Cine pregăteşte bugetul?

Conform art.55 alin. 1 lit. e, comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a întocmi proiectul de buget şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale. Prin urmare, anterior adunării generale, comitetul trebuie să se întâlnească într-o şedinţă de comitet în care să stabilească obiectivele urmărite în cadrul adunării generale şi să întocmească proiectul de buget.

În cadrul adunării generale, proiectul de buget este prezentat spre aprobare şi astfel cum prevede art.53 lit.d, poate fi modificat prin voinţa adunării generale.

Cum se adoptă bugetul? Etape.

În primul rând, ţinând seama de priorităţile la nivelul asociaţiei, priorităţi identificate de către comitet, se realizează proiectul de buget la nivelul comitetului. După ce proiectul primeşte votul comitetului, acesta este supus aprobării adunării generale.

În condiţiile prevăzute de art.48, bugetul este adoptat în forma propusă de comitet sau poate fi modificat ca urmare a dezbaterilor şi a identificării unor investiţii, reparaţii, modernizări, contractarea de servicii etc, ce nu făceau parte din proiectul iniţial.

Ce cuprinde bugetul?

Proiectul de buget urmează a avea în vedere două mari axe: venituri şi cheltuieli. Vor fi avute în vedere veniturile asociaţiei începând cu ceea ce reprezintă chiar cota de întreţinere şi terminând cu venituri din chirii, penalităţi, fonduri etc.

Cheltuielile vor fi analizate în funcţie de fiecare furnizor şi prestator de servicii la nivelul asociaţiei, în funcţie de lucrările vizate la nivelul asociaţiei, de intervenţiile sau lucrările ce vizează reabilitarea ori consolidarea imobilului.

Cine verifică execuţia bugetului?

Comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a aduce la îndeplinire hotărârile luate în cadrul adunării generale şi prin urmare cade în sarcina acestuia de a se încadra în sumele aprobate şi regăsite în cuprinsul bugetului.

În condiţiile în care apar situaţii neprevăzute în buget, situaţii ce presupun costuri semnificative la nivelul asociaţiei, comitetul poate proceda la convocarea unei adunări generale în vederea modificării bugetului.

Cenzorul asociaţiei, are în conformitate cu prevederile art.59 obligaţia să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.61 lit.c, acesta verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiilor soldurilor elementelor de activ pasiv întocmite de către administratori (câţi administratori întocmesc lunar aceste situaţii?).

Care este rolul administratorului?

Conform art.66 alin.1 lit.h acesta propune bugetele anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a asociaţiei de proprietari.

Ce se întâmplă cu sumele necheltuite?

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar (anul calendaristic), se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, astfel cum precizează art.71 alin. 1.