Postul de arhitect şef al judeţului Dâmboviţa, scos la concurs

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al judeţului Dâmboviţa. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare – în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani

-pentru candidatul admis în urma concursului se va solicita certificatul de atestare emis de Registrul Urbaniştilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-5 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;

-data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile şi trebuie să conţină:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie -politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

-Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi

completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

TârgoviştePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite