Mica amnistie fiscală: Iohannis a promulgat o lege care permite anularea sau amânarea plăţilor pentru datornicii la stat

Mica amnistie fiscală: Iohannis a promulgat o lege care permite anularea sau amânarea plăţilor pentru datornicii la stat

Datornicii la stat pot beneficia de o serie de facilităţi, dar trebuie să depună cerere

Legea de aprobare a unei OUG care prevede că persoanele fizice şi firmele vor putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisă, să li se amâne sau anuleze plata penalităţilor de întârziere şi dobânzilor aferente datoriilor la bugetul de stat a fost promulgată de Klaus Iohannis.

Ştiri pe aceeaşi temă

Guvernul a aprobat, în octombrie, Ordonanţa nr. 44/2015, care stabileşte posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2% din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege.
 
Adoptarea acestor măsuri a avut ca scop, în principal, creşterea economică prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante.
 

Ce presupune actul normativ

 
Astfel, persoanele fizice şi firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat vor fi scutite de penalităţile de întârziere dacă achită obligaţiile principale de plată până la 31 martie 2016. Totodată, acestea vor beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a
accesoriilor, până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică Fiscul.
 
În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2% din dobânzi şi o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a unei legi din 2011 care modifica şi completa o ordonanţă privind Codul de procedură fiscală.
 
Facilităţile se aplică obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, celor principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv.
Totodată, sunt valabile pentru obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată şi celor principale cuprinse în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
 
Prevederile sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe de până la 30 septembrie şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe înainte de 30 septembrie.
 
Facilităţile fiscale se acordă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de aceasta, şi de către direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi care se transmit spre recuperare Fiscului.
 
În notificare, contribuabilul trebuie să specifice denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, data şi semnătura.
 
În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, dar şi instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.
 
Pentru obligaţiile de plată accesorii cu amânare la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.
 
Dacă contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
 

Dobânda individualizată trebuie stinsă în cotă de 45,8%

 
Dobânda individualizată trebuie stinsă în cotă de 45,8%. Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
 
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilităţile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.
 
Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, Fiscul verifică respectarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată.
Dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordonanţă, Fiscul emite şi comunică contribuabililor decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.
citeste totul despre: