Universitatea Spiru Haret desfăşoară până la data de 30 iunie campania de preînscrieri online la cele 42 programe de Licenţă şi 31 programe de Masterat în cele cinci centre universitare din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Câmpulung şi Craiova. Candidaţii care se preînscriu on-line pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro vor fi scutiţi de plata taxei de admitere.
 
În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020, are loc admiterea în anul universitar 2020- 2021, cu respectarea restricţiilor instituite de autorităţile compentente. Astfel, admiterea la Universitatea Spiru Haret pentru studiile de Licenţă şi Masterat se organizează on-line. Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte. 
 
Facultăţile vor aduce la cunoştinţa candidaţilor propriile metodologii de admitere, condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare pe pagina proprie de pe site-ul universităţii. Toate documentele vor fi trimise în format electronic la secretariatele facultăţilor, la adrese de e-mail puse la dispoziţie de acestea şi afişate pe site. Copiile scanate care trebuie depuse la dosar, în format on-line, sunt diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverinţă eliberată de liceu, pentru candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în anul curent, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverinţă medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plăţii taxei de admitere sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fişă chestionar, completată şi semnată. 
 
Modificări în procedura de admitere pentru programele de Licenţă - Educaţie Fizică şi Sport, Psihologie şi Poliţie Locală
 
Facultăţile vor stabili prin metodologiile proprii modalităţile on-line prin care se vor derula probele de concurs, inclusiv prin sisteme şi aplicaţii de video-conferinţe. 
 
Cu ocazia concursului de admitere, candidaţii completează on-line o fişă-chestionar, pe care o transmit la adresa de e-mail a facultăţii, unde este analizată de către comisia de concurs. 
 
Probele practice pentru testarea capacităţilor artistice sau sportive sunt suspendate în condiţiile prevăzute de cadrul legislativ prevăzut de autorităţi. Candidaţii la programele de profil pot obţine un punctaj suplimentar dacă depun la dosarul de admitere dovezi privind performanţele sportive sau artistice (copii de pe diplomele obţinute la competiţii, concursuri, întreceri festivaluri). Pentru candidaţii care se înscriu la programele de Licenţă ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, noutatea este că vor trebui să depună la dosar o adeverinţă medicală “Apt pentru efort fizic” eliberată de Policlinica pentru sportivi. 
 
La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, concursul de admitere are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului, dar în condiţiile prevăzute de restricţiile privind adunările publice, se înlocuieşte cu eseul motivaţional. Evaluatorii completează Grila de evaluare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale candidatului prin consemnarea rezultatelor referitoare la abilităţile de comunicare şi expunere în scris a argumentelor şi ideilor privind profilul profesional din domeniul pentru care candidatul a optat, prezentate în eseul motivaţional. 
 
La Programul de Licenţă - Poliţie Locală al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative, proba practică sportivă este înlocuită cu depunerea unei adeverinţe “Apt pentru efort fizic”, eliberată de medicul de familie.  
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale. 
 
Interviul online la admiterea la Masterat
 
Pentru programele de studiu de Masterat, înscrierea candidaţilor se realizează tot on-line prin intermediul adreselor de e-mail ale secretariatelor facultăţilor, postate pe paginile proprii de pe site-ul universităţii. Pentru înscriere, candidatul va transmite facultăţii un e-mail care va conţine copiile scanate şi semnate pentru conformitate cu originalul ale tuturor documentelor precizate în metodologia de înscriere. De asemenea, tot până pe data de 30 iunie, candidaţii se pot preînscrie online şi dacă îşi vor confirma locul până pe data de 31 iulie nu vor mai achita taxa de admitere. 
 
Primul pas la admiterea la studiile universitare de Masterat constă în analiză de către Comisia de admitere a documentelor existente în dosarul de înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condiţiilor de legalitate. Cel de-al doilea pas constă în testarea on-line a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale candidatului sau realizarea unui interviu prin aplicaţia de video-conferinţă Google Meet, în baza unei planificări riguroase exacte (motivaţia opţiunii pentru programul respectiv de studii de Masterat, activitatea profesională, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată, informarea bibliografică vizând specializarea masteratului şi actualitatea acesteia; abilităţile candidatului pentru cercetare ştiinţifică, abilităţile de comunicare, gândire sintetică, cunoştinţe fundamentale în domeniul de studii etc.). De precizat că facultăţile îşi stabilesc în metodologiile proprii, în funcţie de specificul programului de studii şi alte modalităţi de testare on-line, în baza unor tematici şi bibliografii comunicate anterior candidaţilor. Rezulatele admiterii la studiile universitare de Masterat se comunică, prin afişarea pe paginile web ale facultăţilor de pe site-ul universităţii, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia. 
 
Teme de creaţie Informatică online, prin platforma Blackboard
 
O particularitate a procesului de admitere există la programul de Masterat “Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice” de la Facultatea de Inginerie şi Informatică, unde candidaţii licenţiaţi în alte domenii decât cele conexe domeniului Informatică vor susţine o probă de verificare a cunoştinţelor de informatică din cadrul disciplinelor:  Proiectare şi programare orientată pe obiecte şi Baze de date. Evaluarea se realizează online prin intermediul platformei Blackboard pe baza realizării a două teme de creaţie, câte una pentru fiecare din disciplinele menţionate. Temele trebuie finalizate până la 31 Iulie 2020 (prima sesiune), respectiv 25 Septembrie 2020 (a doua sesiune). Timpul de lucru necesar finalizării fiecărei teme este de 180 de minute şi curge din momentul accesării subiectului. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu Admis/Respins. Pentru a deveni eligibil, candidatul trebuie să obţină calificativ Admis la cel puţin o disciplină.
 
De asemenea, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, la concursul de admitere, candidatul trebuie să susţină un interviu prin aplicaţia de videoconferinţă Google Meet, în luna septembrie 2020 la o dată ce se comunică prin afişare pe site-ul facultăţii. În cadrul interviului, Comisia evaluează cunoştinţele şi capacităţile cognitive ale candidatului. 
 
Universitatea Spiru Haret funcţionează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale prin acreditarea acordată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior şi Agenţia Europeană de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Instituţia a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ”.
 
Oferta educaţională este una competitivă şi mereu adaptată cerinţelor de pe piaţa muncii. Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări precum Ştiinţe Juridice, Informatică, Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Ştiinţe economice şi administrative, Litere, Educaţie fizică şi Sport, Medicină Veterinară, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de faţă în ofertele comunicate de către angajatori.
 
Despre Universitatea Spiru Haret... în cifre:
 
• Peste 325.000 de români au absolvit Universitatea Spiru Haret
• 3 din 4 absolvenţi USH sunt angajaţi în domeniul pe care l-au urmat pe perioada studiilor
• 5 centre universitare proprii în Bucureşti, Braşov, Câmpulung Muscel, Constanţa şi Craiova
• 14 facultăţi
• 42 programe de studii universitare de Licenţă
• 31 programe de Masterat
• 45 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale 
• 402 de cadre didactice ce deţin titluri universitare şi doctorate în domeniu.