Rectificarea bugetară: Ce ministere primesc bani și care au bugetul diminuat

0
Publicat:

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul rectificării bugetare, pornind de la venituri diminuate cu 1,94 miliarde de lei și cheltuieli majorate cu 1,916 miliarde de lei.

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Redăm succint câteva date din proiectul rectificării bugetare abia pus în dezbatere publică:

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2022:

 • Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de

521,1 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe

sold, cu suma de 522,1 milioane lei iar deficitul bugetului general consolidat în

termeni cash se menține la 80.154 milioane lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2022.

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2022, se diminuează pe sold cu suma de

1.940,9 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

Impozit pe profit: +1.617,1 milioane lei. Majorarea se datorează avansului

încasărilor din impozitul pe profit comparativ cu aceeași perioadă a anului

2021;

Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice:

+199,5 milioane lei, pe seama evoluției încasărilor impozitului pe veniturile

microîntreprinderilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021;

Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: -

101,2 milioane lei,

Taxa pe valoarea adăugată: -1.566,0 milioane lei, pe seama evoluției

încasărilor comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021;

Accize: -670,6 milioane lei, pe seama evoluției încasărilor comparativ cu

aceeași perioadă a anului 2021;

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -40,2 milioane lei, ca

urmare a noilor modificări legislative privind impozitul aplicat asupra venitului

suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu

Legea nr.259/2021 (O.U.G. nr. 119/2022);

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurarea de activități: -1.303,4 milioane lei. Scăderea veniturilor este

influențată de aprobarea H.G. nr. 1139/2022 prin care se prevede încasarea

în anul 2022 a 1,1 miliarde lei venituri aferente valorificării frecvențelor radio

în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de

comunicații mobile terestre de bandă largă 5G, față de estimarea inițială de

2,5 miliarde lei. Scăderea este ușor diminuată de influența pozitivă a taxelor

pe jocuri de noroc (+96,6 milioane lei);

Alte impozite și taxe fiscale: +38,8 milioane lei;

Venituri nefiscale: +3.696,8 milioane lei. Majorarea veniturilor nefiscale se

datorează, în principal, evoluției încasărilor din redevențe petroliere,

dividende aferente exercițiului financiar 2021, venituri din dobânzi și

vărsăminte din veniturile nete ale B.N.R.;

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.295,9 milioane lei;

Alte sume primite de la UE pentru programe operaționale finanțate în cadrul

obiectivului convergență: +702,6 milioane lei

Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: -

5.810,1 milioane lei.

b) Cheltuielile bugetului de stat anul 2022, se majorează, pe sold, cu suma de 1.916,1 milioane lei.

 • Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă

astfel:

 Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 221,6 milioane lei;

 Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 759,4 milioane lei;

 Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 2.999,9 milioane lei;

 Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 23,1 milioane lei;

 Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 597,5 milioane lei;

 Alte transferuri se majorează cu 1.627,7 milioane lei;

 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.161,3 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020 se majorează cu 1.473,9 milioane lei;

 Alte cheltuieli cresc cu 872,6 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 7.049,6 milioane lei;

 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 177,1 milioane lei;

 Fondurile de rezervă se majorează cu 1.000,0 milioane lei;

 Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează

cu 51,1 milioane lei;

 Cheltuielile de capital se majorează cu 72,8 milioane lei;

 Împrumuturile acordate se diminuează cu 31,0 milioane lei;

 Rambursări de credite externe și interne se diminuează cu 16,8 milioane lei.

Ce ministere primesc bani în plus

Au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 •  Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +6.870,8 milioane lei, din care: +3.000 milioane lei Dobânzi, +1.000 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +1.319,8 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +200 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +1.300 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene; . 
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +1.492,3 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru: cheltuieli de personal (+11,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+419,5 milioane lei) și asistență socială (+1.070,0 milioane lei), pentru plata beneficiilor ce se acordă familiilor și copiilor, precum și active nefinanciare (+6,1 milioane lei).

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la titlul alte transferuri (-4,5 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-10,6 milioane lei); .

 • Ministerul Finanțelor: +334,4 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+524,4 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunurile și serviciile (- 10,0 milioane lei), la alte transferuri (-42,6 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-10,4 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-60,0 milioane lei), la active nefinanciare (-14,4 milioane lei) și la cheltuielile cu plata majorărilor de capital la unele instituții financiar-bancare internaționale (-52,1 milioane lei); . 
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +376,6 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 2,0 milioane lei în vederea asigurării drepturilor salariale, 50,0 milioane lei transferuri către instituții publice și 365,6 milioane lei pentru acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la alte transferuri (-5,0 milioane lei), cheltuieli de capital (-5,0 milioane lei) și împrumuturi (-31,0 milioane lei); . 
 • Ministerul Economiei: +103,4 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), subvenții (+10 milioane lei) precum și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+84,78 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la alte transferuri (-1 milion lei) precum și la alte cheltuieli (-0,4 milioane lei); . 
 • Ministerul Justiției: +90,0 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea fondurilor pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile (+40,0 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+90 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la cheltuielile cu personalul (-30,0 milioane lei) și la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-10,0 milioane lei); . 
 • Ministerul Afacerilor Externe: +71,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal (+22,9 milioane lei) și pentru plata cotizațiilor și contribuțiilor la organismele internaționale (+50,0 milioane lei). 
 • Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la cheltuielile cu transferuri între unități ale administrației publice (-1,1 milioane lei); 
 • Serviciul de Protecție și Pază: +20,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal (+6,9 milioane lei) și pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+15,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunurile și serviciile (-1,5 milioane lei) și cu asistența socială (- 0,2 milioane lei). 
 • Ce ministere vor avea bugetul diminuat
 • S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal: 
 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -3.815,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+406,94 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (+130 milioane lei) precum și la titlul Alte cheltuieli (+0,85 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-4.350 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-3,0 milioane lei); . 
 • Ministerul Sănătății: -1.063,2 milioane lei per sold. S-au asigurat fonduri suplimentare (216,1 milioane lei) pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la: cheltuieli de personal (-100,0 milioane lei), bunuri și servicii (-899,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-138,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-53,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-60,0 milioane lei), programe cu finanțare rambursabilă (-19,0 milioane lei) și active nefinanciare (-8,7 milioane lei);.
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -538,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru bunuri și servicii (2,0 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la cheltuielile cu dobânzile (- 0,1 milioane lei), la transferurile între unități ale administrației publice ( -3,0 milioane lei), proiectele cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-500,0 milioane lei), la proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-35,0 milioane lei) și la cheltuielile cu rambursările de credite (-2,7 milioane lei);  
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -514,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru cheltuieli de personal (+0,8 milioane lei) și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1.000,0 milioane lei).
 •  Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-3,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-100,0 milioane lei), alte transferuri (-7,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-914,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-475,4 milioane lei), participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (-0,5 milioane lei) precum și la ratele aferente creditelor externe (-14,1 milioane lei); 
 • Ministerul Afacerilor Interne: -383,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare pentru plata drepturilor de asistență socială (+299,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu bunurile și serviciile (-25,0 milioane lei), la cheltuielile cu transferuri între unități ale administrației publice (-33,2 milioane lei), la alte transferuri (-2,4 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (- 500,0 milioane lei) și la cheltuielile cu activele nefinanciare (-122,0 milioane lei); 
 • Ministerul Energiei: -327,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+0,56 milioane lei) precum și la alte transferuri (+6,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-270,35 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-28,56 milioane lei), subvenții (-34,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,55 milioane lei), cheltuieli de capital (-0,19 milioane lei) precum și alte cheltuieli (-0,14 milioane lei); 
 • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: -186,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile pentru plata drepturilor salariale (+1,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu bunurile și serviciile (-8,0 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-119,5 milioane lei), la proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-50,0 milioane lei) și la proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-10,0 milioane lei); 
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse: -109,7 milioane lei, per sold. Se propune majorarea cheltuielilor cu subvențiile (+1,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile de personal (-3,2 milioane lei), la cheltuielile cu bunurile și serviciile (-12,7 milioane lei), la transferuri între unități ale administrației publice (-14,0 milioane lei), la cheltuielile cu asistența socială (-55,1 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-17,7 milioane lei), la alte cheltuieli (-1,1 milioane lei) și la proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-6,9 milioane lei); 
 • Secretariatul General al Guvernului: -90,9 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru susținerea cultelor religioase recunoscute în România (+54,6 milioane lei) și pentru proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+0,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-30,0 milioane lei), cheltuielile cu bunurile și serviciile (-45,0 milioane lei), transferurile între unități ale administrației publice (-5,0 milioane lei), alte transferuri (-1,0 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-50,0 milioane lei) și la proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,0 milioane lei); 
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale: -85,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile pentru plata drepturilor salariale (+6,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu bunurile și serviciile (-6,0 milioane lei) și la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-85,6 milioane lei);  Ministerul Educației: -80,0 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cheltuielilor de personal (+400,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la cheltuielile cu asistența socială (-50,0 milioane lei), la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-80,0 milioane lei), la alte cheltuieli (-50,0 milioane lei) și la proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300,0 milioane lei); 
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: -76,5 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (290,7 milioane lei), Programul de interes public și social derulat prin Compania Națională de Investiții (100 milioane lei), fonduri externe nerambursabile (84 milioane lei), transferuri către instituții publice (3,3 milioane lei), cheltuieli de personal (4,6 milioane lei), bunuri și servicii (1,5 milioane lei) și pentru subvenții (+0,008 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-527,52 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-32,97 milioane lei).
EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite