PNDR 2015. Ce finanţări agricole putem primi în acest an, ce cheltuieli sunt eligibile şi cine nu poate accesa fondurile

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Fermele de dimensiuni mijlocii sunt cele mai avantajate în cadrul PNDR 2014-2020
Fermele de dimensiuni mijlocii sunt cele mai avantajate în cadrul PNDR 2014-2020

PNDR 2015. Primele două măsuri de finanţare pe noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) vor fi deschise pe 25 martie 2015, iar ghidurile solicitantului sunt deja publicate, dar numai în variantă consultativă.

Este vorba despre Submăsura 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri“ şi Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“.

PNDR 2015. Submăsura „Instalarea tinerilor fermieri“

Tânăr fermier înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într‐o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale PNDR 2015 este de 205,7 milioane de euro compusă din contribuţia Guvernului României şi contribuţia Uniunii Europene.

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul PNDR 2015, alocarea financiară se va face distinct pentru sectoarele:
Vegetal - 72.021.9330 euro
Zootehnic - 72.021.933 euro
Zona montană - 41.155.391euro
Ferma de familie - 20.577.695 euro

Conform PNDR 2015, investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile următoare:
** Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării şi respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, şi cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerinţă este în curs de aplicare;
** Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacităţi de stocare, condiţionare, sortare, ambalare a producţiei vegetale pentru creşterea valorii adăugate a produselor;
** Investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă
maximă de 24 luni de la momentul instalării şi investiţii de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploataţiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploataţie;
** Înfiinţare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
** Investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum şi investiţii în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care
vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei
(considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanţ alimentar integrat şi adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
Atenţie: Materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs (Anexa I la Tratat).
** Investiţii în înfiinţarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilităţi de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiţia ca acestea să reprezinte o
componentă secundară într‐un proiect de investiţii la nivel de fermă;
** Investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepţia biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul
fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
** Investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică şi/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deşeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi
componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
** Investiţii necorporale: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Regulamentul 1305/2013;

PNDR 2015. Submăsura „Investiţii în ferme“

Un proiect depus în cadrul acestei Submăsuri a PNDR 2015 poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile PNDR vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:
Vegetal - 72.021.9330euro
Zootehnic - 72.021.933 euro
Zona montană - 41.155.391euro
Ferma de familie - 20.577.695 euro

Fondurile nerambursabile PNDR 2015 vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
** Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea construcţiilor din cadrul fermei, destinate activităţii productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigaţii în cadrul fermei şi racordarea fermei la utilităţi;
** Amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi comercializare, precum şi alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanţ alimentar integrat;
** Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
Atenţie! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.
** Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci şi semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanţ alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport pentru animale/păsări/albine;
** Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) şi investiţii determinate de conformare cu noile standarde (prevăzute în secţiunea ”Lista noilor cerinţe impuse de legislaţia Uniunii”) în cazul modernizării exploataţiilor agricole conform art. 17 (6);
** Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
** Cheltuieli generate de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă şi alte culturi perene (cu condiţia ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepţia cheltuielilor eligibile în
cadrul subprogramului pomicol şi a celor susţinute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018):
- Înfiinţare de plantaţii pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină şi ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor;
- Înlocuirea plantaţiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrişare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină şi ploaie, sisteme de irigaţii la nivelul
exploataţiilor;
- Contribuţia în natură în cazul înfiinţării/înlocuirii plantaţiilor de struguri de masă este eligibilă cu respectarea art 69 din R nr. 1303/2013.

PNDR 2015. Cine nu poate beneficia de fonduri

Categoriile de solicitanţi sau beneficiari ai măsurilor sau sub-măsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:
1.    solicitanţii/beneficiarii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
2.    solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate din proprie iniţiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;
3.    solicitanţii/beneficiarii care au acţionat în nume propriu sau prin reprezentanţi autorizaţi legal ori prin persoane interpuse, în privinţa cărora s-a constatat că au prezentat declaraţii pe proprie răspundere neconforme cu realitatea şi astfel au creat avantaje necuvenite, timp de 2 ani de la data constatării; sunt exceptate erorile materiale asupra unor elemente neesenţiale, care nu afectează conţinutul declaraţiei pe proprie răspundere;
4.    beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;
5.    întreprinderi în dificultate conform prevederilor specifice din fişele submăsurilor PNDR 2014-2020;
solicitanţii/beneficiarii/reprezentanţi legali ai acestora, în privinţa cărora AFIR a constatat printr-un act administrativ că au creat condiţii artificiale, timp de 2 ani de la data constatării.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite