Articol publicitar

Anunţ licitaţie publică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primăria municipiului Alba Iulia, cod fiscal RO14697901 organizează licitaţie publică deschisă, conform HCL nr. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/26 martie 2015, O.U.G. nr. 54/2006 şi OG nr. 21/2006, la spaţiul primăriei, situat în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 7, bl. S1, sc. E.

Licitaţia are loc în data de 25 mai 2016, ora 10:00, în vederea concesionării spaţiilor situate în şanţurile Fortificaţiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina. Spaţiile sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice avand codul LMI 2010 AB-II-a-A-00088.

Destinaţia acestora este de spaţiu comercial şi/sau de alimentaţie publică, punct de informare turistică, spaţiu cultural polivalent, spaţiu pentru servicii turistice, iar spaţiul nr. 13 are destinaţia de bistro ecologic.

Durata concesiunii este de 25 de ani cu posibilitate de prelungire cu cel mult jumătate din perioada iniţială.

Spaţiile sunt proprietate publică a Municipiului Alba Iulia:

1. spaţiul nr. 2 indicativ (M4C1), situat în Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionul Trinitarienilor: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 521,6 EUR/lună; Sutilă = 521,59 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 264,13 mii EUR (sau echivalentul în lei);

2. spaţiul nr. 4 indicativ (M5R1), situat în Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf. Capistrano: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 59,9 EUR/lună; Sutilă = 85,6 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 54,17 mii EUR (sau echivalentul în lei);

3. spaţiul nr. 5 indicativ (M6C2), situat în Cetatea Alba Carolina, Bastionul Sf. Elisabetha: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 524,4 EUR/lună; Sutilă = 476,75 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 233,46 mii EUR (sau echivalentul în lei);

4. spaţiul nr. 6 indicativ (M7C1), situat în Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionul Sf. Michael: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 406,8 EUR/lună; Sutilă = 508,52 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 304,68 mii EUR (sau echivalentul în lei);

5. spaţiul nr. 7 indicativ (M7C2), situat în Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionul Sf. Carol: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 479 EUR/lună; Sutilă = 532,2 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 288,14 mii EUR (sau echivalentul în lei);

6. spaţiul nr. 9 indicativ (M7R2), situat în Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf. Carol: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 56 EUR/lună; Sutilă = 186,8 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 170,48 mii EUR (sau echivalentul în lei);

7. spaţiul nr. 10 indicativ (M7R3), situat în Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf. Carol: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice este de 229,3 EUR/lună; Sutilă = 254,8 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 138,3 mii EUR (sau echivalentul în lei);

8. spaţiul nr. 13, situat în Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionul Trinitarienilor: Preţ minim de pornire al licitaţiei publice = 40 EUR/lună; Sutilă = 100 mp; Scrisoare de bonitate/sau confort în valoare de 63,2 mii EUR (sau echivalentul în lei).

Taxa de înscriere la licitaţie este de 200 lei, preţul Caietului de Sarcini este de 100 lei, garanţia de înscriere la licitaţie reprezintă valoarea minimă a redevenţei pentru o perioadă de 6 luni.

Ofertele se redactează în limba romană şi cuprind două plicuri unul exterior şi unul interior şi se depun la sediul concedentului:

- plicul exterior va cuprinde obiectul concesiunii, o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant, copie certificat de înmatriculare a societaţii şi statut, declaraţie pe propria raspundere că ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani pentru participarea la activitaţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, pentru fapte care au adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, precum şi faptul că nu se află în situaţia de a fi în faliment ori lichidare, că în ultimii 3 ani nu şi-a indeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, certificat de atestare fiscală, bilanţ contabil, declaraţie privind cifra de afaceri pe o perioadă de 3 ani, scrisoare de bonitate, dovada plaţii garanţiei de participare şi a contravalorii documentaţiei, caiet de sarcini semnat şi ştampilat, dovada existenţei unui cotract-antecontract încheiat cu o persoană fizică sau juridică atestată sau autorizată, înscrisă în registrele Ministerul Culturii şi Cultelor privind urmărirea în timp a spaţiului;

- plicul interior conţine oferta propriu-zisă, numele (denumirea) ofertantului şi adresa acestuia, oferta propriu-zis trebuie să cuprindă detailat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la investiţie. Valoarea redevenţei nu poate fi mai mică decât valoarea minimă stabilită de concedent.

Cumpararea Documentaţiei de Atribuire (cu caietul de sarcini inclus) se face la spaţiul primăriei, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat situat în Alba Iulia, Calea Motilor, nr. 7, bl. S1, sc. E, plata acesteia se face la Casieria Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, în perioada 04-10 mai 2016, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor. Depunerea ofertelor se face în perioada 18 mai 2016 – 24 mai 2016 până la ora 12:00 la Primăria municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 5A, cam. 8 (Registratura), într-un exemplar.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă pe spaţiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este cu 4 zile înainte de ultima zi de depunere a ofertelor.

Pentru desfăşurarea licitaţiei este nevoie de cel puţin trei oferte valabile.

În caz de amânare a sedinţei de licitaţie, aceasta se va repeta în data de 26 mai 2016, ora 10:00.

Informaţii suplimentare, la Primăria municipiului Alba Iulia sediul menţionat mai sus, sau la telefon 0258/815367, persoane de contact - Băla Luminiţa, Pripon Mihai.

Soluţionarea litigiilor se face conform dispoziţiilor Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 cu completările şi modificările ulterioare. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite