Cum îşi pot echivala studiile în România copiii români care au învăţat în Diaspora

Cum îşi pot echivala studiile în România copiii români care au învăţat în Diaspora

Echivalarea perioadelor de studii preuniversitare absolvite în străinătate este reglementată prin ordin al Ministrului Educaţiei, iar solicitările şi dosarele sunt primite şi evaluate de către inspectoratul şcolar judeţean de pe raza teritorială cărora aparţin solicitanţii.

Ştiri pe aceeaşi temă

Românii a căror copii au studiat în străinătate şi doresc să revină în ţară au de îndeplinit o serie de formalităţi pentru a-şi reînscrie copiii la şcolile din România, cu recunoaşterea anilor de studii urmaţi în afara ţării.

Pasul 1
Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară şi doresc dobândirea/redobândirea calităţii de elev în România se vor adresa la o unitate de învăţământ din raza în care va domicilia elevul după întoarcerea în ţară, cu nivel de studii corespunzător vârstei elevului şi a ultimei clase absolvite. 

La unitatea de învăţământ, elevii (părinţii sau tutorii legali în cazul minorilor) depun o cerere de înscriere adresată directorului unităţii de învăţământ şi o cerere de echivalare a studiilor adresată inspectorului şcolar general pentru clasele l-XII, sau adresată ministrului educaţiei pentru echivalarea diplomelor, la care se ataşează documentele prevăzute şi documente solicitate de unitatea de învăţământ respectivă.

Prin completarea şi semnarea cererilor de înscriere şi echivalare, elevul/părintele/tutorele legal declară, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că informaţiile prezentate în cereri, precum şi documentele incluse în dosar, sunt reale şi autentice şi îşi asumă răspunderea privind solicitarea înscrierii elevului în clasa precizată în cerere.

În cazul elevilor care au absolvit învăţământul gimnazial în străinătate şi solicită înscrierea în învăţământul liceal la unităţi de învăţământ liceal din judeţul Vaslui, în perioada vacanţei de vară până la debutul anului şcolar, elevul/părintele sau tutorele legal se adresează prin cerere scrisă Comisiei Judeţene de admitere din cadrul ISJ Vaslui. Se va face dovada absolvirii învăţământului gimnazial în străinătate şi a examenelor de absolvire/capacitate dacă este cazul.


Pasul 2
Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face prin decizie de CEUI, comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar.
Evaluarea situaţiei elevului şi decizia CEUI ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris în clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

Elevii menţionaţi vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

Pasul 3
Unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar dosarul de echivalare, în cel mult cinci zile de la înscrierea elevului ca audient, dosar care va conţine documentele şcolare, la care se adaugă adresa de înaintare şi procesul verbal întocmit de CEUI, din care să rezulte clasa în care se propune înscrierea elevului (înscrierea este de dorit să se facă la începutul anului şcolar sau pe parcursul semestrului al II-lea). Documentele din dosar se numerotează şi se menţionează în opisul adresei de înaintare.
În cazul în care părinţii. tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de CEUI.

Pasul 4

În cazul echivalării diplomelor, dosarul este retransmis de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv CNRED.

Pasul 5
În cazul claselor I-XII, echivalarea studiilor se realizează de către CEISJ, constituită în acest scop prin decizia inspectorului şcolar general. Compartimentul secretariat al inspectoratului şcolar înregistrează dosarele de echivalare depuse de către UPJ şi le înaintează secretarului CRS /CEISJ.

Pasul 6

CEISJ se întruneşte ori de câte ori este necesar la şedinţe în vederea evaluării dosarelor de echivalare. CEISJ verifică dosarele fiecărui elev. În cazul în care se constată că dosarul nu este complet, se solicită la UPJ completarea dosarului. Dosarele complete vor fi evaluate de CElSJ, analizându-se documentele de studiu corespunzător fiecărei clase pentru care se solicită echivalarea.

Acte necesare echivalării studiilor(clasele I-XII):
1. Cerere prin care se solicită echivalarea studiilor (Anexa 1): se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile şi clasa în care se solicită înscrierea pentru anul şcolar în curs; Vă rugăm ca, în cererea de echivalare care însoţeşte dosarul, părintele/tutorele legal să specifice că este de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale sale şi ale copilului, în scopul echivalării studiilor. Această precizare este necesară pentru respectarea legislaţiei europene şi naţionale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

2. Foaia matricolă pentru clasele din România (situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate):
- foile matricole pentru toţi anii de studii;
- certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul Naţional de cunoştinţe, în copie simplă - dacă este cazul;
3. Documentele şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea;
4. Document de identificare - valabil al elevului - copie;
5. Alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Care documente nu se traduc

În cazul actelor de studii emise de Marea Britanie, Franţa, Italia, Regatul Spaniei, Belgia, Germania, Republica Moldova, SUA, Portugalia în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă, portugheză – nu este necesară traducerea documentelor!
Vor fi traduse de către un traducător autorizat DOAR documentele şcolare redactate în alte limbi decât cele menţionate mai sus.

De asemenea, NU este necesară legalizarea copiilor documentelor de studii din dosarul de echivalare înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean. În unele cazuri, bine precizate (de exemplu, Marea Britanie), se acceptă documente expediate pe mail de către instituţia de învăţământ, fără ştampile sau semnături.

Dosarul astfel întocmit se depune de către instituţia de învăţământ la care urmează să se continue studiile la Inspectoratul Şcolar Judeţean cu adresa de înaintare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: