Pompierii brăileni, la ceas de bilanţ: Dotare "la limită", acţiuni cu duiumul, oameni puţini!

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, a ordinului director, concepţiei de prevenire şi a principalelor obiective şi activităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" Brăila, pentru anul 2011, fiind orientată spre:
- Desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, preponderent la instituţii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se desfăşoară activităţi socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane sau la care, cu prilejul activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei specifice.
- Urmărirea aplicării riguroase a reglementărilor din domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei la dezastre la nivelul factorilor cu responsabilităţi în domeniu.
- Creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi preventive specifice.
- Pregătirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice sub egida „2011 - Anul internaţional al pădurilor" şi „2011 - Anul european al voluntariatului", precum şi derularea Campaniei naţionale de prevenire a incendiilor „O casă sigură - o viaţă în plus".
- Diversificarea şi implementarea unor acţiuni, forme şi mijloace de informare şi educaţie preventivă care să urmărească atingerea obiectivelor stabilite.
- Eficientizarea activităţii de formare profesională şi pregătire a populaţiei organizată şi desfăşurată în ocupaţii şi domenii din competenţă.
În spiritul acordării de sprijin comunităţilor locale şi apropierii faţă de cetăţeni, în scopul asigurării normalităţii vieţii şi desfăşurării activităţilor, s-au întreprins următoarele:
În perioada analizată, Inspecţia de Prevenire, prin cele două servicii - Serviciul Prevenire şi Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţia Preventivă a Populaţiei - a executat 464 controale de fond, tematice şi colective pe diferite domenii de activitate (unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi asistenţă socială, unităţi de învăţământ, unităţi de cultură, lăcaşuri de cult, unităţi silvice, unităţi de turism şi agrement, unităţi cu grad ridicat de pericol în exploatare, unităţi din transporturi, clădiri înalte, hypermarket-uri, mall-uri, clădiri încadrate în categoria monumentelor istorice, administraţie publică, operatori economici, operatori de tip SEVESO, SVSU/SPSU, misiuni speciale), faţă de 493 în 2010.
În urma acţiunilor de control întreprinse au fost constatate 2135 încălcări ale actelor normative, comparativ cu 2256 în anul 2010, din care 1074 soluţionându-se pe timpul controalelor, iar 855 au fost sancţionate, pentru 682 au fost aplicate avertismente iar pentru 173 amenzi contravenţionale în cuantum de 178000 lei, faţă de 115000 lei în anul 2010.
S-au mai executat 164 activităţi de verificare la 61 adăposturi şi spaţii de adăpostire, 37 de sirene şi 66 spaţii de evacuare, în special în zonele inundabile.
Au fost planificate şi executate 93 de exerciţii de alarmare pentru situaţii de protecţie civilă (comparativ cu 44 în 2010).
În anul 2011 au fost organizate conform planificării anuale, patru convocări de pregătire a şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă derulate de inspectorat, procentul de participare fiind de 87% faţă de 85% în 2010.
Inspectoratul judeţean a organizat şi desfăşurat 3 cursuri de pregătire în vederea atestării specialiştilor din componenta preventivă a SVSU, în localităţile Brăila, Frecăţei şi Însurăţei, cu participarea a 50 de voluntari.
Specialişti din cadrul Inspecţiei de Prevenire, împreună cu echipa C.B.R.N. au participat la 6 acţiuni privind identificarea şi monitorizarea pericolelor privind contaminarea cu substanţe chimice periculoase, 40 de acţiuni privind identificarea transportul şi depozitarea de muniţii rămase neexplodate faţă de 33 în 2010 şi 5 lucrări de distrugeri de muniţii în poligonul Muchea. Au fost identificate, ridicate şi transportate în vederea distrugerii un număr de 111 elemente de muniţii.
Pe parcursul anului 2011 s-au executat 22 misiuni speciale, (controale tematice pe linie de apărare împotriva incendiilor sub coordonarea Instituţiei Prefectului pe linia combaterii comercializării produselor cu efecte psihoactive dăunătoare sănătăţii, controale tematice la unităţi de alimentaţie publică şi discoteci de pe raza municipiului şi judeţului Brăila în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila, asigurare manifestări cu public numeros, manifestări religioase prilejuite de Sărbătorile pascale, manifestări dedicate Zilelor de 1 şi 2 mai, Festivalul George Grigoriu, Festivalul Chira-Chiralina, asigurare manifestări sportive, măsuri de asigurare - vizite demnitari).
În perioada analizată s-au primit spre soluţionare 113 documentaţii pentru avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţiei civile, faţă de 108 în anul 2010. Tot din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţiei civile, pe linia avizării/autorizării s-a acordat asistenţă tehnică la 95 de solicitări scrise şi 254 de solicitări în alte cazuri.
În acest an inspectorii compartimentului avizare/autorizare au participat la 74 de şedinţe în comisiile tehnice de avizare autorizare la Primăria Brăila şi Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a Consiliului Judeţean Brăila, la două comisii de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii precum şi la 42 şedinţe în comisii tehnice la Agenţia de Mediu Brăila.
Centrul operaţional judeţean a acţionat pentru reglementarea, planificarea, organizarea, pregătirea şi coordonarea unitară a activităţilor de intervenţie desfăşurându-şi activitatea în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, în conformitate cu prevederile planurilor proprii de acţiuni şi măsuri având ca principale obiective:
- monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă;
- dezvoltarea bazei de date referitoare la situaţiile de urgenţă produse în zona de competenţă;
- perfecţionarea şi dezvoltarea fluxului informaţional decizional, transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor, ordinelor şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
- actualizarea planurilor de cooperare, acţiune şi intervenţie cu structurile deconcentrate/descentralizate şi instituţiile care asigură funcţii de sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- asigurarea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila.
Permanent pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei operative, au fost prelucrate informaţiile şi datele furnizate de comitetele locale, asigurându-se măsurile specifice pentru completarea şi actualizarea bazei de date cu privire la efectele situaţiilor de urgenţă, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia populaţiei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.
Rapoartele, sintezele zilnice şi informările privind situaţia operativă au fost întocmite şi transmise la termenele prevăzute de ordinele eşaloanelor superioare, coordonarea forţelor şi mijloacelor proprii şi a celor de cooperare au fost realizate în concordanţă cu reglementările în vigoare şi au fost centralizate şi dirijate solicitările de resurse materiale şi umane în zonele de manifestare a situaţiilor de urgenţă, conform necesităţilor pentru acţiunile de limitare şi înlăturare a consecinţelor acestora.
Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, în decursul anului 2011 au fost organizate şi desfăşurate 4 exerciţii de cooperare din care 1 cu forţe şi mijloace în teren cu structurile care îndeplinesc funcţii de sprijin în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă la care au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi 3 de conducere, fără acţiune în teren pe timpul sesiunilor de pregătire continuă.
Prin compartimentul monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat au fost preluate toate anunţurile despre producerea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi au fost alertate şi dirijate către locul acţiunii în timp oportun forţele de intervenţie proprii şi cele de cooperare, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.
Prin activitatea de monitorizare s-a asigurat un flux informaţional bun cu instituţiile cu care se cooperează şi cu eşaloanele superioare, astfel încât nu au rezultat probleme deosebite, iar acţiunile de răspuns s-au desfăşurat în condiţii optime.
Prin dispeceratul inspectoratului au fost monitorizate şi transmise către subunităţile de intervenţie datele necesare instruirii personalului pe timpul celor 4854 transporturi de substanţe periculoase şi 170 transporturi speciale ce au tranzitat zona de competenţă, în vederea monitorizării şi implementării măsurilor de protecţie în conformitate cu prevederile Ghidului măsurilor de urgenţă.
În perioada 01 - 31.12.2011, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Brăila, au fost alertate pentru rezolvarea a 3516 situaţii de urgenţă (în medie 10 pe zi), după cum urmează:
- 2712 intervenţii S.M.U.R.D. (77,1%);
- 256 pentru stingerea incendiilor (7,3%);
- 361 alte intervenţii (10,3%);
- 126 alte situaţii de urgenţă (3,6%);
- 53 cazuri de asistenţă persoane (1,5%);
- 8 acţiuni de protecţie a mediului (0,2%).
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010, numărul intervenţiilor la care au fost solicitate forţele şi mijloacele inspectoratului, a înregistrat o creştere de aproximativ 1,5 ori, respectiv de la 2395 evenimente în anul 2010 la 3516 evenimente în anul 2011.

Analiza intervenţiilor la incendii
În perioada analizată serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate să intervină pentru stingerea a 256 incendii, înregistrându-se o creştere cu 35 intervenţii faţă de perioada similară a anului 2010, când s-au înregistrat 221 incendii.
În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate: 1 persoană, 873 animale şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 26.633.000 lei (în anul 2010 au fost salvate 2 persoane, 8 animale, 94 de păsări şi bunuri materiale în valoare de aproximativ 15.512.400 lei), iar ca efecte negative ale incendiilor au fost înregistrate: 1 persoană decedată, 2 persoane rănite, 47 animale şi 50 păsări moarte şi pagube materiale estimate la o valoare de 3.191.310 lei (faţă de 2010 când au fost înregistrate 3 persoane decedate, 7 persoane rănite, 23 animale şi 30 păsări moarte şi pagube materiale de aproximativ 1.930.000 lei).
Pe localităţi incendiile s-au produs astfel: 128 în municipiul Brăila; 9 Chiscani; câte 7 în oraşul Ianca şi comuna Movila Miresii; 6 Vădeni; câte 5 în oraşele Făurei, Însurăţei şi comunele Bărăganu, Mircea Vodă şi Zăvoaia; câte 4 în comunele Ciocile, Gropeni, Viziru, Galbenu şi Tichileşti; câte 3 în comunele Măxineni, Siliştea, Şuţeşti, Surdila Greci Dudeşti, Jirlău, Tufeşti, Traian, Unirea, Râmnicelu şi Victoria; câte 2 în comunele Bordei Verde, Cazasu, Cireşu, Gradiştea, Surdila Găiseanca, Stăncuţa, Ulmu şi Roşiori; câte 1 în comunele Berteştii de Jos, Frecăţei, Gemenele, Salcia Tudor, Tudor Vladimirescu.
Pentru stingerea incendiilor, timpul mediu de răspuns a serviciilor profesioniste a fost de 13 minute similar cu anul 2010), iar timpul mediu de intervenţie a fost de aproximativ 81 minute (comparativ cu 79 minute în 2010).

Analiza intervenţiilor Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
Echipajele Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare din cadrul inspectoratului, au fost alertate să intervină la 2712 de cazuri, în medie 7 pe zi (cu 37% mai mult faţă de 2010 când au fost 1700 cazuri, acordând ajutor medical calificat unui număr de 2529 persoane adulte şi 83 copii.
Cazuistica intervenţiilor SMURD se prezintă astfel:
- 2472 de intervenţii pentru ajutor medical de urgenţă, din care: 1371 acţiuni pentru diverse afecţiuni medicale, 631 traumatisme, 220 intoxicaţii, 80 cazuri pentru afecţiuni neurologice şi psihiatrice, 82 intervenţii de prim ajutor la accidente rutiere, 66 cazuri de afecţiuni cardiace, 12 cazuri bolnavi cu stop cardio-respirator, 4 persoane găsite decedate, 4 persoane cu arsuri, 2 cazuri diverse oftalmologice.
- 62 alte intervenţii (61 în cooperare cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean pentru transport pacienţi cu diferite afecţiuni medicale, misiune pentru asigurarea medicală a echipajului de scafandri - 1);
- 22 cazuri pentru asistenţa persoanelor: 15 persoane căzute în locuri publice, 2 persoană căzută la locul de muncă, 1 persoană blocată între două ţevi de agent termic şi 4 persoane rămase blocate în apartament;
- 95 deplasări fără intervenţii;
- 40 întors din drum;
- 13 descarcerări;
- 1 evenimente publice de amploare ce pot provoca situaţii de urgenţă;
- 7 alarme false.
Timpul mediu de răspuns a echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 11 minute, iar timpul mediu de intervenţie de 47 minute.
Pe linia protecţiei informaţiilor clasificate accesul la informaţii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, la nivelul inspectoratului s-a realizat cu respectarea întocmai a prevederilor, ordinelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor şi normelor interne în vigoare, fapt ce a condus la diseminarea autorizată a informaţiilor potrivit principiului necesităţii de a cunoaşte în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Derularea activităţilor în domeniul resurselor umane şi îndeplinirea obiectivelor propuse pentru perioada analizată a avut la bază Direcţiile de acţiune ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ordinele specifice activităţii, cât şi asigurarea unei bune colaborări între compartimente şi eşalonul superior.
S-a avut în vedere:
- creşterea calităţii resursei umane prin încadrarea posturilor vacante aprobate;
- elaborarea şi implementarea unui sistem al formării profesionale continue;
- elaborarea unor metodologii şi implementarea unor instrumente pentru formare, evaluare, controlul pregătirii cât şi creşterea eficienţei acestor metodologii şi instrumente.
S-a urmărit asigurarea unei structuri cât mai bune şi echilibrate a organigramei şi încadrarea statului de organizare prin repartizarea personalului pe posturi şi componente în scopul eficientizării muncii. Gradul de încadrare cu personal al inspectoratului este de 98.23%.
Pentru modul exemplar şi profesionalismul dovedit pe timpul executării misiunilor încredinţate în anul 2011 s-au acordat un nr. total de 140 recompense personalului unităţii.
Datorită măsurilor întreprinse şi a activităţilor preventive desfăşurate de către comanda unităţii şi a şefilor/comandanţilor nemijlociţi, nu s-au înregistrat abateri disciplinare şi evenimente deosebite care să necesite aplicarea de sancţiuni disciplinare.
În anul 2011 nu s-au înregistrat accidente de muncă.
Obiectivul general al pregătirii continue în anul 2011 a fost specializarea, aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea deprinderilor întregului personal pentru a îndeplini în condiţii optime misiunile ce revin inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
În vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de Planul cu principalele activităţi ale inspectoratului, misiunilor specifice, precum şi a competenţelor profesionale individuale menţionate în fişele posturilor, comanda unităţii a urmărit permanent realizarea următoarelor obiective:
- informarea generală în domeniul tipurilor de risc, misiunilor, colaborării şi cooperării;
- actualizarea cunoştinţelor în domeniu;
- dobândirea unor noi cunoştinţe;
- lărgirea ariei cunoştinţelor profesionale în domeniul studiat;
- dobândirea cunoştinţelor teoretice necesare îndeplinirii misiunilor;
- perfecţionarea deprinderilor practice;
- specializarea personalului unităţii pentru îndeplinirea misiunilor pe tipuri de riscuri.
Pe linia activităţilor logistice au fost îndeplinite măsuri în vederea menţinerii în stare de intervenţie a parcului auto, asigurării condiţiilor optime de cazare şi instruire a efectivelor de militari profesionişti, a respectării legalităţii privind achiziţiile publice de produse şi servicii, a gestionării tuturor bunurilor materialelor, gospodărirea raţională a resurselor financiare, a imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea inspectoratului.
Gradul de dotare cu autovehicule al inspectoratului este de 34,52%, iar deficitul de 65,48%.
În privinţa accesoriilor p.s.i.: ţevi de refulare, furtunuri, distribuitoare, tuburi de absorbţie, scări manuale, aparate pentru protecţia respiraţiei, costume de protecţie, gradul de asigurare al inspectoratului este de 55%.
Prin asigurarea unei exploatări corespunzătoare şi unei bune întreţineri, întreg parcul auto se află în stare bună şi foarte bună de funcţionare. Acest aspect poate fi menţinut şi pe viitor prin alocarea corespunzătoare a resurselor necesare.
Pe linia Administrării Patrimoniului Imobiliar obiectivul principal l-a constituit îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire şi viaţă a personalului.
În ceea ce priveşte activitatea de achiziţii publice, în anul 2011 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al judeţului Brăila, a încheiat un număr de 18 contracte şi 14 acte adiţionale şi nu s-au înregistrat contestaţii din partea operatorilor economici.
Pe parcursul anului recent încheiat, Consiliul Judeţean Brăila a asigurat o parte din materialele necesare bunei desfăşurări a activităţilor inspectoratului, în valoare de 620 mii lei.
Pe parcursul execuţiei bugetare în anul 2011 s-au respectat cerinţele disciplinei financiare de plan şi normele legale în vigoare privind cheltuielile mijloacelor băneşti.
Evidenţa contabilă a bunurilor materiale s-a realizat potrivit legii, toate operaţiunile economico-financiare fiind consemnate în documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fişe analitice şi sintetice şi alte documente contabile, după caz.
Activitatea compartimentului financiar pe anul 2011, a urmărit îndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetul de stat sau către alte fonduri stabilite prin lege, utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale conform destinaţiilor stabilite, respectând calitatea gestiunii economico-financiare.
Activitatea compartimentului secretariat, documente clasificate, arhivă şi relaţii cu publicul s-a concretizat în primirea şi transmiterea la timp a corespondenţei, înregistrarea şi distribuirea acesteia la compartimente şi structurile subordonate. Totodată s-a realizat evidenţa, gestionarea şi manipularea actelor normative interne, ştampilelor, sigiliilor, documentelor topogeodezice, arhivă, executarea operaţiunilor de inventariere a documentelor, analizarea modului de soluţionare şi rezolvare a petiţiilor, redactarea Ordinului de zi pe unitate.
În anul 2011 au fost înregistrate şi distribuite spre soluţionare 206 petiţii şi au fost primite în audienţă 13 persoane.
Nu s-au înregistrat incidente de securitate şi nici diseminări neautorizate de informaţii clasificate către persoane juridice de drept public sau privat.
Pe linia comunicaţiilor, personalul compartimentului a acordat asistenţă tehnică de specialitate, din punct de vedere al lucrului cu sistemele informatice de calcul şi a intervenit în mod oportun în vederea remedierii tuturor problemelor apărute.
În perioada analizată nu s-au constatat abateri de la regulile de lucru cu informaţii clasificate stocate, procesate sau transmise prin sistemele informatice de calcul.
Pentru implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă au fost livrate inspectoratului un număr de 9 staţii de lucru şi 6 servere de către Unitatea de Management a Proiectului M.A.I. şi Consiliului Judeţean Brăila.
Activitatea de informare şi relaţii publice a urmărit crearea şi menţinerea unei imagini corecte, reale şi pozitive a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, creşterea gradului de informare a opiniei publice privind atribuţiile legale, misiunile, măsurile de prevenire şi modul de comportare în timpul situaţiilor de urgenţă precum şi consolidarea relaţiilor cu reprezentanţii mass-media.
În perioada analizată, la nivelul presei locale au fost cuantificate 722 trimiteri faţă de 802 în anul 2010, structurate astfel: 473 articole în presa scrisă (506 în anul 2010), 129 ştiri, emisiuni şi intervenţii în direct la posturile locale de televiziune (153 în anul 2010) şi 120 ştiri şi intervenţii în direct la posturile de radio locale (143 în anul 2010). Numărul mai mic de materiale apărute în presa locale în perioada analizată s-a datorat şi faptului că unele publicaţii s-au posturi de TV şi radio au avut perioade în care nu au funcţionat s-au şi-au încetat activitatea.
Au fost organizate două conferinţe de presă şi au fost remise către mass-media 109 comunicate şi buletine informative de presă faţă de 114 în anul 2010.

Pe parcursul anului curent disfuncţionalităţile manifestate în activitate au constat în:
- insuficienţa resurselor financiare alocate pentru dotarea serviciilor voluntare în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- lipsa ori insuficienţa reţelelor de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenţie în localităţile din zona de competenţă a inspectoratului, precum şi starea precară, în anumite locuri a infrastructurii de acces;
- menţinerea ritmului extrem de scăzut de împrospătare a tehnicii de intervenţie, care a condus la îmbătrânirea parcului auto;
- gradul de înzestrare cu accesorii de prevenire şi stingere a incendiilor şi substanţe stingătoare, tot mai deficitar de la an la an, ca urmare a lipsei sistematice a fondurilor necesare pentru înlocuirea materialelor cu termenul de durată depăşit;
- lipsa unui poligon necesar pentru desfăşurarea instrucţiei de specialitate;
- nu s-a reuşit achiziţionarea de tehnică prin Programul Operaţional Regional, parcurgându-se doar procedurile de evaluare a ofertelor.

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2012
Pentru perioada următoare, obiectivele stabilite de unitatea noastră sunt:
- intensificarea acţiunilor de informare preventivă a cetăţenilor judeţului Brăila prin mediatizarea măsurilor de prevenire şi a regulilor de comportare în situaţii de urgenţă de către personalul Inspecţiei de Prevenire şi componenta preventivă din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- îmbunătăţirea concepţiei şi a modului de acţiune privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- continuarea şi urgentarea demersurilor pentru dotarea inspectoratului cu autospeciale de intervenţie prin Programul Operaţional Regional;
- operaţionalizarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă.
Cu toate greutăţile întâmpinate, în ansamblu activitatea s-a desfăşurat în condiţii bune, personalul acţionând permanent pentru îndeplinirea obiectivelor.
Cadrul legal şi organizatoric aplicat a asigurat folosirea eficientă a resurselor puse la dispoziţie.

BrăilaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite