Estimez că în 10 ani de la introducerea Codului Reţelei, cu scopul de asigurare cu gaze a consumatorului final şi reducerea cheltuielilor (respectiv a preţului la consumatorii finali), s-au cheltuit în sectorul gazelor naturale peste 50 mil. euro (cca. 0,5 mil. euro/an) cu implementarea acestui Cod (la nivelul întregii pieţe). La acestea se mai adaugă costuri cu dezechilibrele care se datorează în primul rând modului în care a fost scris Codul Reţelei, de cca 0,1 mil. euro/an. Aceste costuri s-au reflectat în creşterea preţului la consumator. Aceasta în situaţia în care Crizele Gazelor Naturale apar în fiecare iarnă, la fel cum apăreau si în urmă cu 10 ani.

Copy-paste-ul după un Cod dintr-o ţară din vestul Europei nu va rezolva problema şi în România. Demn de menţionat că Uniunea Europeană, lansează Directive şi nu impune o lege pentru toate ţările, înţelegând imposibilitatea de a o aplica datorită multitudinilor de particularităţi existente în fiecare din acestea.

Asociaţia Energia Inteligentă a prezentat în urmă cu un an cauzele nefuncţionării Codului Reţelei, iar în urmă cu 20 de zile a organizat o Masă Rotundă pe tema Codului reţelei unde s-au desprins o serie de elemente minime necesare a fi cuprinse în realizarea unui Cod de Reţea Funcţional. Apreciem că unele din punctele de vedere emise de Asociaţie au coincis cu principiile cuprinse în documentul postat pe site.

Considerăm necesară reluarea şi a celorlalte elemente care au fost prezentate şi le supunem analizei pentru cuprinderea lor în realizarea unui Cod de reţea funcţional şi mai ales UTIL:

1. Necesitatea completării cadrului legislativ

 • Dezvoltarea Codurilor reţelelor de distribuţie, ca un set de reguli, prin care se stabilesc responsabilităţile şi drepturile părţilor, dar şi modul în care trebuie asigurată continuitatea curgerii gazelor din sistemul de transport până la consumatorul final, penalităţile percepute sau de care beneficiază utilizatorul sistemului de distribuţie;
   
 • Dezvoltarea Codurilor depozitelor de înmagazinare, ca un set de reguli prin care se stabilesc responsabilităţile şi drepturile părţilor, dar şi modul în care trebuie asigurată preluarea/predarea şi înmagazinarea/extragerea gazelor în/din înmagazinare. Lipsa unor reguli detaliate privind procesul de injecţie/extracţie din depozitele de înmagazinare, face ca adesea să se creeze inechităţi în preluarea propriilor gaze din depozitele de înmagazinare;
   
 • Dezvoltarea Codurilor conductelor din amonte, Codul branşamentelor comune, Codul sistemelor de transport adiacente, ca un set de reguli pentru soluţionarea particularităţilor sistemelor adiacente SNT şi a modului de lucru pe piaţa de gaze, dincolo de SNT;
   
 • Dezvoltarea Codurilor pieţei gazelor naturale (modelul de piaţă), conţinând reguli, proceduri şi instrucţiuni clare, în ceea ce priveşte tranzacţionarea gazelor şi interacţiunea furnizorilor cu ”cărăuşii” (care să permită urmărirea fluxului în mod real pe întreg circuitul sursă-consumator). Între multiplele elemente care trebuie definite prin acest document sunt mecanismele de asigurare a flexibilităţii şi instrumentele de acces rapid a tuturor participanţilor la acestea şi dezvoltarea unor sisteme ieftine de garantare a operaţiilor comerciale;
   
 • Dezvoltarea planurilor de prevenire / reacţie pentru situaţii de urgenţă, monitorizarea şi intervenţia să se facă după principii care nu afectează derularea activităţii comerciale şi a modului în care acestea interacţionează cu codurile de reţea şi piaţa de gaze.
   

2. Lipsa principiilor de baza din Codul Reţelei de Transport

 • Plăteşte doar cel care greşeşte şi numai pentru fapta sa în raport cu responsabilităţile asumate în contractele cu operatorul de transport;
   
 • Preţul greşelii este cel stabilit de piaţa românească la momentul greşelii (nici ante, nici post faptă);
   
 • Scopul licit speculativ, care să permită apariţia contrapărţilor în piaţă care să sancţioneze indolenţa unor utilizatori;
   
 • Echilibrarea comercială, secondată de o echilibrare fizică şi una hidraulică;
   
 • Modul în care operatorul de transport va plăti pentru greşelile sale (nerespectarea condiţiilor contractuale sub aspectul punerii la dispoziţie a capacităţii rezervate şi asigurarea continuităţii în livrare, chiar dacă aceasta se datorează altor utilizatori de reţea), în relaţia cu cei care greşesc, preţul greşelii operatorului de transport fiind de asemenea necesar a fi cel stabilit de piaţa românească la momentul greşelii;
   

3. Aplicarea regulilor să ţină seamă de configuraţia fizică a actualului SNT

Ceea ce este numit astăzi SNT este în fapt un amestec de sisteme de transport: închise (locale de tip sursă - consum), sisteme semiînchise (regionale) şi un sistem de transport ”0”. Astfel, regulile ce se pretează la sistemul ”0” nu se potrivesc sistemelor închise sau semiînchise (diferenţe de natură tehnică, hidraulică, operaţională, funcţională etc.). Mai mult, actualul Cod tratează sisteme care nu comunică fizic ca şi când ar comunica fizic, respectiv se manipulează ideea unui echilibru fizic în SNT, în realitate acesta fiind doar o iluzie aritmetică. Codul va putea fi aplicat doar pe un sistem omogen.

 4. Modificări legislative care sa stimuleze dezvoltarea mecanismelor de flexibilitate

 • Dezvoltarea posibilităţii înmagazinării gazelor pe tot parcursul anului în funcţie de cerere şi ofertă, în:
   
 1. Depozite subterane,
 2. conducte de transport/distribuţie
 3. sisteme amplasate la consumatori
   
 • Dezvoltarea introducerii recipisei ca element de schimb sau/şi ca element de garantare;
   
 • Stimularea dezvoltării în piaţă de noi produse care să asigure creşterea flexibilităţii pe piaţă (loaning, parking).
   

5. Impunerea unor platforme informatice şi în activităţile adiacente transportului gazelor naturale

 • Dezvoltarea unor platforme informatice de rezervare/tranzacţionare pe piaţa principală şi secundară a capacităţii de:
   
 1. Distribuţie,
 2. înmagazinare pe piaţa principală şi piaţa secundară
   
 • Dezvoltarea unor platforme informatice de vânzare / cumpărare gaze
   
 1. Servicii de distribuţie
 2. Servicii de înmagazinare
 3. Servicii de stocare în conducte
   
 • Servicii de flexibilitate (loaning, parking, limitarea volatilităţii preţului prin stop-limit etc.)
   
 • Dezvoltarea unor platforme informatice de echilibrare a sistemului de transport cu existenţa a cel puţin 5 subplatforme:
   
 1. Echilibrarea comercială prin ordine de cumpărare/vânzare ex-ante pentru ziua următoare / intraday
 2. Echilibrarea comercială prin plasarea de obligaţiuni (anticipative) pentru ziua următoare / intraday
 3. Echilibrarea comercială ex-post prin ordine de cumpărare/vânzare
 4. Echilibrarea fizică/hidraulică a sistemului prin plasarea de ordine (anticipative) pentru ziua următoare / intraday
 5. Echilibrarea fizică/hidraulică a SNT prin plasarea de obligaţiuni (anticipative) pentru ziua următoare / intraday
 6. Dezvoltarea unor platforme informatice de matching, platforme de clearing, de urmărire a rău-platnicilor, de tranzacţionare a titlurilor de gaze şi recipiselor etc.
   

Asociaţia Energia Inteligentă solicită factorilor implicaţi în acest proces să analizeze toate implicaţiile lansării pe piaţă a unui nou Cod de Reţea, pentru a preveni experienţa neplăcută a ultimilor ani, a realiza un set de reguli care să aducă plus-valoare şi mai ales de a nu mai creşte inutil facturile la consumatorii finali.

Material publicat pe www.asociatiaenergiainteligenta.ro