Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, despre relațiile investiționale cu EAU: „Este timpul să reîntărim aceste relații, pentru că avem ce oferi“

0
0

Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre relațiile investiționale ale României cu EAU, progresele înregistrate în această direcție și proiectele mature cu perspectivele cele mai mari de a fi puse în practică.

Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Adevărul: Guvernul României acordă o atenție deosebită relației investiționale cu EAU. Care sunt avantajele specifice unei bune relații investiționale cu companii din Emirate?

Sebastian Burduja: Într-adevăr, Guvernul României acorda o importantă deosebită relației cu EAU în general, inclusiv în privința investițiilor bilaterale, dar si a cooperării în educație, cercetare, cultură, securitate cibernetică, comerț, energie și multe alte domenii de interes comun. 

Aș vrea să subliniez faptul că, așa cum a spus și prietenul meu, E.S. Omar Bin Sultan Al Olama,  Ministrul EAU pentru Inteligență Artificială, Economie Digitală și Aplicații pentru Telemuncă, o buna cooperare este ca un pod cu circulație in ambele sensuri. 

Există o tradiție puternică a cooperării românești cu țările din regiunea Golfului, prin investiții, schimburi economice, culturale și tehnologice. Iar acum este timpul să reîntărim aceste relații, pentru că avem ce oferi. Sinergiile sunt acum mai puternice decât oricând între România și țările din Golf, si cu atât mai mult între România și EAU. După cum știm, EAU este un nod tehnologic si comercial din Regiunea Golfului și este o economie înalt inovativă. Spre exemplu, se numără printre țările cele mai digitalizate din lume, investind semnificativ în dezvoltarea inteligenței artificiale si a altor domenii de frontieră. Partenerii noștri își propun să își consolideze un rol de deschizători de drumuri ai celei de-a Patra Revoluții Industriale.

De aceea, prezența și investițiile romanești în EAU sunt foarte importante pentru noi. Ne dorim să participăm și să contribuim la povestea de succes a EAU. Desigur, prezenta noastră investițională și comercială în EAU funcționează și ca o rampă de lansare către celelalte țări din regiune.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al partenerilor noștri emirieni, România este, de departe, cea mai mare economie și cea mai mare destinație a investițiilor din Europa de Est. Emirienii sunt foarte buni planificatori iar în una dintre conversațiile avute în ultima mea vizită în EAU luna aceasta, un partener a enunțat faptul că economia României, în termeni nominali, depășește dimensiunea a alte 6 State Membre UE adunate (toate 3 țările baltice + Malta, Cipru și Slovenia). Nu doar că economia României este deja relativ mare, dar înregistrează și una dintre cele mai mari creșteri anuale din Uniunea Europeană. Așadar, România este una dintre cele mai dinamice economii din Europa, cu potențial de creștere enorm.

Pe de-o parte, acest lucru poate fi pus și în seama unui avantaj geografic strategic, ținând cont de relieful, resursele noastre naturale și accesul la Marea Neagră și Dunăre. Totuși, așa cum spun mereu, cel mai mare avantaj al României este capitalul uman. Avem o resursă extraordinară de oameni tineri, curajoși, foarte bine educați, care aduc acum rezultate excelente inclusiv în tehnologiei de frontieră, precum inteligență artificială, procese de automatizare, blockchain etc. Aceștia sunt oameni care construiesc un număr din ce în ce mai mare de companii de succes, precum UiPath și multe altele.

Așadar, o bună cooperare bazată pe proiecte concrete și investiții de anvergură, atât din UAE în România cât și din România în UAE, aduce beneficii semnificative cetățenilor, antreprenorilor și companiilor din cele două țări.

 Care sunt progresele înregistrate până acum în această direcție?

Avem deja un număr semnificativ, în plină creștere, de companii românești, inclusiv de tehnologie înaltă, care au o prezență în Emiratele Arabe Unite (EAU). De fapt, EAU este frecvent prima alegere pentru deschiderea unui birou în străinătate pentru multe companii românești aflate în expansiunea către noi piețe. Avem companii prezente în EAU care furnizează cu succes soluții și servicii local și regional, în domenii diverse precum inteligență artificială, securitate cibernetică, industrie alimentară, energie, construcții, administrarea aeroporturilor, relații publice și multe altele.

Pe de altă parte, permiteți-mi să amintesc că avem deja o prezență solidă a investițiilor emiriene în România, precum cele din domeniul transportului în Portul Constanța, în agricultură din Insula Mare a Brăilei și în procesarea de alimente.

Așadar, am atins deja puncte de etapă importante în relația investițională bilaterală, dar ne rămâne un mare potențial de explorat. Investițiile noastre comune ar putea lua forma chiar a unui fond bilateral de investiții.

 În ce domenii România este interesată să atragă astfel de aceste investiții?

Din nou, ne propunem să construim un pod durabil, pe care se circulă în ambele sensuri, cu beneficii pentru ambele țări. De fapt, întărirea cooperării dintre România și UAE prin proiecte concrete este aduce avantaje nu doar celor două state, cât și statelor din regiune.

Ca urmare a celei de-a doua sesiuni a Comisiei de Cooperare între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite din iunie anul curent, ambele părți sunt hotărâte să aprofundeze cooperarea, inclusiv prin investiții bilaterale, în domeniile energie, TIC, securitate cibernetică și industrie aerospațială, agricultură, infrastructură de transport și multe altele. Aceasta include atât proiecte concrete, precum și extinderea bazei legale a dialogului nostru politic cu acorduri noi și cuprinzătoare.

Care sunt proiectele mature în acest moment cu perspectivele cele mai mari de a fi puse în practică?

Printre cele mai avansate investiții emiriene în România, unele aflate deja în curs de realizare pe teren, includ proiecte de dezvoltare a capacității Portului Constanța, generare de energie regenerabilă, sisteme de irigații, capacități de procesare în industria alimentară și investiții în producție agricolă.  Ne aflăm de asemenea în discuții avansate referitoare la investiții emiriene în infrastructura aeroportuară și infrastructura de transport a energiei. Mai mult, explorăm împreună posibilitatea construirii unui fond bilateral de investiții.

Pe de altă parte, așa cum am menționat, există deja numeroase companii românești care investesc și sunt prezente în EAU, în special în domenii conexe cu tehnologia informației. Este o tendință puternică pentru companiile românești aflate în curs de expansiune să aleagă EAU drept nod regional. Vom sprijini în continuare cu prioritate internaționalizarea companiilor românești, mai ales în domenii inovative, întrucât EAU este probabil cel mai bun loc de a fi pentru a accede în piețele din Orientul Mijlociu.

 Există din partea română propuneri de colaborare și în domeniile cercetării, inovării și digitalizării, ținând cont de ponderea acestor sectoare în economia din Emirate?

Desigur. Odată cu vizita din EAU pe care am avut-o la începutul acestei luni, cu ocazia Sumitului dintre România și Emiratele Arabe Unite din domeniile energiei și tehnologiei, am stabilit un parteneriat solid cu Ministerul Inteligenței Artificiale, Economiei Digitale și Aplicațiilor pentru Telemuncă. Vom colabora prin programe bilaterale, susținerea în comun a start-up-urilor, investiții bilaterale și discutarea normelor globale de etică în folosirea inteligenței artificiale. Deja de săptămâna aceasta am început un program de asistență bilaterală, la nivel tehnic, în vederea identificării de sinergii și coordonării în elaborarea programelor și strategiilor naționale pentru inteligență artificială.

De asemenea, am purtat discuții cu Universitatea Khalifa despre colaborare în cercetare în domeniile industriei spațiale, inteligenței artificiale, telecomunicațiilor, tehnologiei nucleare, lasere de înaltă putere și altele. Capacitățile noastre, talentul și viziunea sunt complementare și vom lucra împreună pentru a contribui la rezolvarea unora dintre întrebările umanității.

Mai mult, am stabilit un parteneriat cu Dubai Future Foundation, organizație de cercetare și analiză, care construiește viziunea strategică pentru dezvoltarea orașului Dubai. Implicând institutele și centrele de gândire relevante din România, vom întări dialogul și schimbul de opinii privitor la viitorul dezvoltării tehnologice, nu doar din punct de vedere tehnic cât și al implicațiilor economice, sociale și politice.

Ce își propune partea română  pentru anul viitor în comisia interguvernamentală de cooperare cu Emiratele Arabe Unite?

În afară de facilitarea și încurajarea investițiilor bilaterale în domeniile prioritare menționate mai sus, precum și a întăririi schimburilor comerciale bilaterale, pentru perioada imediat următoare ne propunem de asemenea să extindem cooperarea în domeniul judiciar, în sectorul financiar-bancar, educație și schimburi culturale, industria aero-spațială, schimbări climatice și securitate alimentară.

English version

Sebastian Burduja, Minister of Research, Innovation and Digitalization

Now is the time to revive these relations, because we have something to offer

Adevărul: The Romanian Government pays particular attention to the investment relationship with the UAE. What are the specific advantages of a good investment relationship with Emirati companies?

Sebastian Burduja: Indeed, the Romanian Government attaches great importance to the relationship with the UAE in general, including bilateral investment, but also cooperation in education, research, culture, cyber security, trade, energy and many other areas of common interest.

I would like to underline that, as my friend H.H. Omar Bin Sultan Al Olama, UAE Minister for Artificial Intelligence, Digital Economy and Telematics Applications, said, good cooperation is like a bridge with movement in both directions.

There is a strong tradition of Romanian cooperation with the countries of the Gulf region, through investment, economic, cultural and technological exchanges. And now is the time to revive these relations, because we have something to offer. Synergies are now stronger than ever between Romania and the Gulf countries, and even more so between Romania and the UAE. As we know, the UAE is a technological and commercial hub in the Gulf Region and is a highly innovative economy. For example, it is among the most digitalised countries in the world, investing significantly in the development of artificial intelligence and other frontier areas. Our partners aim to strengthen their role as pioneers of the Fourth Industrial Revolution.

This is why Romanian presence and investment in the UAE is very important to us. We want to participate and contribute to the success story of the UAE. Of course, our investment and commercial presence in the UAE also acts as a springboard to other countries in the region.

On the other hand, from the point of view of our Emirati partners, Romania is by far the largest economy and investment destination in Eastern Europe. Emiratis are very good planners and in one of the conversations I had during my last visit to the UAE this month, a partner mentioned that Romania's economy, in nominal terms, exceeds the size of 6 other EU Member States put together (all 3 Baltic countries + Malta, Cyprus and Slovenia). Not only is Romania's economy already relatively large, but it is also recording one of the highest annual growth rates in the European Union. Romania is therefore one of the most dynamic economies in Europe, with enormous growth potential.

On the one hand, this can also be put down to a strategic geographical advantage, given our topography, natural resources and access to the Black Sea and Danube. However, as I always say, Romania's greatest advantage is its human capital. We have an extraordinary resource of young, brave, highly educated people who are now delivering excellent results including in frontier technology such as artificial intelligence, automation processes, blockchain etc. These are the people who are building an increasing number of successful companies such as UiPath and many others.

So good cooperation based on concrete projects and large-scale investments, both from the UAE to Romania and from Romania to the UAE, brings significant benefits to citizens, entrepreneurs and companies in both countries.

What progress has been made so far in this direction?

We already have a significant and growing number of Romanian companies, including high-tech companies, with a presence in the United Arab Emirates (U.A.E.) In fact, the U.A.E. is frequently the first choice for opening an office abroad for many Romanian companies expanding into new markets. We have companies present in the UAE successfully providing solutions and services locally and regionally, in areas as diverse as artificial intelligence, cyber security, food industry, energy, construction, airport management, public relations and more.

On the other hand, let me remind you that we already have a solid presence of Emirati investments in Romania, such as those in the field of transport in the Port of Constanta, in agriculture in the Big Island of Braila and in food processing.

So we have already reached important milestones in the bilateral investment relationship, but there is still a lot of potential to be explored. Our joint investments could even take the form of a bilateral investment fund.

In which domains is Romania interested in attracting such investments?

Again, we intend to build a sustainable, two-way bridge that benefits both countries. In fact, strengthening cooperation between Romania and the UAE through concrete projects is beneficial not only to the two countries, but also for the countries in the region.

Following the second session of the Cooperation Commission between the Government of Romania and the Government of the United Arab Emirates in June this year, both sides are determined to deepen cooperation, including through bilateral investments, in the fields of energy, ICT, cyber security and aerospace, agriculture, transport infrastructure and more. This includes both concrete projects as well as expanding the legal basis of our political dialogue with new and comprehensive agreements.

Which are the mature projects with the greatest prospects of being implemented?

Among the most advanced Emir investments in Romania, some of which are already underway on the ground, include projects to develop the capacity of the Port of Constanta, renewable energy generation, irrigation systems, processing capacity in the food industry and investments in agricultural production.  We are also in advanced discussions on Emir investments in airport infrastructure and energy transport infrastructure. Moreover, we are exploring together the possibility of building a bilateral investment fund.

On the other hand, as I mentioned, there are already many Romanian companies investing and present in the UAE, especially in IT-related fields. There is a strong trend for expanding Romanian companies to choose the UAE as a regional hub. We will continue to support the internationalization of Romanian companies as a priority, especially in innovative fields, as the UAE is probably the best place to be to access Middle Eastern markets.        

 Are there any proposals from the Romanian side for collaboration in the fields of research, innovation and digitalization, taking into account the weight of these sectors in the Emirati economy?

Of course. With my visit to the UAE earlier this month, on the occasion of the UAE-Romania Energy and Technology Summit, we established a strong partnership with the Ministry of Artificial Intelligence, Digital Economy and Applications for Telecommunications. We will collaborate through bilateral programs, joint support for start-ups, bilateral investments and discussing global ethical standards in the use of artificial intelligence. Already this week we have started a bilateral assistance program, at technical level, to identify synergies and coordination in the development of national programs and strategies for artificial intelligence.

We have also held discussions with Khalifa University on research collaboration in the fields of space industry, artificial intelligence, telecommunications, nuclear technology, high-power lasers and others. Our capabilities, talent and vision are complementary and we will work together to help solve some of humanity's questions.

Furthermore, we have partnered with the Dubai Future Foundation, a research and analysis organization that is building the strategic vision for Dubai's development. By involving relevant institutes and think tanks in Romania, we will strengthen dialogue and exchange of views on the future of technological development, not only from a technical point of view but also in terms of economic, social and political implications.

What does the Romanian part propose for next year in the intergovernmental cooperation commission with the United Arab Emirates?

In addition to facilitating and encouraging bilateral investment in the priority areas mentioned above and strengthening bilateral trade, we also aim to expand cooperation in the immediate period ahead in the areas of judiciary, banking and finance, education and cultural exchanges, aerospace, climate change and food security.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite