50 de ani de EAU. Expo Dubai 2020: Viitorul e acum

0
Publicat:
Ultima actualizare:
d

În anul în care Emiratele Arabe Unite (EAU) împlinesc 50 de ani de la apariţia pe harta lumii, la Dubai s-a deschis o Expoziţie Mondială care va fi greu de egalat. Amânată cu un an din motive de pandemie, Expo 2020 Dubai se suprapune acum cu Jubileul EAU – motiv suplimentar de fală şi de strălucire pentru gazde

Despre viitor este vorba, la fiecare pas, în spaţiul expoziţional creat în timp record în mijlocul dunelor, în emiratul Dubai, la 50 de kilometri de Dubai International Airport.

Expo 2020 poate fi considerată chiar asta, un oraş al viitorului, sub forma unei flori cu trei petale (după cele trei teme majore ale expoziţiei: Mobilitate, Oportunitate, Sustenabilitate), care se întâlnesc în centru, în cupola impresionantă pe care o reprezintă Piaţa Al Wasl; Al Wasl, după numele istoric al Dubaiului, care înseamnă conectivitate/legătură. Căci Dubaiul aspiră să fie chiar asta: miezul lumii. Şi, date fiind investiţiile şi schimbările uriaşe ale peisajului urban din ultimele decenii, Dubaiul e chiar miezul turistic al lumii; şi intenţionează să rămână aşa. Iar Expo 2020 face parte din aceeaşi strategie pe termen lung a emiratului de a rămâne relevant pe piaţa de servicii turistice. Un lucru e cert: până la 31 martie anul viitor, când se închide Expoziţia Mondială, ochii lumii
întregi sunt pe Dubai.

x

Expo 2020, vedere de la înălţime. În centrul imaginii, ca o cupolă, Al Wasl Plaza

Toate drumurile duc la Expo

Expo 2020 Dubai e legată prin numeroase fire de oraşul în sine, de emiratele înconjurătoare – de lume cu totul. Compania aeriană flydubai oferă la fiecare bilet de avion cumpărat o intrare de o zi la Expo, autostrăzi cu multe benzi ajung aici, o linie de metrou a fost prelungită până la Expo, numeroasele companii din emirat îşi trimit angajaţii la Expo.

Ceea ce vei găsi aici întrece toate aşteptările: 192 de pavilioane de ţări, 266 de puncte de atracţie în total, întinse pe 4,38 kilometri pătraţi.

Cât ne-ar lua să vedem totul? S-a făcut calculul. Vreo şase săptămâni. Dar ce om obişnuit are atâta timp la dispoziţie? Înţelegem dilema – şi vă spunem, pe repede înainte, ce n-ar trebui să rataţi, dacă ajungeţi la Expo. Restul, descoperiţi la faţa locului.

Călătorie în jurul lumii

Ce să vedeţi mai întâi? Pavilioanele tematice. Sunt trei la număr (Pavilionul Mobilităţii, zis şi Alif, după prima literă a alfabetului arab; Pavilionul Oportunităţii; Pavilionul Sustenabilităţii, Terra, care arată ca o navă impresionantă din „Star Trek”, din „Star Wars”). Fiecare, o realizare arhitectonică în sine, ascunde înăuntru obiective dintre cele mai atrăgătoare şi dătătoare de emoţii. În Pavilionul Mobilităţii găsiţi, de pildă, cel mai încăpător lift din lume, care poate găzdui mai mult de 160 de persoane în acelaşi timp; figuri uriaşe realizate de creatorii personajelor din peliculele „Avatar”, „Godzilla”; cel mai mare glob de proiecţie din lume.

Treceţi apoi, în mod obligatoriu, pe la Pavilionul Spaniei, care a adus la Dubai – în premieră mondială – o capsulă hyperloop: Zeleros Z01. Ce e aceasta? Mijlocul de transport al viitorului: cel mai rapid sistem de transport terestru din lume pentru deplasări interurbane complet electrice şi automate; capsulele hyperloop se deplasează levitând la viteze uriaşe (1.000 km/h) în interiorul unei reţele de tuneluri de joasă presiune. Emisii directe: zero. Şi a mai venit cu ceva Spania: cu „bosque de la inteligencia”: o pădure artificială, printată în întregime 3D, dar capabilă să producă oxigen. E posibil? Sigur că da!

a

Terra, Pavilionul Sustenabilităţii

Germania a venit la Expo 2020 cu o universitate pentru viitor (Campus Germania), cu doar trei materii de studiu, energie, oraşele viitorului, biodiversitate, dar şi cu 100.000 de idei de sustenabilitate de la universităţi şi cercetători de pe teritoriul ţării. Iar Cehia e, fără îndoială, una dintre vedetele expoziţiei universale, căci expune în miezul deşertului un sistem revoluţionar de obţinere a apei din aer, folosind energia solară. Pe scurt: aerul devine apă şi apa transformă deşertul într-o grădină înfloritoare. Pare scenariu de roman SF? E sistemul S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-Resources), care face ca Jiří František Potužník, comisarul general ceh, să fie intervievat zilnic de posturi locale şi internaţionale de televiziune.

O ţintă de neratat e şi pavilionul ţării-gazdă, Emiratele Arabe Unite: pavilionul-visătorilor-care-transformă-visurile-în-realitate, de un alb imaculat, cel mai întins pavilion de ţară al Expo, conceput – sub forma unui şoim, pasărea deşertului, care protejează sub aripile sale o perlă – de faimosul arhitect al lumii, Santiago Calatrava. Pavilionul Regatului Arabiei Saudite nu se lasă nici el mai prejos: e al doilea pavilion ca întindere al expoziţiei, iar în faţa sa cozile sunt întotdeauna uriaşe.

Şi nu plecaţi de la Expo 2020 înainte de lăsarea serii, căci atunci începe să bată inima expoziţiei: cupola Al Wasl se transformă în cel mai întins spaţiu de proiecţie din lume, adus la viaţă de 252 de proiectoare cu laser. În Al Wasl Plaza te simţi în fiecare seară ca de Revelion: rachete care pleacă pe Marte, stele, staţii spaţiale, astronauţi. Dar şi culori peste culori, flori care se deschid, oceanele lumii şi peştii lor... Orice se poate proiecta în această sferă magică, care te ţine într-o mirare continuă zeci şi zeci de minute, şi care va rămâne pe loc la finalul Expoziţiei Mondiale, asemenea Turnului Eiffel, în 1889, la Paris. Pleci de acolo tulburat, fericit – iar un agent de pază va şti să-ţi facă cea mai potrivită urare: „Come again at Expo! We love you!”.

***

Expo Dubai 2020: the future is now

As the United Arab Emirates (UAE) celebrates its 50th anniversary on the world map, a world exhibition has opened in Dubai that will be hard to match.

Postponed for a year due to the pandemic, Expo 2020 Dubai now coincides with the UAE’s Jubilee - more reason for the hosts to celebrate and shine.

It is all about the future, at every turn, inside the exhibition space created in record time in the middle of the dunes of the Dubai emirate, 50 kilometres from Dubai International Airport.

Expo 2020 can be seen as just that, a city of the future, in the form of a flower with three petals (after the three major themes of the exhibition: Mobility, Opportunity, Sustainability), which meet in the centre, in the impressive dome that is Al Wasl Square; Al Wasl, named after Dubai’s historic name which means connectivity/linkage. For Dubai aspires to be just that: the world’s core. And given the huge investments and changes in its urban landscape in recent decades, Dubai is the very touristic core of the world; and it intends to remain so. Expo 2020 is part of the emirate’s same long-term strategy to remain relevant in the market of tourism services. One thing is certain: by 31 March next year, when the World Expo closes, the world’s eyes are on Dubai.

All roads lead to Expo

Expo 2020 Dubai is intertwined in many ways with the city itself, the surrounding emirates - the world at large. The airline flydubai offers a one-day ticket to the Expo with every plane ticket bought, multi-lane highways reach here, a metro line has been extended to the Expo, the emirate’s numerous companies send their employees to the Expo.

What awaits you here surpasses all expectations: 192 country pavilions, 266 attractions in total, spreading over 4.38 square kilometres.

How long would it take to see it all? It’s been calculated. About six weeks.

Journey around the world

What to see first? The themed pavilions. There are three of them (the Mobility Pavilion, also called Alif, after the first letter of the Arabic alphabet; the Opportunity Pavilion; the Sustainability Pavilion, Terra, which
looks like an impressive Star Trek ship from Star Wars). Each one, an architectural achievement in itself, hides some of the most eye-catching and exciting sights inside. In the Mobility Pavilion, for example, you’ll find the world’s largest elevator, which can accommodate more than 160 people at once; giant figures made by the creators of characters from the films Avatar and Godzilla; the world’s largest projection globe.

Then, of course, you have to stop by Spain’s Pavilion, which has brought to Dubai - in a world premiere - a hyperloop capsule: Zeleros Z01.

Germany came to Expo 2020 with a university for the future (Campus Germany), with just three subjects of study - energy, cities of the future, biodiversity - and 100,000 sustainability ideas from universities
and researchers across the country. And the Czech Republic is undoubtedly one of the stars of the World Expo, with a revolutionary system for making water from air using solar energy on display in the middle of the desert.

The pavilion of the host country, the United Arab Emirates, is also a must-see: the pavilion of dreamers-turning-dreams-into-reality, in immaculate white, the largest country pavilion at the Expo, designed - in the shape of a falcon, the bird of the desert, protecting a pearl under its wings - by the world-famous architect Santiago Calatrava. The pavilion of the Kingdom of Saudi Arabia is no less impressive: it’s the second-largest pavilion at the Expo, and the queues in front of it are always huge.

Be sure not to leave Expo 2020 before nightfall, because that’s when the heart of the exhibition begins to beat: the Al Wasl dome is transformed into the world’s largest projection space, brought to life by 252 laser projectors. In Al Wasl Plaza each night feels like New Year’s Eve: rockets

off to Mars, stars, space stations, astronauts. But also colours upon colours, flowers blossoming, the oceans of the world and their fish... Anything can be projected into this magical sphere, which holds you in continuous wonder for dozens and dozens of minutes, and which will remain in place at the end of the world exhibition, like
the Eiffel Tower in 1889 in Paris. You leave feeling moved, happy - and a security guard will know how to
give you the most appropriate farewell: „Come again at Expo! We love you!“.

În lume


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri