Subvenții pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor

0
Publicat:

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) oferă stimulente financiare angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe durata vacanței.

Tineri la un târg de joburi
Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada verii pot primi subvenții de la stat

Subvențiile sunt egale cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, adică 330 lei (valoarea ISR fiind de 660 lei în 2024).

Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, potrivit Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților”, precizează ANOFM.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Beneficiază de subvenții financiare lunar prevăzut la angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza:

a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;

b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În vederea acordăriii acestui stimulent financiar lunar, angajatorii încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar :

a) angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de¨C12Cîncepere¨C13Ca vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul¨C29Cfinanciar prevăzut la art. 1 din lege pentru o perioadă de 60 de zile lucratoare în cursul anului calendaristic

Documente necesare acordării stimulentului financiar:

În vederea încheierii convenţiei prevăzute angajatorii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o cerere¨C43Cînsoţită¨C44Cde¨C45Curmătoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în munca pe perioada vacanţelor, întocmit potrivit anexei la convenţia al carei model este prevăzut în Anexa nr.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007;

b) adeverinţa eliberata de instituţia de învaţamânt prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmeaza cursurile într-o instituţie de învaţamânt de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresa a perioadei de vacanţă;

c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârsta şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;

e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului (model declarație).

Pentru a beneficia de suma lunară prevăzută le Legea nr. 72/2007 angajatorii au obligaţia de a depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

a) tabel nominal al cărui model este prevăzut în Anexa nr.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007

b) pontaj şi statul de plată, în copie.

Documentele se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenţiei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale, ca urmare a deţinerii unui certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată

Stimulentul financiar se acordă lunar angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de către studenții și elevii în cauză, în perioada de vacanță din luna respectivă, fără a depăși numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru. Stimulentul nu se acordă pentru concediul de odihnă cuvenit și pentru perioadele de suspendare potrivit legii.

Cum se pot angaja minorii pe timpul verii

Atunci când lucrează cu minori, angajatorii trebuie să țină cont de o serie de reguli legate de programul de lucru, de tipul de muncă prestat, în limitele legii, de imposibilitatea de a presta muncă suplimentară sau după ora 20:00. Chiar și copiii mici pot câştiga bani din activităţi publicitare şi de modeling, reclame, filme, piese de teatru, concerte sau alte activităţi asemănătoare.

Pentru aceasta este necesar un contract încheiat între organizator şi părinţi, care să respecte prevederile Codului civil. Hotărârea de Guvern nr. 75/2015 stabileşte că, dacă minorul are peste 14 ani şi a primit încuviinţarea părinţilor, contractul poate fi semnat direct cu el. Copilul trebuie să fie însoţit de un adult pe toată durata prestării activităţilor. De asemenea, trebuie să anunţe acest lucru la serviciul public de asistenţă socială cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii., potrivit unei analize realizate de horeca.ro.

Program de 6 ore/zi

În cazul adolescenților care au împlinit ori au mai mult de 16 ani, angajarea în muncă a minorilor prezintă anumite particularități, fiind reglementată expres de lege:

• programul de lucru maxim este de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână (fiind considerat un program full-time); în situaţia în care tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata maximă de șase ore pe zi/30 de ore pe săptămână;

• minorii nu pot presta munca suplimentară;

• minorii nu pot presta muncă între orele 20:00 şi 6:00, conform HG nr. 600/2007;

• între două zile de muncă, minorii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive;

• minorii nu pot lucra în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase;

• minorii au dreptul la o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, dacă durata zilnică de muncă este mai mare de patru ore și jumătate;

• primesc cel puțin trei zile lucrătoare în plus la concediul de odihnă; angajatorii se asigură că perioada liberă de orice muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanţelor şcolare ale copiilor care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.

Este important de reținut că, potrivit art. 265 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

Portivit Codului Muncii o persoană dobândește capacitate legală de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Practic de la această vârstă legiuitorul consideră că un minor este capabil să își asume drepturi și obligații, prin încheierea valabilă a unui contract individual de muncă.

Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 prevede o excepție de la această regulă și stabilește că un minor poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, însă doar pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Trebuie să menționăm faptul că în toate situațiile încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani. Deci minorii nu pot fi angajați în asemenea locuri de muncă.

Munci interzise minorilor

Hotărârea de Guvern nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii stabilește la art. 3 că muncile periculoase sunt determinate de următoarele criterii:

• expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;

• efectuarea de activităţi sub pământ, sub apă, la înălţimi periculoase sau în spaţii restrânse;

• efectuarea de activităţi cu maşini, materiale sau instrumente periculoase, care implică manipularea sau transportul unor greutăţi;

• efectuarea de activităţi într-un mediu în care copiii sunt expuşi la acţiunea unor substanţe, agenţi sau proceduri periculoase ori în condiţii de temperatură, umiditate, zgomot sau vibraţii care le-ar prejudicia sănătatea;

• efectuarea de activităţi în condiţii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau în timpul nopţii, ori pentru care copilul este reţinut într-un mod nejustificat de către angajator;

• efectuarea de activităţi în locurile cu condiţii deosebite sau speciale de muncă, stabilite potrivit legii;

• expunerea la riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;

• orice formă de muncă care, prin natura acesteia, contravine scopurilor şi măsurilor luate în vederea frecventării obligatorii a unei forme de învăţământ, potrivit legii.

Tinerii sub 18 ani pot desfăşura ca zilieri activităţi potrivite cu „dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă (…) şi nu le este periclitată starea de sănătate”, aceste prevederi fiind menţionate în Legea 52/2011 privind activitatea zilierilor.

Pot fi lucrători zilieri şi minorii de cel puţin 15 ani, însă prin activitatea pe care o prestează nu trebuie să le fie încălcat dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială şi dreptul la educaţie.

Nu în ultimul rând, tinerii de cel puțin 16 ani care își doresc să învețe prin muncă, obținând o calificare, pot fi ucenici. Angajator poate fi orice persoană fizică sau juridică care are dreptul să angajeze forță de muncă pe baza unui contract de muncă.

Pentru fiecare ucenic angajat, cu contract de ucenicie, conform prevederilor legale, angajatorii pot cere de la stat, pe tot parcursul contractului, peste două mii de lei lunar. Contractul de ucenicie trebuie să respecte cea mai mare parte a prevederilor legale referitoare la angajarea minorilor, cu excepția timpului de lucru, care poate să fie de maximum opt ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite