avans de până la 30% din valoarea fiecărui lot, însă fără solicitarea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de asigurări, diferenţa de 70% din valoarea fiecărui contract subsecvent putând fi garantată de existenţa unui astfel de instrument.

Conform articolului 25 din contractul subsecvent au fost definite condiţiile forţei majore/cazului fortuit, respectiv faptul că acţiunea forţei majore mai mult de 15 zile dă dreptul fiecărei părţi să o notifice pe cealaltă parte privind încetarea de plin drept a contractului subsecvent, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

IGSU a plătit în 28.04.2020 suma de 10.931 mii lei, reprezentând avans către Medi Consulting din Coreea de Sud, aferent unui număr de 200 de ventilatoare cu termen de livrare conform contractelor încheiate în data de 13.05.2020 (100 buc.) şi data de 28.05.2020 (100 buc.).

Din analiza derulării contractului subsecvent nr. 116229/27.04.2020, încheiat între Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin IGSU şi MEDI Consulting Coreea de Sud, s-au constatat următoarele:

- până la data de 30.06.2020 nu a fost realizată nicio livrare;

- nu au fost calculate penalităţi de întârziere conform contractului, autoritatea contractantă acceptând în ultima zi de valabilitate a contractului subsecvent, respectiv 15.06.2020, cazul de forţă majoră invocată de MEDI Consulting în baza certificatului prezentat la acea dată;

- odată cu acceptarea forţei majore invocate de furnizor, IGSU, prin nota raport nr. 116883 din 15.06.2020, a aprobat încetarea de plin drept a contractului subsecvent, în temeiul art. 25.5 din contract (aflarea furnizorului într-o situaţie de forţă majoră pe o perioadă ce depăşeşte 15 zile). Printre motivele principale invocate de IGSU, pentru care s-a propus şi aprobat încetarea Contractului subsecvent, se regăseşte faptul că, de la data încheierii contractului subsecvent până la momentul desfăşurării misiunii de control, în piaţă s-a înregistrat o scădere a preţului unitar pentru ventilatoarele medicale;

- până la 30.06.2020 nu a fost executată garanţia de bună execuţie de 0,5% din valoarea contractului

subsecvent, respectiv suma de 40.800 USD privind nerespectarea clauzelor contractuale, valabilă până la 29.06.2020;

- a fost acordat un avans de 30% din valoarea contractului subsecvent, în sumă de 11.000 mii lei (echivalentul a 2.451.000 USD), sumă nerecuperată până la data finalizării controlului Curţii de Conturi.

În concluzie, deşi a necesitat eforturi de timp şi resurse umane la nivelul ONAC, procedura de achiziţie nu a condus la procurarea de către IGSU, în regim de extremă urgenţă, a ventilatoarelor medicale care fac obiectul acordului-cadru. Aşa cum reiese din documentele de planificare a achiziţiei, scopul primordial al achiziţiei a fost necesitatea constituirii stocurilor de urgenţă medicală de strictă necesitate disponibile pentru activitatea operativă, la nivelul unităţilor spitaliceşti, în vederea asigurării suportului cardio-respirator pacienţilor infectaţi cu COVID-19 a căror stare se agravează, devenind astfel indispensabile pentru viaţa acestora.

A fost indisponibilizată suma de 10.931 mii de lei de la bugetul statului, sumă reprezentând avans acordat de către IGSU către SC Medi Consulting, în condiţiile în care ofertantul nu a furnizat nici până la data controlului cantitatea de ventilatoare contractată potr ivit contractului subsecvent încheiat. În acelaşi timp, potrivit prevederilor contractuale, IGSU a fost obligat să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un alt acordcadru având ca obiect achiziţionarea produselor care fac obiectul acordului-cadru pentru satisfacerea aceleiaşi necesităţi care a dus la organizarea procedurii de negociere fără publicare, respectiv pentru cantitatea prevăzută de maxim 400 de ventilatoare medicale.

Având în vedere toate aceste aspecte menţionate, apreciem că se impune o analiză a conţinutului clauzei de „forţă majoră” din cuprinsul acordurilor-cadru şi, respectiv, a contractelor subsecvente încheiate de autoritatea contractantă în perioada stării de urgenţă sau de alertă, astfel încât să fie mai bine delimitate situaţiile în care părţile pot invoca existenţa evenimentului „extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”, mai ales în situaţia în care „forţa majoră” este cauzată de chiar evenimentul care stă la baza derulării procedurilor de achiziţie publică în regim de urgenţă.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri