În ce condiţii pot participa justiţiabilii şi avocaţii la şedinţele de judecată. Noi reguli impuse de Curtea de Apel Galaţi

În ce condiţii pot participa justiţiabilii şi
avocaţii la şedinţele de judecată. Noi reguli impuse de Curtea de Apel Galaţi

La compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul (centre de relaţii cu publicul, registraturi, arhive), accesul publicului se va realiza potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic.

Având în vedere prelungirea stării de alertă, începând cu data de 1 septembrie 2020 – pe toată durata stării de alertă – Curtea de Apel Galaţi şi instanţele din circumscripţia sa teritorială vor adopta, în vederea protejării sănătăţii angajaţilor şi publicului şi a prevenirii răspândirii epidemiei de COVID-19 cauzate de coronavirus, următoarele măsuri prevăzute de Ordinul nr.16 din 13.05.2020 actualizat în data de 26.08.2020 prin Ordinul nr. 28, disponibil la această adresă, astfel:

- Programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acţiuni, Documente şi Consultare Dosare (arhivă şi registratură) din cadrul Curţii de Apel Galaţi va fi următorul: luni, miercuri şi joi în intervalul orar 9:00 – 11:00.

- Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.

- La compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul (centre de relaţii cu publicul, registraturi, arhive), accesul publicului se realizează potrivit unei programări prealabile realizate online ( http://cagl.ro/programari ) sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanţare socială şi doar în măsura în care persoanele nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidenţe în format electronic. În cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.

-Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 9:00.

- Cererile adresate centrelor de relaţii cu publicul, arhivelor şi registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poştă sau servicii de curierat, folosind de preferinţă formularul „cerere unică de arhivă” ( http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare ), iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat şi transmis solicitantului pe cale electronică.

-Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înştiinţat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poştă. - Publicul va fi îndrumat să consulte dosarele instanţelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro . Instrucţiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 .

- Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei va fi permisă în aceleaşi condiţii ca şi obţinerea de copii fizice a înscrisurilor din dosare. - În relaţia instanţelor cu profesioniştii dreptului (avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti şi practicieni în insolvenţă), cu instituţiile publice şi cu justiţiabilii, se recomandă ca transmiterea înscrisurilor să se facă în principal prin mijloace electronice de comunicare, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile procedurale prevăd o altă formă de comunicare.

- Pentru respectarea distanţei minime obligatorii de protecţie de 1,5 metri între persoane, va putea fi limitat numărul de persoane care se află în acelaşi timp într-o încăpere şi va putea fi, de asemenea, limitată durata de timp în care o persoană are dreptul să studieze dosarul cauzei pe suport de hârtie.

-În sălile de şedinţă, se va recomanda completurilor de judecată să nu permită publicului să ocupe primul rând de bănci, şi pe cât posibil, să păstreze câte un scaun liber între persoanele aşezate în sală ori câte un rând liber între două rânduri ocupate, astfel încât să fie respectată distanţa minimă obligatorie de protecţie de 1,5 metri între persoane. 1Art. 93 alin. (13) ROIIJ: Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei este permisă. Dispoziţiile alin. (1) - (11) se aplică în mod corespunzător. Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ştampilă.

- Preşedintele completului de judecată va dispune întocmirea listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de şedinţă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. În acest sens, preşedintele completului va putea avea în vedere şi identitatea de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei şi prin orice alt mijloc de informare publică cu cel puţin 24 de ore înaintea termenului de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest termen nu poate fi respectat în cauzele urgente.

- La stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare, preşedintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare instrumentării cauzei şi suspendării şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă. Pentru cauzele complexe (de exemplu: cu mai mulţi martori de audiat, cu părţi numeroase, derulate în sistem de videoconferinţă) va fi recomandată fixarea unei ore distincte la finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate.

- Pentru a nu se încălca dreptul la apărare al părţilor, nu se vor striga cauze mai devreme decât ora stabilită pentru judecată, cu excepţia situaţiei în care toate părţile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.

- Listele de şedinţă, cu indicarea orei de strigare a fiecărui dosar şi a audierii prin videoconferinţă, se vor publica pe portalul fiecărei instanţe cu cel puţin 1-2 zile înaintea celei în care urmează să se desfăşoare şedinţa.  

-Conform prevederilor Hotărârii Secţiei pentru Judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza l din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile2.  

-Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanţele şi completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene de judecată, limitarea numărului de dosare pe şedinţă, mărirea numărului de şedinţe de judecată, judecarea anumitor tipuri de obiecte urgente şi în perioada vacanţei judecătoreşti (01-31 august 2020), intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părţilor cu dosare care se judecă fără citarea părţilor, pauze de aerisire periodică a sălii de şedinţă, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă.

- Vor fi avute în vedere recomandările Secţiei pentru Judecători a CSM în ce priveşte condiţiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezenţa grefierului în sala de şedinţă cu minim 15 minute înainte de începerea şedinţei, punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare, suspendarea şedinţei de judecată şi celelalte prevederi referitoare la modul de desfăşurare a şedinţelor de judecată.

- Pentru situaţiile în care părţile sau reprezentanţii acestora nu se pot prezenta în intervalul orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă, instanţele pot stabili un interval orar la sfârşitul şedinţei de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a doua strigare, În măsura în care condiţiile instanţei permit fixarea unui interval de timp în acest sens. Lăsarea dosarelor la a doua strigare în acest interval orar se poate face dacă există acordul părţilor şi dacă se depune dovada imposibilităţii de prezentare în intervalul orar alocat cauzei respective.

- Vor putea fi audiate prin videoconferinţă, atât în materie civilă cât şi în materie penală, părţile, reprezentanţii (avocaţi, consilieri juridici ş.a.), martorii, experţii, interpreţii şi ceilalţi participanţi care îşi dau acordul în acest sens, cu excepţia situaţiei în care legea instituie obligativitatea acestei modalităţi de audiere.

- Părţile care doresc să participe la şedinţă prin videoconferinţă vor aduce acest lucru la cunoştinţa instanţei printr-o cerere formulată cu cel puţin 1-2 zile înainte de data şedinţei de judecată. - Se va continua audierea prin videoconferinţă, la toate instanţele şi la toate gradele de jurisdicţie, atât în materie penală cât şi în materie civilă, a persoanelor private de libertate, deţinute în penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă, cu respectarea dispoziţiilor procedurale incidente.

-În interiorul sediilor instanţelor, purtarea măştii de protecţie facială de către toate persoanele din afara instituţiei, inclusiv de către avocaţi, va fi obligatorie, atât în afara cât şi înăuntrul sălilor de judecată.

- Dispozitivele de jandarmii care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanţei persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială.

- Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecţie facială.

- Posturile de acces în instanţă operate de jandarmi, precum şi grefierii în timpul şedinţelor de judecată, vor fi dotaţi cu un număr redus de măşti de protecţie facială, pe care le vor pune la dispoziţia persoanelor care nu deţin astfel de măşti, în situaţii excepţionale. 2Art. 121 alin. (5) teza I ROIIJ: În cazul în care niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ştampilă.

- În cauzele non-penale, se recomandă instanţelor ca citarea părţilor să se facă cu menţiunea de a avea în vedere dispoziţiile art. 15 din Codul de procedură civilă, în sensul că părţile pot solicita expres instanţei ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar.

-Se va interzice prezenţa în interiorul sediilor instanţelor a publicului, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor ori interpreţilor, cu excepţia persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanţei respective sau care au activităţi administrative la compartimentele instanţelor ori baroului. În acest caz, prezenţa în sediu se va permite strict pe perioada desfăşurării respectivei activităţi.

- Accesul justiţiabililor, avocaţilor, reprezentanţilor, experţilor, interpreţilor şi publicului în sediul instanţei pentru participarea la şedinţele de judecată va fi permis cu 20 minute înainte de ora la care este anunţată cauza.

- Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziţii, prin verificarea listei de şedinţă de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaţilor, experţilor şi interpreţilor în sediul instanţelor va fi permis fără verificarea listelor de şedinţă.

-Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul şi Birourile de Informare şi Relaţii Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor şi pentru evitarea prezenţei neesenţiale în sălile de şedinţă, arhive, registraturi, centrele de relaţii cu publicul şi, în general, în sediile instanţelor.

- Se va refuza accesul în sediul instanţei persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2). V. Vor fi avute în vedere celelalte recomandări stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către Ministerul Justiţiei pentru gestionarea epidemiei COVID-19.

- Se va respecta în continuare Planului de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19 din 02.03.2020, precum şi a Planului specific de continuitate în situaţia indisponibilizării personalului din 09.03.2020, inclusiv în ce priveşte obligaţia legală a personalului de a anunţa medicul de familie, direcţia de sănătate publică şi conducerea în cazul apariţiei simptomelor specifice sau în cazul sosirii din zone de risc.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările