Veşti bune pentru prosumatori: Vor avea parte de compensare cantitativă. Cât de „gratuită” este branşarea la energie pentru toţi clienţii casnici

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Contor energie electrica curent electricitate factura FOTO Shutterstock

Guvernul a adoptat joi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 precum şi modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

„Era necesară adoptarea acestei OUG având în vedere că realizăm şi transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică”, precizează Ministerul Energiei.

Potrivit acestuia, printre modificările realizate prin OUG se numără următoarele:

Primăriile (UAT-urile) pot co - finanţa extinderea reţelelor de gaze naturale

Prosumatorii (200 KW) vor beneficia de compensare cantitativă, iar furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW.

Branşare gratuită la reţelele de energie şi gaze naturale pentru toţi clienţii casnici

”Ne dorim să încurajăm cât mai mulţi români să îşi instaleze surse de producere a energiei electrice verzi şi astfel să fie compensaţi. Totodată, au fost realizate o serie de modificări mult aşteptate legate de finanţarea proiectelor de dezvoltare a reţelelor de transport al energiei şi gazelor naturale, dar şi clarificări cu privire la costurile cu branşarea clienţilor casnici. Adoptarea OUG-ului a fost o prioritate, inclusiv în programul de guvernare”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei. 

Prevederi importante:

Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale/UAT poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localităţi aparţinăţoare unităţii administrative teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adiţional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adiţional ce se transmite către ANRE în termen de 30 zile calendaristice de la semnare. Finanţarea extinderii reţelelor de gaze naturale se face, în principal, de către concesionar din fondurile proprii, în limita planurilor anuale de investiţii şi prioritizate în condiţii de eficienţă economică. 

Investiţiile realizate de operatorii de distribuţie în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă investiţii în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuţie, conform reglementarilor ANRE.

Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuţie a gazelor naturale autorităţile locale/alte instituţii participă  cu finanţări de terţă - parte inclusiv din bugetele locale, caz în care investiţiile susţinute nu se remunerează prin tarife reglementate.

Operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure, în limita planurilor anuale de invesţii, finanţarea şi realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a reţelei electrice de distribuţie în vederea racordării tuturor solicitanţilor aflaţi în perimetrul concesionat, în condiţii de eficienţă economică. Operatorii de distribuţie întocmesc planurile anuale de investiţii luând în considerare şi solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală şi de urbanism.  

Prin excepţie de la prevederile alin. (3²) şi în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanţii pot asigura finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice de distribuţie, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuţie să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE.

Pentru cererile de racordare şi branşare ale solicitanţilor, operatorul de distribuţie are obligaţia ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluţia tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea şi execuţia racordării şi/sau branşamentului. Pentru asigurarea calitaţii lucrărilor de execuţie şi punerea în funcţiune a racordului/branşamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuţie are obligaţia încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuţie. Punerea în funcţiune a racordului/branşamentului şi montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se va realiza în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările ANRE. 

!!! În cazul clienţilor casnici, la punerea în funcţiune a  branşamentului, operatorul de distribuţie va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare şi execuţie a branşamentului, până la o valoare  medie a unui  branşament, stabilită  conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursata clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate de la data rambursării integrale. În valoarea medie a branşamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare”;

În cazul clienţilor noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/branşamentului, realizate conform alin. (34), se suportă integral de către aceştia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuţie de la momentul punerii în funcţiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate.

Prosumatorul

Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din reţea.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa între cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea;

b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferenţa între cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 luni de la data facturării.

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice: 

a) să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată conform alin. (1) la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;

b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.

Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1), altele decât cele organizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfăşura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unităţile de producere a energiei electrice pe care le deţin, fără înregistrarea şi autorizarea funcţionării acestora.

Operatorii de distribuţie de energie electrică sunt obligaţi să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuţi la alin. (1) şi a autorităţilor publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

Prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuţi la alin. (1), precum şi persoanele fizice sau juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuţi la alin. (1) şi (4) sunt exceptaţi/scutiţi de la plata tuturor obligaţiilor fiscale aferente cantităţii de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum şi pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalaţii cu o putere de până în 200 kW va fi  acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional Energie şi Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar după această perioadă prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite