Bacalaureat 2015 Română Olt. Subiecte Uman şi Real

0
0

Bacalaureat 2015 Română. Prima probă scrisă la sesiunea de vară de la BAC 2015, respectiv examenul de Limba Română, începe luni – 29 iunie. Adevarul.ro îţi va prezenta subiectele la BAC 2015 Română şi rezolvarea acestor subiecte la puţin timp de la start. În judeţul Olt s-au înscris la examenul de Bacalaureat un număr de 4.067 absolvenţi ai clasei a XII-a din judeţ.

UPDATE  Elevii, uşuraţi că nu le-a picat Poezia

Majoritatea elevilor care au susţinut luni - 29 iunie, proba scrisă la Limba română, au răsuflat uşuraţi că nu le-a picat printre subiecte Poezia. Subiectele de analiză şi sinteză au fost mai pe placul lor pentru că au putut scris ce au considerat, pe când alta ar fi stat situaţia dacă le-ar fi căzut printre subiecte ceva legat de poezie. 

”În ce mă priveşte, sunt mulţumit că nu mi-a căzut ceva legat de poezie că nu ştiu ce făceam, nu mi-au plăcut niciodată poeziile, iar să învăţt despre ele - cu atât mai puţin. La comentarii mai poţi să scrii câte ceva, dar dacă nu ştia poezia X care îţi cade ca subiect, atunci poţi să-ţi iei adio de la subiectul respectiv”, a spus unul din elevii de la Colegiul Naţional ”Nicolae Titulescu” din Slatina.

În ce priveşte prezenţa la Bacalaureat 2015 Română, s-au prezentat un număr de 3.464 elevi, lipsind aproape 600 de elevi din totalul de 4.067 absolvenţi ai clasei a XII-a aşteptaţi la examen. Oficialii IŞJ Olt au precizat că nu s-au înregistrat incidente.

UPDATE Subiectele de la Real

Subiecte bune Real Bacalaureat 2015 Română
Subiecte bune Real Bacalaureat 2015 Română

Subiecte Română Uman

Subiecte Bacalaureat 2015 Română UMAN
Subiecte Bacalaureat 2015 Română UMAN

Bacalaureat 2015 Română

BAC 2015 Română, prima probă scrisă a acestui examen din sesiunea iunie-iulie, se va derula luni – 29 iunie, iar adevarul.ro va prezenta subiectele la Română Bacalaureat 2015 la puţin timp după începerea examenului, precum şi rezolvarea lor.

În judeţul Olt, numărul total al absolvenţilor clasei a XII-a aşteptaţi iniţial la examen în sesiunea iunie-iulie de la BAC 2015 a fost de 4.067 elevi. Dintre aceştia, 3.473 erau din seria curentă de absolvenţi, plus alţi 594 de elevi care au picat acest examen în anii anteriori. Derularea probelor anterioare până în prezent, proba orală la limba română şi proba de evaluare a competenţelor digitale, face ca cca. 210 liceeni din judeţ să fii ratat deja examenul din această sesiunea deoarece au absentat.

Anul trecut, procentul de promovare la sesiunea de vară de la BAC în judeţul OLT a fost de 49,51%.

Pentru ultimele noutăţi despre examen - subiecte, barem şi rezolvări - vă invităm să consultaţi acest articol:

Subiecte Bacalaureat 2015 română

Bacalaureat 2015 Română. Regulile ce trebuie respectate de absolvenţi în sala de examen

Regulamentul de la BAC 2015 vine cu o serie de noutăţi. Una dintre ele o reprezintă obligaţia ca membrii comisiei să verifice - prin sondaj - înregistrările audio/video din sălile de examen după fiecare probă scrisă. Sălile de examen sunt monitorizate cu ajutorul camerelor de supraveghere, iar candidaţii pot intra până 8.30 dimineaţa, aşezându-se câte unul în bancă, după lista nominală afişată la intrare, potrivit metodologiei de examen.

În fiecare sală de examen nu pot să fie repartizaţi peste 15 candidaţi, iar lista cu numele acestora este afişată pe uşa fiecărei săli. Candidaţii nu au voie să intre în examen cu materiale ajutătoare (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări), cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi, după caz, la sancţionarea asistenţilor. Se interzice şi supraveghetorilor să intre în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc.

Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii le vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi de completare a datelor personale pe foaia tipizată. Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate.

Bacalaureat 2015 Română. Cum se completează datele de pe foile de examen

Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor vor fi lipite numai după ce candidaţii au început să scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Procedura anterioară se repetă pentru toate colile tipizate utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea.

Candidaţii vor primi atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila “Bacalaureat 2014 – C.E.” câte le sunt necesare. Pentru lipirea colţului lucrării se va folosi lipici sau acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judeţ. Preşedintele comisiei aplică ştampila-tip “Bacalaureat 2015 – C.E.” peste colţul închis şi lipit al lucrării. Aceste operaţii se vor încheia înaintea ieşirii primului candidat din sala de examen. Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele comisiei, după consultare cu comisia judeţeană.

După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română. Candidaţii vor verifica primirea tipului de subiect corespunzător şi vor semna procesul-verbal care menţionează în mod explicit acest lucru. Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut în metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Bacalaureat 2015 Română. Candidaţii trebuie să folosească pix de culoare albastră

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul şi se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

În timpul desfăşurării probelor scrise, precum şi pe perioada evaluării probelor scrise, în sălile de examen şi în centrele zonale de evaluare au voie să intre numai: preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei din centrul de examen şi persoane delegate de către Comisia Naţională de Bacalaureat sau de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a examenului. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

La predarea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în centrul de examen. La finalizarea probei scrise, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă au fost barate spaţiile nescrise. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Calendar BAC 2015 ---- sesiunea iunie-iulie:

--- 25 - 29 mai: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune a examenului de Bacalaureat;
--- 29 mai: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a, XIII-a;
--- 8-10 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
--- 10-12 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternal;
--- 15-19 iunie: Evaluarea competenţelor digitale în cadrul examenului de Bacalaureat;
--- 22-26 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie international.

Probele scrise:
--- 29 iunie: Limba şi literatura română
--- 30 iunie: Limba şi literatura maternă
--- 1 iulie:  Proba obligatorie a profilului
--- 3 iulie: Proba la alegere a profilului şi specializării
--- 7 iulie:  Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
--- 7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)
--- 8-9 iulie: Rezolvarea contestaţiilor
--- 10 iulie: Afişarea rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2015, sesiunea iunie-iulie 2015.

Adevarul.ro va prezenta rezolvarea subiectelor la BAC 2015 Română în ziua de luni – 29 iunie, la ora 11.00.

Rezultatele la BAC 2015 vor fi publicate în data de 6 iulie 2015, iar rezultatele finale la BAC 2015 vor fi publicate pe 10 iulie 2015.

Vă mai recomandăm:

Puţin peste 4.000 de absolvenţi ai clasei a XII-a, aşteptaţi la BAC 2015

Speriaţi de BAC. 50 de liceeni din judeţul Olt nu s-au prezentat la prima probă a BAC-ului

BAC 2015. Liceenii, aşteptaţi de luni la proba pe calculator. Câţi elevi au ratat deja examenul la Olt

Linie telefonică gratuită pentru sesizarea neregulilor la BAC şi Capacitate

Mai multe - Slatina

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite