ISU: Cum trebuie să-şi pregătească agenţii economici spaţiile pentru  prevenirea incendiilor

0
0
Spaţiile comerciale ale agenţilor economici trebuie dotate cu echipamente pentru stingerea şi prevenirea incendiilor, dar şi amenajate aşa încât să fie evitate anumite incidente
Spaţiile comerciale ale agenţilor economici trebuie dotate cu echipamente pentru stingerea şi prevenirea incendiilor, dar şi amenajate aşa încât să fie evitate anumite incidente

Evenimentele din clubul Colectiv, dar şi controalele drastice care au urmat i-au făcut pe specialiştii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din Capitală să pregătească mai bine măsurile de prevenţie în caz de incendiu.

Pe acest fond, ISU Bucureşti a publicat o serie de precizări legislative pentru a veni în sprijinul agenţilor economici care trebuie să-şi amenajeze spaţiile aşa încât să corespundă normelor privind securitatea la incendii.

Măsuri generale

Specialiştii de la ISU Bucureşti le recomandă agenţilor economici să ia în calcul câteva măsuri generale legate de protecţia la incendii. Astfel sunt scoase în evidenţă cinci mari aspecte.

  • Pe timpul desfăşurării activităţilor se recomandă controlul şi supravegherea acestora din punct de vedere al prevenirii incendiilor;
  • Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
  • Menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţă şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
  • Întreţinerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
  • Asigurarea marcării şi semnalizării: căilor de acces, evacuare şi intervenţie; locurilor pentru fumat, în condiţiile legii; mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Măsuri de prevenire a incendiilor privind fumatul

Chiar dacă Legea antifumat urmează să intre în vigoare în două săptămâni ISU publică o serie de măsuri care au ca scop eliminarea tuturor problemelor care pot conduce la un posibil incident.

1. Întreţinerea în buna stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, după caz, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

2. Păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

3. Funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică, după caz, conform reglementărilor tehnice;

4. Funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;

5. Organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii.

În precizările legislative postate pe site-ul instituţiei, ISU Bucureşti publică şi o serie de măsuri punctuale, pentru fiecare domeniu de activitate în parte.

Săli de jocuri

1. Sunt interzise introducerea în sălile de jocuri a unui număr mai mare de aparate electrice sau electronice decât cel prevăzut prin proiect şi utilizarea acestora cu defecţiuni ori improvizaţii;

2. Personalul care supraveghează sala de jocuri trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu;

3. În fiecare sală de jocuri trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător;

4. Se interzice blocarea căilor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau altele asemenea;

5. Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului şi utilizatorilor;

6. Se asigură dotarea cu minimum două stingătoare care să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementărilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.

Aceste prevederi suplimentare vizează spaţiile cu o capacitate de cel puţin 10 locuri.

Biblioteci, arhive şi fişiere

1. Hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în ordine, aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1,d0, asigurându-se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu;

2. La depozitarea hârtiei, cărţilor şi a altelor asemenea în rafturi sau stive se păstrează distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire de minimum 0,5 m;

3. Se interzice păstrarea materialelor care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spaţii;

4. Deşeurile de hârtie şi ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare;

5. Se interzice amenajarea de arhive temporare în birouri.

Spaţii de preparare a hranei

Pentru acest tip de spaţii, inspectorii ISU spun că sunt interzise:

1. Folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supraveghere şi fără respectarea instrucţiunilor specifice de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;

2. Depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele aflate în uz;

3. Prelingerea grăsimilor din tăvi, utilizarea vaselor umplute peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;

4. Lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.

Maşinile de gătit şi grătarele pentru fript se echipează cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevăzute cu site de protecţie sau clapete şi, după caz, cu instalaţii de stingere specifice, mai arată inspectorii.

Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie. Mai mult, este interzisă curăţarea hotelor prin ardere.

Specialiştii ISU mai precizează că maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Farmacii si spaţii de depozitare a produselor farmaceutice

În cazul acestor tipuri de spaţii, suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale, se respectă şi următoarele:

1. Păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;

2. Produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;

3. Etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare;

4. Depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc.;

5. Depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;

6. Dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;

7. Păstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

Măsuri pentru birouri

Specialiştii ISU dau ca exemplu în acest caz birourile de avocatură. În aceste cazuri sunt făcute următoarele precizări referitoare la lucrurile acre se interzic:

1. Montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înălţimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;

2. Amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scărilor, sub rampele scărilor;

3. Amenajarea unor locuri de muncă sau activităţi, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporară de tipul expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevăzute în proiect;

4. Aplicarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.

Ca măsuri suplimentare, se interzic desfiinţarea uşilor prevăzute prin proiect la casele scărilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri şi blocarea în poziţie deschisă a uşilor prevăzute cu mecanisme de autoînchidere.

Mai mult, este interzia şi fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile. Toate instalaţiile/conductele prin care circulă substanţe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice

Ca o măsură în plus, este interzisă utilizarea focului deschis şi a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, în podurile, spaţiile pentru arhivare şi spaţiile de depozitare ale acestora ori în alte locuri cu risc de incendiu.

Corpurile electrice de iluminat din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie. În spaţiile de depozitare se asigură o distanţă de siguranţă de minimum 0,5 m a materialelor combustibile faţă de elementele de încălzire, mai arată ISU Bucureşti în precizările legislative.

Performanţele dispozitivelor pentru stingerea incendiilor

Dispozitivele pe care trebuie să şi le achiziţioneze cei ce au activitate în diferite spaţii trebuie să respecte unele performanţe. În primul rînd, stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă capacitatea/ încărcătura de minimum 6 kg. La fel şi în cazul stingătoarelor cu apă pulverizată/spumă, capacitatea/încărcătura trebuie să fie de minimum 6 litri.

O altă precizare are în vedere  că pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg/l, documentele de referinţă sunt SR EN 1866-1şi reglementările tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.

Aceste două prevederi nu se aplică stingătoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.

Se acceptă şi utilizarea  mai multor stingătoare de capacitate mai mică cu performanţe de stingere echivalente.

În fiecare spaţiu pentru birouri care are suprafaţa sub 200 m²/nivel se asigură dotarea cu cel puţin două stingătoare de incendiu.

Specialiştii ISU mai recomandă şi respectarea următoarelor valori ale distanţelor şi înălţimii de montare a stingătoarelor în perimetrul suprafeţei protejate: maximum 15 m, respectiv 20 m faţă de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A şi cel mult 1,4 m înălţime faţă de pardoseală.

Dotarea minimă

Proprietarii de spaţii trebuie să ştie că pentru a intra în legalitate trebuie să beneficieze de o serie de dotărti minime în ceea ce priveşte echipamentele destinate protecţiei incendiilor.

Aceştia trebuie să deţină un stingător portativ la maximum 200 m (dar nu mai puţin de două pe nivel), pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente – pentru clădiri, spaţii ori încăperi cu funcţiuni.

Distanţa maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător să nu depăşească 15 m. Potrivit normelor spaţiile trebuie să aibă în dotare un stingător portativ la maximum 150 m (pentru focare 34A, 144B), sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente – pentru   clădiri, spaţii ori încăperi de producţie sau depozitare.

Suplimentar mai este prevăzut şi un stingător pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente. Se mai recomandă ca bucătăriile să fie echipate cu cel puţin o pătură antifoc.

Evenimente


Ultimele știri
Cele mai citite