Astfel, toate autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin agenţii constatatori vor avea obligaţia ca într-un termen de remediere să pună în vedere asociaţiei planul de remediere prin care se stabilesc măsurile de urmat.

Prin urmare, asociaţia de proprietari în ipoteza unui control şi în ipoteza în care anumite situaţii/acte/înregistrări etc. nu sunt corect realizate, va avea la dispoziţie un termen de remediere ce poate fi de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, termen în care asociaţia de proprietari are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirea obligaţiilor legale.

De reţinut este faptul că durata termenului de remediere stabilit de organul de control nu poate fi modificată.

Planul de remediere reprezintă o anexă la procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prin care agentul constatator stabileşte măsurile şi termenul de remediere.

Măsura de remediere reprezintă orice măsură dispusă de către agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către asociaţia de proprietari a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa.

În cazul constatării săvârşirii unei contravenţii stabilită astfel prin lege, agentul constatator încheie un proces verbal de constatare a contravenţiei PRIN CARE SE APLICĂ SANCŢIUNEA AVERTISMENTULUI şi la care se anexează un plan de remediere.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere, revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate. Aici sunt de făcut menţiuni cu privire la răspunderea preşedintelui asociaţiei şi răspunderea administratorului. În condiţiile în care Legea 230/2007 arată că responsabilitatea asociaţiei cade în sarcina preşedintelui, acesta fiind cel care angajează asociaţia în relaţiile cu terţii şi singurul ce poate reprezenta asociaţia de proprietari, rezultă că, în speţa concretă analizată, cade în sarcina acestuia aducerea la îndeplinire a planului de remediere dispus de către agentul constatator.

Situaţia este identică şi în cazul în care administratorul este angajatul asociaţiei sau remunerat (şi nu ar trebui să mai existe astfel de situaţii) în baza unei convenţii, responsabilitatea fiind a preşedintelui. Doar în cazul unui contract de prestări servicii încheiat cu o societate de administrare, se poate degreva preşedintele de o astfel de responsabilitate, cu condiţia ca operaţiunile/serviciile etc vizate, să fie prestate de către acel prestator, caz în care ar cădea în sarcina acestuia realizarea măsurilor din planul de remediere, în termenul de remediere stabilit de către agentul constatator.    

Agentul constatator NU întocmeşte un plan de remediere atunci când asociaţia de proprietari:

• în cazul în care, în decursul controlului, asociaţia îşi îndeplineşte obligaţia legală;

• în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.

La 10 zile de la data împlinirii termenului de remediere, agentul constatator are obligaţia reluării controlului pentru a constata îndeplinirea sau nu a planului de remediere. În situaţia în care se constată că planul de măsuri nu a fost respectat şi asociaţia nu şi-a îndeplinit sarcinile ce îi reveneau, se încheie procesul verbal de contravenţie şi se aplică sancţiunea corespunzătoare. Dacă într-un termen de 3 ani asociaţia de proprietari săvârşeşte din nou o contravenţie (din cele ce au făcut obiectul planului de măsuri) sau altele reglementate de actul normativ incident, sunt direct aplicabile prevederile legale privind sancţionarea contravenţiilor, de unde rezultă că clemenţa/planul de remediere/termenul de remediere nu mai sunt incidente.

În condiţiile în care multe asociaţii de proprietari încă sunt fie administrate fie conduse după ureche şi în condiţiile în care comunicarea în acele asociaţii tinde spre zero, măsura prevenirii este binevenită, fiindu-le pus în faţă acel plan de măsuri ce trebuie îndeplinit şi astfel, indirect, forţaţi să intre în legalitate.

Responsabilitatea este importantă, atâta timp cât preşedintele va fi direct interesat să ducă la bun sfârşit planul de măsuri, deoarece în caz de sancţiune pecuniară acesta poate răspunde cu propriul buzunar, fiind direct răspunzător de aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, nefiind dispus să suporte contravaloarea sancţiunii.

Este o măsură bună, în folosul proprietarilor şi a celor implicaţi în activitatea asociaţiei de proprietari, nefiind puşi în faţa faptului împlinit şi anume aplicarea unei sancţiuni pecuniare (ce tot în listele de întreţinere se regăsesc şi tot de la proprietari se recuperează – pentru incompetenţa unora) pe de o parte, iar pe de altă parte pentru că astfel sunt determinaţi atât preşedintele cât şi administratorul să intre în legalitate cu aspectele sesizate în planul de măsuri de către agentul constatator.