Ce mai privatizează statul în 2019

0
0
privatizare contract semnatura

Pe ordinea de zi a şedinţei executivului de joi se află un proiect de act normativ prin care statul aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului Energiei, estimările privind impactul asupra bugetului fiind de 2 miliarde de lei, numai din dividende, la care se adaugă sume obţinute din privatizări.

Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar finanţării activităţii de pregătire şi derulare a privatizării desfăşurată de Ministerul Energiei în anul 2019. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei a fost constituit având în vedere veniturile şi necesarul de cheltuieli pentru activităţile ce urmează a fi realizate în anul 2019. 

În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare s-au prevăzut: 

- Venituri totale în sumă de 861.661 mii lei, din care: - 857.382 mii lei constituite din implementarea prevederilor strategiei de privatizare la societatea Rompetrol Rafinare S.A., precum şi 47 mii lei reprezentând venituri din vânzarea caietelor de sarcini - dosare de prezentare;

- 4.232 mii lei contituite din alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europenă pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020, prin implementarea prevederilor O.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative, şi cu respectarea prevederilor art. 5, alin. 4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014. 

În ce priveşte cheltuielile, acestea sunt în valoare totală de 857,4 milioane de lei lei, din care: 

I. Cheltuieli de administrare, privatizare de 64.520 mii lei, constituite din: 

1. Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor, estimate la 8.044 mii lei. 

În temeiul prevederilor legale generale şi specifice incidente în domeniul privatizării, în vederea realizării proceselor de privatizare se pot angaja firme de specialitate pentru acordarea consultanţei juridice. 

Necesitatea angajării unor astfel de firme de consultanţă juridică derivă din amploarea, complexitatea şi volumul mare de activitate care apare în cadrul proceselor de pregătire şi derulare a proceselor de privatizare. Procesele de selecţie a consultanţei juridice se fac prin proceduri transparente şi nediscriminatorii. 

Servicii de asistenţă juridică ar putea interveni luând în considerare şi eventuale acţiuni la Curtea de Arbitraj Internaţională, în care Ministerul Energiei ar putea fi chemat pe problematica în domeniul privatizării operatorilor economici din portofoliu. La determinarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere: 

- plata anunţurilor de publicitate internă şi internaţională privind oferta de vânzare, selecţie consultant de privatizare, estimate la 1.111 mii lei; 

- plata societăţilor civile profesionale de avocatură care vor asista Ministerul Energiei în derularea procedurilor de participare şi realizare a proceselor de vânzare de pachete de acţiuni, estimate la 1.431 mii lei; 

- plata consultanţilor de privatizare în cadrul proceselor de vânzare de acţiuni, estimată la suma de 2.223 mii lei; 

- alte activităţi necesare şi premergătoare realizării privatizării, administrării, respectiv cheltuieli cu taxe de timbru, cauţiuni, traduceri, legalizări documente, plata comisiilor de privatizare şi a secretariatelor aferente, care beneficiază, până la sfârşitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, de câte o indemnizaţie lunară brută ce nu va depăşi 3.000 lei/persoană, inclusiv contribuţiile datorate de angajator stabilite în conformitate cu prevederile legale, alte cheltuieli cu DHL, cheltuieli cu citarea prin publicitate a părţilor în dosarele instrumentate de Ministerul Energiei şi altele asemenea, estimate la 3.279 mii lei; 

2. cheltuielile pentru rapoarte de evaluare realizate în procesul de privatizare şi post privatizare, pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli estimate la 10.142 mii lei. 

Totodată, la stabilirea valorii s-au avut în vedere cheltuielile cu onorariile executorilor judecătoreşti pentru executarea hotărârilor judecătoreşti favorabile Ministerului Energiei şi alte cheltuieli de executare, taxe şi arbitraj, cheltuieli cu expertize, litigii, traducători, etc., precum şi plata serviciilor de asistenţă juridică şi reprezentare prestate de avocaţii selectaţi în condiţiile legii, precum alte taxe şi cheltuieli aferente, în cazul unor eventuale litigii în contradictoriu cu persoanele având calitatea de cumpărători în contractele de privatizate enumerate anterior derulate în faţa Curţii de arbitraj a ICC Paris. 

3. costuri pe care le implică derularea unor proceduri de insolvenţă ori dizolvare voluntară şi lichidare a societăţilor estimate la 7.500 mii lei.

Situaţia economică dificilă a unor societăţi (C.N. a Huilei S.A., S. Termoelectrica S.A., S.N. a Carbunelui S.A., R.A.A.N., Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit S.A., S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Compania Naţională a Uraniului S.A., ş.a.) justifică angajarea unor astfel de cheltuieli ale Ministerului Energiei. Suma include şi posibile cheltuieli cu plata personalului care asigură paza şi întreţinerea bunurilor societăţii, inclusiv personalul tehnico-economic păstrat dintre angajaţii societăţii, plata utilităţilor, a documentaţiilor, a cheltuielilor de arhivare şi transport, taxe judiciare de timbru în vederea recuperării creanţelor, asistenţă juridică la litigiile ce nu au legătură cu obiectul contractului cu lichidatorii şi plata cenzorilor, în cazul dizolvării şi lichidării voluntare etc., indemnizaţiile administratorilor speciali, contribuţiile aferente acestora precum şi alte cheltuieli necesare conform contractelor. 

4. Cheltuieli legate de sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi estimate la 30.070 mii lei. 

5. Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent în evaluarea activităţii administratorilor societăţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei şi care vizează execuţia contractului de mandat şi a planului de administrare, în sumă de 300 mii lei. 

6. Cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi ajustarea structurală a industriei energetice, în sumă de 8.464 mii lei. 

II. Transferuri în sumă totală de 792.909 mii lei care reprezintă suma estimată pentru vărsăminte la Trezoreria Statului, determinate ca diferenţă între veniturile prevăzute a se încasa şi cheltuielile prevăzute a se realiza în anul 2019. 

III. Informaţii privind disponibilul de cont. Ministerul Energiei reţine permanent la dispoziţia sa, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli, din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor şi din alte venituri constituite conform legii în cursul anului.  Disponibilul în lei aferent activităţii de privatizare al Ministerului Energiei la începutul perioadei, în sumă de 28.028 mii lei, este format din disponibilul aflat în sold la data înfiinţării mai puţin cheltuielile realizate în cursul anului 2018, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, aprobată cu completări prin Legea nr. 26/2014.  Disponibil constituit în cursul anului 2019, în sumă de 4.232 mii lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 75/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale O.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative,  Disponibilul în lei aferent activităţii de privatizare existent în conturile Ministerului Energiei la finele anului 2019 în sumă de 32.260 mii lei. 

IV. Informaţii privind dividendele şi dobânzile cuprind suma estimată de 2.000.000 mii lei reprezentând dividende aferente operatorilor economici ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Energiei. Prezentul proiect de act normativ reglementează pe baze economice şi financiare modul de susţinere al cheltuielilor pentru activitatea de privatizare şi administrare a activelor statului.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite