Schimbări la Bacalaureat. Toți elevii ar putea da examen la Matematică, indiferent de profil

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Proiectul consolidat al Legii învățământului preuniversitar ar urma să prevadă introducerea unei probe scrise la Bacalaureat care să testeze nivelul cunoștințelor de bază la matematică pentru elevii de la profilul umanist și la disciplinele socio-umane, pentru elevii de la profilul real.

Bacalaureatul ar putea arăta complet diferit de ce este azi Foto: Shutterstock
Bacalaureatul ar putea arăta complet diferit de ce este azi Foto: Shutterstock

Proba scrisă de Limba română va rămâne obligatorie la ambele profiluri, scrie Hotnews, citând surse oficiale.

Potrivit sursei mai sus citate, proba de competențe la matematică va testa dacă un elev știe să aplice noțiuni de bază. Cât privește examenul de competențe din zona socio-umană pentru elevii care termină profilul real, acesta ar urma să fie testeze din cunoștințe la mai multe materii, respectiv Logică, Economie sau Istorie. Pentru această probă, candidații vor primi calificativul „admis” sau „respins”.

Examenul de Bacalaureat va păstra probele de competențele lingvistice și competențele digitale. Atât competențele lingvistice, cât și cele digitale vor putea fi susținute de elevi și în clasa a XI-a.

Evaluarea competențelor lingvistice ar urma să fie probă scrisă, și nu orală, așa cum este acum, și va fi susținută la ambele limbi străine studiate în liceu. Reamintim că în prezent se suține o probă orală la o limbă de circulație internațională.

Elevii claselor a XII-a vor susține la Bacalaureat examen scris - în sesiunea propriu-zisă a examenului - la Limba și literatura română, indiferent de profil, și examen la limba maternă, pentru cei care studiază în limba maternă.

Va exista în continuare examen scris la proba de profil și la o probă la alegere.

Ce prevede proiectul de lege

Probele de examen pentru fiecare profil și specializare de la Bacalaureat, potrivit Hotnews.ro

(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

a) proba A01 – probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;

b) proba A02 - probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;

c) proba A1 - probă scrisă la Limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu excepţia elevilor de la profilul umanist, specializarea filologie - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;

d) proba A2 - probă scrisă la Limba şi literatura română pentru elevii de la profilul umanist, specializarea filologie - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;

e) proba B - două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competenţă corespunzătoare celor din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine. Pentru prima limbă străină nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine; pentru a doua limbă străină, nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă, la alegerea candidatului. Examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;

f) proba C - proba de evaluare a competenţelor digitale, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelurile de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;

g) proba D - probă scrisă la Limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale de la toate filierele, profilurile şi specializările - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;

h) proba E - probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării, pe baza standardelor naţionale de evaluare;

i) Proba F – probă scrisă, obligatorie, pentru evaluarea competenţelor de bază, complementare profilului/probelor scrise E.

(5) Proba E - probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării sunt desfăşurate după cum urmează:

a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la matematică şi o probă, la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: informatică, fizică, chimie, biologie;

b) pentru profilul real, specializarea ştiinţele-naturii, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la fizică/ chimie/ biologie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: fizică, chimie, biologie, matematică sau informatică, alta decât cea la care a susţinut proba obligatorie;

c) pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la istorie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între geografie şi ştiinţe socioumane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;

d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: istorie, geografie sau ştiinţe socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;

e) pentru filiera tehnologică, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire şi o probă, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul real;

f) pentru filiera vocaţională, două probe, dintre care, una obligatorie dintre disciplinele de specialitate şi alta, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializării.

Condiții de promovare

Art.100

(1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au susţinut proba A01, respectiv A02 şi au obţinut cel puţin nota 5;

b) au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) şi au obţinut la proba B cel puţin echivalentul nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă susţinut, iar la proba C au obţinut cel puţin nivelul „mediu”;

c) au susţinut probele A1 şi A2 prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;

d) au susţinut, după caz, proba D prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;

e) au susţinut proba E, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;

f) au susţinut proba F, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;

g) au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, şi la probele scrise, cel puţin egală cu 6.

(2) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.

(3) Absolvenţilor de liceu care au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise şi orale prevăzute la art. 99 alin. (4).

(4) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la probele care au fost promovate în sesiunea/sesiunile anterioare.

(5) În decursul unui an şcolar, se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.

(6) Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate organiza şi sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Proiectul Legii învățământului preuniversitar și cel al Legii învățământului universitar, refăcute în mandatul ministrului Ligia Deca, ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului după 15 februarie.

Generația elevilor care termină liceul în 2028 ar fi prima care ar da Bacalaureatul în acest fel, dacă noile legi ale educației vor fi adoptate în acest an.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite