Calendarul admiterii la liceu pentru anul şcolar 2017 - 2018

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Prima repartizare computerizată va avea loc pe 12 iulie 2017.
Prima repartizare computerizată va avea loc pe 12 iulie 2017.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Pregătirea admiterii va începe pe 3 februarie 2017, urmând ca prima repartizare computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor să aibă loc pe 12 iulie 2017.

Documentul, emis de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobă Calendarul admiterii şi prevede, între altele, că ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20%, faţă de 25% până acum. arată news.ro.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Pregătirea admiterii

3 februarie 2017- Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2017 - Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă

Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 mai 2017 - Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

5 mai 2017 - Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere

Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

15 mai 2017 - Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

11-31 mai 2017 - Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

14 iunie 2017 - Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată

16 iunie 2017 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată

2 iulie 2017 - Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice

3 iulie 2017 - Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta

3-5 iulie 2017 -  Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ

Calendar admitere la liceu 2017 - 2018. Probele de aptitudini

18-19 mai 2017 - Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

22 - 23 mai 2017 -  Înscrierea pentru probele de aptitudini

24 - 27 mai 2017 - Desfăşurarea probelor de aptitudini

29 mai 2017 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2017 - Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

14 iunie 2017 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată

1 iulie 2017 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

3 iulie 2017 - Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

4 iulie 2017 - Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

   

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

18 - 19 mai 2017-  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22 - 23 mai 2017 -  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

24 - 27 mai 2017 - Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

29 mai 2017  - Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai 2017 - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată

1 - 2 iunie 2017 -  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie 2017 - Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 iunie 2017 - Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată

   

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special

12 mai 2017 - Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi

16 iunie 2017 - Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

6 - 7 iulie 2017 - Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată

6 - 8 iulie 2017-  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia informatică centralizată

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

3 - 6 iulie 2017 - Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

3 - 6 iulie 2017 - Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

4 - 7 iulie 2017 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată

8 iulie 2017 - Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

9 iulie 2017 - Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată

10 iulie 2017 - Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

11 iulie 2017 - Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată

12 iulie 2017 - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

13 iulie 2017 - Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

13 iulie 2017 - Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

13 - 17 iulie 2017 - Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

18 iulie 2017 - Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

19-21 iulie 2017 - Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

24 iulie 2017 - Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

4 septembrie 2017 - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

5 - 6 septembrie 2017 - Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4 - 7 septembrie 2017 - Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare

8 septembrie 2017 - Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată

11 septembrie 2017 - Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

   

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

5 mai 2017 - Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

3 iulie 2017 - Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

18 - 19 iulie 2017 - Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018

19 - 21 iulie 2017 - Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite