#art26LEN. Şcoli-pilot: de ce NU rămân profesorii „pe drumuri“

0
0
pcc

Pentru că Legea 185 / 2020. Şi pentru că normare flexibilă deja în lege. Arhitecturile curriculare clădite pe arii de învăţare – curriculum oferit de şcoală; curriculum la decizia elevilor, din oferta şcolii – merg mână în mână cu opţiunile orizontale echivalente de carieră didactică, astfel ca normarea şi, mai ales, salarizarea să nu aibă deloc de suferit, aşa cum e firesc. Legea există, deci profesorii n-au de ce rămâne “pe drumuri”.

În fapt, tema normării didactice, ca parte integrantă de fond a temei mai largi a carierei didactice, este indisolubil legată de tema arhitecturilor curriculare, pentru că din raţiunea livrării cu ştaif a unor oferte curriculare de secol XXI există norma /cariera didactică, şi nu din altă raţiune. Ordinea corectă strategic a transformărilor sistemice este: întâi, arhitecturi curriculare (pe urmă, conţinuturile / manualele etc.); apoi carieră didactică (inclusiv normarea aferentă, inclusiv formarea iniţială pe filiera didactică)

În contextul activării şi funcţionării şcolilor-pilot începând cu anul şcolar 2021-2022, am pus în discuţie un model posibil de arhitectură curriculară de secol XXI, care nu intră deloc în conflict cu subiectul sensibil al normării / salarizării personalului didactic, în condiţiile aici analiza sa, iar jurnalista Daniela Şerb, la rândul său, oferă aici câteva repere de analiză.

Cum arătau art. 262 & art. 263 din LEN 1 / 2011, până în august 2020…

Adică articolele ce definesc şi reglementează norma didactică– uite-aşa:

Art. 262

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii.

(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se aprobă în consiliul de administraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de muncă.

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) un post de profesor pentru învăţământul preşcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educaţia timpurie;

b) un post de profesor pentru învăţământul primar pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică;

e) pentru personalul didactic din învăţământul special, norma didactică se stabileşte astfel: profesori la predare - 16 ore pe săptămână; profesor-educator şi profesor pentru instruire practică - 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educaţia psihomotrică şi altele, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

g) un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare.

(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă se reduce cu două ore pe săptămână în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.

Art. 263

(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.

(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.

(3) În situaţia în care norma didactică NU SE POATE CONSTITUI conform prevederilor alin. (1) şi (2), aceasta SE POATE COMPLETA cu activităţile prevăzute la art. 262 alin. (1) lit. c).

(4) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competenţă. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora, în cazul în care profesorii pentru învăţământul primar de la grupa ori clasa respectivă nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă.

(5) Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate, în condiţiile prezentei legi, de profesorii pentru învăţământul primar de la clasa respectivă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă şi sunt remunerate prin plata cu ora. Orele de limbi străine din învăţământul primar pot fi predate şi de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora.

(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.

(7) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

…Şi cum arată art. 262 & art. 263 din LEN 1 / 2011, din august 2020 încoace…

LEGE nr. 185 din 20 august 2020

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 20 august 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

[…]

8. La articolul 262 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ, de pregătire pentru evaluări/ examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială;

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, de dezvoltare a curriculumului la decizia şcolii, în acord cu nevoile elevilor;

9. La articolul 262 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) activităţi specifice scrierii, derulării şi evaluării proiectelor educaţionale.

10. La articolul 262, partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, în care pot fi incluse şi activităţi de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi cele de învăţare remedială, reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:(...)

(4) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c)-e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I se poate reduce cu două ore săptămânal, la cerere, fără diminuarea salariului. Personalul didactic care desfăşoară activitate de mentorat beneficiază de reducerea cu 2-4 ore/săptămână a normei didactice de predare-învăţare-evaluare, în funcţie de numărul de profesori stagiari coordonaţi; pentru personalul didactic încadrat pe post, care desfăşoară activitate de mentorat, orele de mentorat se remunerează în sistem de plată cu ora.

11. La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Pentru pregătirea remedială sau pentru pregătirea de performanţă se pot aloca în normă 2-3 ore.

12. La articolul 262, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Norma didactică a consilierului şcolar corespunde unui post de consilier şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un număr de 500 de elevi, 500 de elevi şi preşcolari sau de 300 de preşcolari. Activităţile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

13. La articolul 263, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ore de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi ore de învăţare remedială, fără a depăşi o jumătate de normă de predare-învăţare-evaluare, cu menţinerea drepturilor salariale.

Articolul II

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Norme metodologice privind desfăşurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială şi Norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2-4 ore/săptămână a profesorilor care desfăşoară activitatea de mentorat.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. I pct. 4 din Legea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 19 noiembrie 2019.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti, 20 august 2020.

Nr. 185.-----

Scurt şi la obiect, dl Simion Hancescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt, a sintetizat chestiunea normării flexibile (ca argument în sprijinul funcţionării şcolilor-pilot) într-un document pe care, la solicitarea mea, l-a redactat şi mi l-a transmis, după întâlnirea pe care am avut-o cu conducerea FSLI, la începutul lunii februarie 2020, consacrată analizei critice, din perspectivă sindicală (încadrări / normări / salarizări), a proiectului şcolilor-pilot. Concluzia: în condiţiie nou create de Legea nr. 185 / 2020, proiectarea curriculară centrată pe arii de învăţare este perfect posibilă, punând la treabă în mod inteligent normarea flexibilă prevăzută deja de lege.

Imagine indisponibilă

Aici suntem acum. Putem trece urgent la treabă, azi!, acum!, să pregătim şcoli-pilot pentru pilotare curriculară de secol XXI. Pentru că nu rămâne nimeni “pe drumuri”. Asta e.

Gând bun tuturor.

Ţinem aproape.

p.s. În rest, şi în 2021 rămâne PROTESTUL MEU CIVIC PENTRU CURRICULUM, îmbogăţit deja cu ingredientul esenţial #art26LEN. Gând bun, din nou. Chipintaci! M.S:

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite