Proiectele prioritare pentru 2015-2020, în Baia Mare

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Dezvoltarea municipiului este o prioritate Foto: Arhivă
Dezvoltarea municipiului este o prioritate Foto: Arhivă

În cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Local, primarul municipiului Baia Mare a prezentat portofoliul de proiecte al Municipiului Baia Mare propus pentru a fi depus spre finanţare din fondurile Uniunii Europene pentru perioada 2015-2020. Acesta este dezvoltat în corelare cu actualele programe operaţionale şi conţine o serie întreagă de investiţii.

Portofoliul conţine proiecte care se referă la dezvoltarea atât a municipiului Baia Mare, cât şi a întregii zone metropolitane. 

1. Programul Operaţional Regional (POR)

Domeniul de Intervenţie - Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Promovarea turismului şi agrementului urban prin dezvoltarea infrastructurii malurilor râului Săsar – Lac Firiza prin:

- Reabilitarea malurilor râului Săsar, prin amenajarea de spaţii de agrement urban, poduri pietonale şi rutiere, infrastructura pentru recreere

- Realizarea şi modernizarea infrastructurii de agrement urban a zonei lacului Firiza, inclusiv prin modernizarea accesului rutier (piste de biciclete, spaţii de campare, zona de servicii) prin conectarea la Situl Natura 2000

Extinderea Parcului Municipal Regina Maria (zona Parcul Castanilor)

Reabilitarea şi modernizarea zonei de agrement Lacul Bodi-Ferneziu

Realizarea Complexului Sportiv Internaţional “Lascăr Până” prin:

- Modernizarea Sălii Polivalente Lascăr Până, a bazinului de înot, terenului de rugby şi atletism, Casa Tineretului

Realizarea spaţiilor de agrement şi recreere

Crearea zonei de servicii

Înfiinţarea Parcului Urban în zona Craica prin:

Reamenajarea zonei Craica prin realizarea unui inel verde urban în zona cartierului Vasile Alecsandri, Oraşul Vechi, Gării

Crearea spaţiilor de agrement urban şi periurban (locuri de joacă, spaţii de sport, spaţii de agrement şi recreere)

Domeniul de Intervenţie - Eficienta energetică a imobilelor de locuinţe

Implementarea Planului de Acţiune pentru Eficienţa Energetică a Municipiului Baia Mare prin:

- Eficientizarea energetică a blocurilor şi dezvoltarea reţelei de panouri fotovoltaice pe terasa/acoperişul blocurilor de locuinţe

- Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi introducerea surselor de energii alternative pentru încălzire şi producerea apei calde

Domeniul de Intervenţie – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionala şi locală

Realizarea reţelei urbane de piste de biciclete în municipiul Baia Mare, şi conectarea la reţeaua metropolitană prin:

- Realizarea sau modernizarea pistelor de biciclete pe o lungime de minim 33 km pentru conectarea zonelor rezidenţiale, economice, educaţionale şi administrative;

- Realizarea staţiilor de transfer, parcare, închiriere a bicicletelor

Modernizarea sistemelor de management al circulaţiei auto, pietonale, cu bicicleta;

Utilizarea eficientă a terenurilor prin modernizarea sistemelor de parcare auto în Municipiul Baia Mare prin:

-  Realizarea unui număr de minim 13 parcări supraetajate în zonele dens locuite ale municipiului

-  Demolarea bateriilor de garaje din zona parcărilor supraterane şi amenajarea de spaţii verzi, locuri de joacă şi agrement urban

Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport în comun local şi metropolitan prin:

- Modernizarea infrastructurii rutiere în zona metropolitană, inclusiv prin realizarea unei reţele metropolitane de piste de biciclete

Realizarea staţiilor de transfer persoane/mărfuri în proximitatea (minim 2 autogări) Municipiului Baia Mare, a staţiilor de autobuz şi a sistemului de monitorizare transport, inclusiv realizarea unor parcări supraetajate pentru mijloacele auto personale

Achiziţia mijloacelor de transport ecologice (electric pentru minim 25% din parcul auto) şi introducerea e-ticketingului

Realizarea staţiilor de încărcare electrică a mijloacelor auto (în mediul urban, pentru mijloace personale şi transport în comun)

Domeniul de Intervenţie – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, educaţie, sănătate şi siguranţa publică

Dezvoltarea Complexului Social Multifuncţional pentru categorii sociale defavorizate în zona Herja prin:

- Crearea spaţiilor de cazare;

- Asigurarea serviciilor sociale şi de sănătate adecvate (tratament, îngrijire, recuperare);

- Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;

Crearea unui centru social de recuperare/îngrijire persoane vârstnice (Cămin de persoane vârstnice) în municipiul Baia Mare prin:

- Identificarea şi reabilitarea unei clădiri dezafectate/fără funcţiuni actuale (ex. Policlinica nr. 2)

- Crearea unor spaţii speciale pentru recuperare/îngrijire persoane vârstnice

- Facilitarea accesului persoanelor la servicii adecvate

Crearea zonei sociale de locuire pentru persoanele dezavantajate social în municipiul Baia Mare prin:

- Dezvoltarea unui/unor complexe de imobile pentru locuire socială

- Dezvoltarea serviciilor sociale specifice persoanelor dezavantajate social

Promovarea educaţiei prin crearea Centrelor Preuniversitare prin:

- Realizarea Centrului Preuniversitar Transilvania pentru promovarea meseriilor adecvate economiei regionale (cluster industrial – ex. Echipamente electrice şi electronice, resurse)

- Realizarea Centrului Preuniversitar Aurel Vlaicu pentru promovarea sportului juvenil

Crearea unui Centru SPA municipal în zona Câmpului Tineretului-Strandul Municipal prin:

- Reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement (bazine de înot, elemente de recreere, utilizarea energiilor regenerabile pentru producere apă caldă/încălzire)

- Crearea zonei de servicii, conectarea cu zonă adiacentă

Domeniul de Intervenţie – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Dezvoltarea unui EcoParc Industrial şi a unui Centru Tehnologic pentru Energii Regenerabile în scopul valorificării resurselor naturale şi antropice regionale în zona platformei industriale Baia Mare Est – Baia Sprie Vest prin:

- Decontaminarea zonei industriale Cuprom/Flotaţia Centrală

- Realizarea unei infrastructuri de afaceri adecvată (acces, utilităţi) pe o suprafaţă de minim 50 ha;

- Realizarea unui Centru de Transfer Tehnologic pentru Energii Regenerabile (CDI)

- Realizarea unui Incubator de Afaceri pentru IMM în domeniul gestionarii resurselor naturale şi antropice

Domeniul de Intervenţie – Dezvoltarea durabilă, patrimoniu şi promovarea turismului

Conservarea centrului Istoric al Municipiului Baia Mare prin:

- Sistematizarea verticală a Centrului Istoric al Municipiului Baia Mare (crearea zonei pietonale libere, spaţii de agrement şi desfăşurare activităţi culturale, artistice, educaţionale, parcaje şi acces auto) în zona Pieţei Libertăţii şi zona Pieţei Păcii

- Reabilitarea Casei Wagner şi transformarea în Centru de Arte Contemporane Baia Mare

- Reabilitarea şi modernizarea Coloniei Pictorilor, din perspectiva renaşterii Şcolii de Pictură Băimăreana 

2. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu). Domeniul de Intervenţie – Sector apa/apa uzată

MasterPlan judeţean pentru dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare pentru zonele urbane şi rurale ale Judeţului Maramureş

Domeniul de Intervenţie – Sector protecţia naturii

Implementarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 – Rezervaţia de Castan Comestibil Baia Mare prin reconstrucţia ecologică a rezervaţiei şi crearea reţelei de infrastructură adecvată promovării turismului natural

Înfiinţarea Geo-Parcului Natural Firiza – Baia Mare

3. Programul Operaţional Sectorial Competitivitate Economică (POS CCE). Domeniul de Intervenţie – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

Realizarea unui Parc Ştiinţific şi a unui Centru de Afaceri/Centrului de Dezvoltare-Inovare prin:

- Dezvoltarea unui Parc Ştiinţific şi Tehnologic în zona Italsofa - Metro prin realizarea infrastructurii adecvate pe o suprafaţă de aproximativ 50 ha;

- Realizarea unui Centru de Afaceri, inclusiv spaţii expoziţionale (închise sau în aer liber) pentru marketing şi promovare a afacerilor/produselor, serviciilor

Domeniul de Intervenţie – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Crearea reţelei publice de comunicaţii urbane (broadband) prin:

Crearea Centrului Logistic de date al Municipiului Baia Mare;

Crearea infrastructurii de reţele broadband în municipiul Baia Mare;

Implementarea soluţiilor de e-guvernare, e-educatie, e-sanatate;

4. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Domeniul de Intervenţie – Promovarea incluziunii sociale

Realizarea infrastructurii economie socială în municipiul Baia Mare în scopul integrării persoanelor defavorizate social pe piaţa muncii

5. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Domeniul de Intervenţie – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

Modernizarea reţelei de drumuri forestiere în zona Sitului Natura 2000 – Rezervaţia de Castan Comestibil Baia Mare şi a Geo-Parcului Natural Firiza – Baia Mare

Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere prin modernizarea bazelor de depozitare şi procesare primară a materialului forestier exploatat din fondul forestier al Municipiului Baia Mare

Baia MarePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite