Mi-am exprimat punctul de vedere, însă modul de acţiune al reprezentanţilor asociaţiilor m-a determinat a mă adresa direct Oficiului cu întrebarea:

“Dacă o asociaţie de proprietari trebuie şi are obligaţia de a realiza demersurile prevăzute de Legea 129/2019 sau nu”.

Răspunsul Oficiului este unul cât se poate de clar, răspunsul fiind redat mai jos şi nu mai are nevoie de niciun fel de cometariu:

„Către: Puşcaş Gelu 

Sunt entităţi raportoare în sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin.(1) din respectiva lege, următoarele entităţi:

a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h) agenţii imobiliari;

i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele”.

Faţă de textul legal redat anterior, se poate constata că asociaţiile de proprietari NU sunt entităţi raportoare în sensul Legii nr. 129/2019 (şi, pe cale deconsecinţă, NU au nicio obligaţie din cele care revin entităţilor raportoare).

Totodată, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 129/2019 referitoare la declararea beneficiarului real şi faptul că actul normativ care reglementează regimul juridic al asociaţiilor de proprietari NU este O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţiici Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, apreciem că asociaţiilor de proprietari NU le incumbă nici obligaţia de declarare a beneficiarului real prevăzută la art. 19. alin.(1) şi (5) şi la art. 63 din Legea nr. 129/2019.