Mitropolia Moldovei: Politica antinaţională în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradiţională a început pe timpul guvernării comuniste

0
0

După o şedinţă ce a durat 10 ore, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM) a constatat lipsa de reacţie la doleanţele înaintate o lună în urmă şi a decis să ceară autorităţilor ca propaganda homosexualităţii în spaţiul public, în şcoli şi mass-media să fie interzise prin lege.

Participanţii la Sinod au adoptat şi o Declaraţie către conducerea ţării şi popor, în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de tendinţele de legalizare a unor comportamente amorale şi dăunătoare din punct de vedere social şi spiritual.

Documentul conţine o serie de solicitări şi doleanţe faţă de conducerea de vârf a Republicii Moldova:

“Astăzi BOM se află la răscrucea provocărilor, atât de ordin moral-spiritual, cât şi geopolitic. Necontenitele lupte pe aceste două altare dăunează grav perspectivelor tinerii generaţii şi crează un dezastru insuportabil în inima creştinilor. Ceea ce se petrece la noi sub pretextul respectării drepturilor şi libertăţilor pătimaşe ale firii umane, în mare parte, nu este altceva decât un program de desfiinţare şi autonimicire a identităţii noastre sub aspectul valorilor spirituale bimilenare. După mai multe provocări din ultimul timp, BOM, din considerente strict materne, a încercat să stea în apărarea poporului său. Astăzi, la o lună de la ultima adresare a Sfântului Sinod către guvernare pentru a revizui cel puţin Legea Antidiscriminării, constatăm cu desăvârşire că glasul instituţiei care se bucură de cea mai înaltă încredere în societate, adică al Bisericii, a fost vădit ignorat. Aceasta ne face să concluzionăm că în ultimii ani BOM şi poporul creştin de 93,4%, a fost exclus din planul guvernării în favoarea minorităţilor netradiţionale, care spre regret, obţin cu multă uşurinţă sprijinul multor confraţi de ai noştri, deşi ultimii se pretind a fi şi ei păstori şi nu năimiţi. Ţinem să amintim tuturor că pentru noi ortodocşii, nu există o altă valoare supremă în viaţa aceasta vremelnică, decât numai urmarea învăţăturilor Domnului Hristos. Luând prin jurământ datoria de a sta la strajă şi de a ne opune cu orice preţ răspândirii păcatului, situaţia ne cere astăzi să alegem între veşnicul Hristos şi vremelnica guvernare cu toată legislaţia sa anticreştină. Desigur că noi alegem a prima cale. Această raţiune a lucrurilor ne face să ne declarăm oponenţi şi să ne depărtăm deschis de cei care prigonesc făţiş Biserica lui Hristos şi să apelăm la scopuri strict terapeutice – la tradiţia canonică a excomunicării lor din Biserică până la îndreptare. Acest fapt îi va lipsi dintru început pe guvernanţi de accesul la Sfânta Taină a Împărtăşaniei, ca mai apoi, în dependenţă de pocăinţă, să fie primiţi, sau respinşi definitiv, de la oricare slujire bisericească. În acelaşi timp, Biserica îşi rezervă dreptul să întreprindă toate măsurile canonice pentru a-şi apăra majoritatea creştină de pericolul răspândirii morţii spirituale în societatea noastră, în acest sens:

1. Iniţiem pregătirile pentru convocarea Adunării Generale a credincioşilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, la care întreaga plinătate a Bisericii se va expune asupra noilor provocări cu care se confruntă Biserica.

2. În perioada 2 august – 21 septembrie se binecuvintează desfăşurarea unui Drum al Crucii în jurul Moldovei (pe jos), Drum de pocăinţă al întregului popor cu cereri de iertare şi de biruinţă asupra vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi."

Legalizarea homosexualităţii a început din anul 2003

Preoţii au mai constatat că începând cu anul 2003 când a fost votat Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (hotărârea parlamentului nr. 415 din 24.10.2003) şi până în prezent, "clasa politică de guvernămînt cu insistenţă promovează politici antinaţionale in favoarea persoanelor cu orientare sexuala netradiţională".

"Drept consecinţă a conceptelor şi strategiilor de stat adoptate în domeniul drepturilor omului, la nivel legislativ reiterăm următoarele: În urma dezbaterilor publice de amploare şi în pofida nenumăratelor demersuri din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 25 mai 2012 Parlamentul RM a votat legea privind asigurarea egalităţii de şanse. Deşi s-a adoptat controversata lege, am fost înştiinţaţi şi asiguraţi că sintagma “orientare sexuală” din art. 7 al legii, se va răsfrînge doar la relaţiile de angajare în cîmpul muncii, asigurînd dreptul acestor persoane de a fi angajate nediscriminatoriu. Aţi făcut declaraţii publice în acest sens şi aţi promis cetăţenilor Ţării că persoanele LGBT nu vor fi favorizate în alte domenii cum ar fi adopţia, căsătoria, propaganda publică a imoralităţii, inclusiv în sistemul educaţional, mass-media, publicitate, acţiuni publice de orice gen. Intenţionat sau nu, situaţia v-a scăpat de sub control. Acest an, mai 2012 – mai 2013, a fost unul revoluţionar în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradiţională. În această perioadă, noi cetăţenii, am fost asaltaţi şi agresaţi informaţional de reprezentanţii, activiştii, finanţatorii mişcării LGBT fie prin mass-media, fie prin cursuri, seminare, acţiuni publice, marşuri etc."

În acest context preoţii aduc mai multe argumente:

"1. educaţia sexuală devine obligatorie în instituţiile de învăţămînt din Ţară potrivit prevederilor art. 6 p.3 al legii privind sănătatea reproducerii din 15.06.2012.

2. orice persoană la cerere îşi poate schimba sexul în actele de stare civilă potrivit recomandării nr.16 a Curţii Supreme de Justiţie privind procedura de examinare a cererilor de ţin de rectificarea actelor stării civile din octombrie 2012;

3. s-au stabilit amenzi usturătoare în Codul Contravenţional şi Penal, s-a creat Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării;

4. în februarie-martie 2013, cuplurile homosexuale obţin acordul instituţiilor medicale din ţară şi îşi confirmă dreptul la reproducere. Fertilizarea in vitro pentru astfel de cupluri fiind interzisă în majoritatea statelor europene;

5. martie-aprilie 2013 au loc seminare de instruire a avocaţilor în domeniul nediscriminării şi întîlniri tematice cu judecătorii din RM unde se discută modul de a apăra persoanele presupus discriminate, inclusiv cele cu orientare sexuală netradiţională;

6. aprilie 2013 – Moldova beneficiază de un fond de şaptesprezece milioane de euro pentru promovarea şi informatizarea drepturilor minorităţilor;

7. 19 mai 2013 – are loc marşul minorităţilor sexuale, contrar hotărîrii instanţei de judecata care a dispus interzicerea desfăşurării marşului pe traseul indicat şi acordarea locului de desfăşurare a manifestaţiei la Teatrul Verde.

Astfel, Moldova şi-a confirmat neputinţa şi indiferenţa faţă de asigurarea executării propriilor hotărîri de judecată etc. Aceste şi multe alte acţiuni informaţional agresive, confirmă ineficacitatea prevederilor legii privind asigurarea egalităţii de şanse conţinutul căreia nu este adaptat la situaţia reală şi necesităţile societăţii statului nostru, promovînd antivalori. De asemenea, în susţinerea poziţiei noastre reamintim ca la 15 decembrie 2009 Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, în a cărei supunere canonică se află Biserica Ortodoxă din Moldova, într-o adresare către Consiliul Europei atrage atenţia asupra faptului că legile statului intră din ce în ce mai mult în contradicţie cu dreptul canonic şi tradiţiile duhovniceşti ale popoarelor creştine. Reamintim că poporul creştin nu este împotriva homosexualilor propriu-zis, ci împotriva păcatului acestora şi a mişcării acestora pe care o promovează intensiv. Oricine a citit Sfînta Scriptură cunoaşte bine că homosexualitatea este un păcat condamnat categoric. Aşa cum lumina şi adevărul sunt incompatibile, tot aşa virtutea şi păcatul nu pot fi împreună. Vom anunţa dreptcredinciosul popor al Moldovei despre indiferenţa dvs faţă de solicitările Bisericii Ortodoxe din Moldova înaintate pe 19 mai 2013. Trădarea şi tăcerea dvs în calitate de conducîtori ai Ţării ne întristează foarte mult. Nădăjduim şi ne rugăm să vă lumineze Dumnezeu şi să reveniţi alături de poporul pe care trebuie să-l chivernisiţi, alături de nevoile şi durerile lui", se menţionează în Declaraţia Bisericii Ortodoxe.

Totodată membrii Sinodului BOM au reactualizat următoarele solicitări:

"1. Introducerea unui nou articol după art.9 al Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse, cu următorul conţinut: “Întru respectarea, asigurarea şi ocrotirea drepturilor copiilor, a moralei publice şi a instituţiei familiei, întru evitarea prejudicierii sănătăţii, dezvoltării morale şi spirituale, inclusiv a formării reprezentărilor denaturate în psihicul minorilor despre echivalenţa socială a relaţiilor sexuale tradiţionale şi a celor netradiţionale se interzice propaganda imoralităţii în spaţiul public, în special în sistemul educaţional, mass-media, publicitate şi alte domenii cu expunere publică sporită. Propaganda imoralităţii în cadrul unui spaţiu privat prin atragerea (recrutarea) minorilor se interzice.” Sau:

2. Avînd în vedere faptul că la moment se află în dezbateri publice proiectul Legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne considerăm necesar introducerea următoarelor modificări: Introducerea în art. 1 în lista noţiunilor şi următoarea noţiune: propagandă a imoralităţii – orice acţiune publică prin care se promovează şi/sau se afişează sub orice formă prin orice mijloace cu orice motiv idei, simboluri şi/sau stiluri de viaţă neconforme moralităţii publice tradiţionale – homosexualitate, lesbianism, transsexualism, bisexualism, pedofilie, zoofilie, incest, precum şi alte perversiuni sexuale. La art. 4 de exclus sintagma „sau de orice alt criteriu”. La art. 13, alin. 3, de introdus lit. h1 activităţi de propaganda a imoralităţii.

3. Examinarea în mod prioritar şi de urgenţă a solicitărilor înaintate.”

Republica Moldova


Ultimele știri
Cele mai citite