Totul despre tratamentul gratuit în străinătate pentru români. Ce formulare online trebuie solicitate şi completate

0
0

Orice cetăţean român care are calitatea de asigurat poate beneficia de servicii medicale în afara ţării. Condiţiile sunt reglementate printr-o serie de formulare care se obţin de la casele de asigurări de sănătate.

 Activitatea privind eliberarea/primirea formularelor europene şi decontarea serviciilor medicale primite de asiguraţii români pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene se desfăşoară în cadrul compartimentului acorduri, regulamente şi formulare europene din structura caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii medicale în alte ţări europene, este necesar, în primul rând, cardul european de asigurări sociale de sănătate.

Cardul european  se eliberează la cererea asiguratului de la casa de asigurări în a cărei circumscripţii îşi are domiciliu solicitantul şi se eliberează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. 

În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate a cardului European de asigurări de sănătate este de un an de la data emiterii.

Serviciile medicale acoperite de cardul European

Asiguratul care posedă  card european beneficiază de serviciile medicale devenite necesare,  în timpul şederii  temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat. Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 12 luni.
Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acopera situaţia în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene în scopul obţínerii unui  tratament medical planificat. Cardul european  acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Când o persoana nu deţine un card European si se afla într-un stat membru UE

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul( prin poştă, fax, email) şi să  solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.
Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descarca din site-ul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, de care apartine solicitantul.

Formularele europene

Formularele europene privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti şi cu familiile acestora care se deplaseazp in cadrul Comunitatii europene sunt:

Formularul European E112 „Atestat privind menţinerea dreptului la prestatiile în curs pentru asigurarea de boala-maternitate“,  fiind inlocuit din mai 2010 cu formularul European S2 -  „Document de deschidere de drepturi la tratament planificat“.

Acest formular se utilizează pentru :

1. persoanele asigurate şi membrilor de familie (sot/sotie,copii,părinti aflaţi în întreţinere) care beneficiază de prestaţii de boala în România si care solicită casei de asigurari autorizarea întoarcerii în statul de resedinţă UE pentru continuitatea primirii serviciilor medicale prin intermediul formularului S2;


2. persoanele asigurate şi membrilor de familie care sunt autorizaţi prin formularul S2 de casa de asigurari să obţină tratament medical în alt stat membru UE.

Eliberarea formularului S2( E112) se face prin depunerea unei cereri la casa de asigurari însoţită de o serie de documentatie: act de identitate al beneficiarului, adeverinţă de salariat / asigurat eliberată de CASVS - original, dosar medical (copii ale documentelor medicale), raport medical (model tipizat - original), acceptul clinicii din statul membru UE unde urmează să se efectueze prestaţiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei. 

Din raportul medical trebuie să rezulte că, serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază, de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii. 

Formularul European E106 

Reprezintă “Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boala-maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinţa într-un alt stat decât statul competent“. Acest formular E106 ,din mai 2010 a fost înlocuit conform regulamentelor europene cu formularul S1. „Înregistrare pentru asigurare medicală” . Prin urmare formularul S1 (E106) se eliberează la cererea salariatului detaşat, studentului asigurat în România şi care pleacă cu bursa Erasmus în unul din statele membre UE, unde are reşedinta;

Formularul European E109 

Denumit „Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi actualizarea listelor’“ şi care la fel ca formularul E106 a fost înlocuit cu formularul S1 din mai 2010. Se eliberează pentru copiii salariaţilor detaşaţi în unul din statele membre UE;

Formularul European E121

 „Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei acestora (soţ/soţie) şi actualizarea listelor“, înlocuit din mai 2010 cu formularul S1  „Înregistrare pentru asigurare medicală“. Se eliberează pentru titularii de pensie, a membrilor  familiei acestora care au reşedinţa în alt stat membru UE şi care doresc să se înscrie în statul respectiv ca asigurat în vederea obţinerii de servicii medicale conform legislaţiei din acea ţară. Perioada de valabilitate a formularului European S1(E121) este nelimitată, valabilitate care încetează în cazul decesului persoanei posesoare de formular sau la solicitarea scrisă a persoanei, de revenire în ţară. 

Formularul European E107

Este o „Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură” prin intermediul căruia instituţiile de asigurări din statele de reşedinţă UE solicită instituţiei de asigurări competente de care aparţine persoana asigurată alte formulare formulare europene cum ar fi: E104, E106, E109, E121, în situatia în care persoana în cauza nu a solicitat formularul respectiv înainte de plecarea din ţară;

Formularul European E001

Formularul este întocmit de institutia care doreste să obţina informaţii suplimentare asupra unei situaţii, să relanseze o cerere precedentă să solicite un formular european sau alte documente. 

Vaslui


Ultimele știri
Cele mai citite