Ce măsuri „de austeritate” propune Guvernul: Cheltuielile vor fi reduse cu doar 5,3 miliarde de lei

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, cea care propune reducerea cheltuielilor bugetare și înghețarea angajărilor la stat, a fost publicată într-un final de MFP.

Un bărbat face calcule în timp ce așează în fișicuri monedele
Cheltuielile bugetare vor fi reduse cu doar 5,3 miliarde de lei în acest an

Argumentând că încă din aprilie 2020 România se află în procedură de deficit excesiv (PDE), întrucât deficitul bugetar (în termeni ESA) a depășit în 2019 pragul de 3% din PIB stabilit în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere (PSC) și că, în iunie 2021, Consiliul a emis o recomandare României pentru a pune capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în 2024, stabilind țintele de deficit ESA la 8,0% din PIB pentru 2021, 6,2% din PIB pentru 2022, 4,4% din PIB pentru 2023 și 2,9% din PIB pentru 2024, Guvernul propune următoarele:

- în anul 2023, Guvernul să aprobe lunar limite de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate.

- conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare, în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri și servicii”, exclusiv sumele nerepartizate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

- de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică. În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.

Excepții de la înghețarea angajărilor la stat

Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale, se arată în nota de fundamentare a ordonanței

Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune modificarea fișelor de post în urma unei analize temeinice a atribuțiilor din fișa postului care să fie corelate cu domeniul în care există titlul de doctorat, astfel încât, potrivit legii, să rezulte îndeplinirea condiției desfășurării activității în domeniul pentru care persoana deține titlul.

„Se propune reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale”, se menționează în documentul citat.

Potrivit acestuia, în acest fel, în 2023 se poate economisi suma de 5,33 miliarde de lei.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite