Rectificarea bugetară: Deficitul creşte cu 3,2 miliarde lei. Ce ministere pierd bani DOCUMENT

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 15,5 miliarde lei, cheltuielile se majorează cu 18,7 miliarde lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3,22 miliarde lei, arată proiectul de ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, publicat vineri de Ministerul Finanţelor.

Potrivit documentului, veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează pe sold cu suma de 6.414,3 milioane lei. 

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

- Impozit pe profit: +884,5 milioane lei; 

- Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: +265,0 milioane lei;

- Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane fizice: +99,1 milioane lei;

- Taxa pe valoarea adăugată: +3.231,8 milioane lei;

- Accize: +1.569,8 milioane lei;

- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: +339,0 milioane lei.

De asemenea, s-a avut în vedere menţinerea estimărilor din Legea nr.15/2021 privind încasarea în anul 2021 a veniturilor aferente valorificării frecvenţelor radio în noile benzi de frecvenţe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii mobile terestre de bandă largă 5G;

- Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale: +133,5 milioane lei;

- Venituri nefiscale: -1.659,3 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează scăderii încasărilor din dobânzi, concesiuni şi închirieri, a vărsămintelor din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României şi a sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiţii;

- Venituri din capital: +89,2 milioane lei;

- Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.485,6 milioane lei, din care 1,0 mld lei aferent proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

Conform sursei citate, cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 9.975,5 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

- Cheltuielile de personal se majorează cu 225,3 milioane lei;

- Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 1.636,3 milioane lei;

- Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 377,9 milioane lei;

- Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 1.504,3 milioane lei;

- Alte transferuri se majorează cu 2.263,2 milioane lei;

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 52,0 milioane lei;

- Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 15,9 milioane lei;

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.959,2 milioane lei;

- Alte cheltuieli cresc cu 714,8 milioane lei;

- Fondurile de rezervă se majorează cu 800,0 milioane lei;

- Cheltuielile de capital se majorează cu 432,1 milioane lei.

Câţi bani primesc ministerele

- Ministerul Sănătăţii: +3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziţia de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naţionale de sănătate, cheltuieli de personal şi 1.811,3 milioane lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor privind aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;

- Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale: +3.002,0 milioane lei, din care: +15 milioane lei Subvenţii, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +600 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat,  -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale şi +1.000 milioane lei Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +2.244,0 milioane lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului.  Se propune asigurarea sumei de 2.000,0 milioane pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Naţională de Investiţii şi a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006;

- Ministerul Educaţiei: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învăţământul preuniversitar şi a finanţării de bază a învăţământului superior şi 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiţii şi realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene derulate de instituţiile de învăţământ superior. Instituţiile de învăţământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenţi;

- Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală şi ridicarea popririi înfiinţată asupra conturilor MIPE şi pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

- Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanţări sub formă de grant Societăţii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-1,5 milioane lei);

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenţii pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreţinerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităţilor de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum şi pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei).

Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum şi la cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-9,6 milioane lei);

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administraţia Naţională ”Apele Române” a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligaţiei de plată impusă României ca urmare a litigiului internaţional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curţii Internaţionale de la Paris (328,5 milioane lei), precum şi pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziţie pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene derulate de către Administraţia Naţională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);

- Ministerul Finanţelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+199 milioane lei) şi pentru plata drepturilor în condiţiile reluării activităţii personalului la sediile ANAF şi instituţiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanţate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) şi active financiare (-17,5 milioane lei);

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +150,0 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului naţional antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligaţiilor de plată stabilite în sarcina agenţiilor de plăţi (+2,0 milioane lei), precum şi pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituţiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-29,1 milioane lei);

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation şi cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-4,2 milioane lei), subvenţii (-14,15 milioane lei) şi transferuri (-8 milioane lei);

- Ministerul Tineretului şi Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal şi a rentelor viagere care se acordă sportivilor;

- Ministerul Justiţiei: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiţii la sediile instanţelor judecătoreşti;

- Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale şi pentru finanţarea instituţiilor publice de cultură din subordine;

- Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investiţiilor la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pierde bani: -2.781,2 milioane lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3.319,4 milioane lei, în principal ca urmare a creşterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii şi majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite