Modificări importante la Codul Fiscal vor intra în vigoare din acest an

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Modificări importante aduse la Codul Fiscal prin Legea de aprobare a OUG3/2017, trimisă spre promulgare, vor intra în vigoare începând chiar de anul acesta. Ele privesc atât impozitul pe profit, cât şi impozitul microîntreprinderilor şi codul de TVA, potrivit consultantului fiscal Cornel Grama.

Una dintre modificări prevede că asociaţiile de proprietari, pentru că sunt persoane juridice române, intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit. Cu toate acestea, nu vor rămâne în sfera contribuabililor acele asociaţii de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează doar încasare a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Totodată, şi firmele care au avut în 2016 afaceri cuprinse între 100.001 şi 500.000 de euro vor aplica impozitul „micro”, chiar dacă desfăşoară efectiv activităţi vizate de impozitul specific.

Mai mult, în ceea ce priveşte codul de TVA, se abrogă articolul prin care, ca să justifice intenţia şi capacitătea de a desfăşura activitate economică, societăţile cu sediul activităţii economice în România care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să furnizeze fiscului informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al cărei model este aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF.

Aşadar, persoanele care au fost înregistrate şi au funcţionat, dar li s-a anulat codul de TVA nu mai trec prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Cornel Crama a trecut în revistă modificările mai importante, cu impact mai mare asupra firmelor cărora li se aplică.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE IMPOZITUL PE PROFIT :

Text nou:

La articolul 13 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

k) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepţia celor care obţin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii.

Explicaţii:

Asociaţiile de proprietari, pentru că sunt persoane juridice române, intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit.

Dar NU VOR RĂMÂNE în sfera contribuabililor asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează DOAR ÎNCASARE a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari.

Intră în vigoare de la 01.01.2018

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE IMPOZITUL MICROÎNTREPRINDERILOR:

Text nou:

21. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de prevederile Legii nr. 170/2016.

Explicaţii:

În contextul intrării în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care se aplică persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit, persoane juridice care trebuie să aplice obligatoriu şi sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, pentru un nivel al veniturilor care nu a depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro, era necesară precizarea priorităţii uneia dintre cele două legi, Legea nr.227/2015 (prin titlul III) sau Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi.

Reguli tranzitorii:

31.La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Persoanele juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016, şi care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind şi celelalte condiţii prevăzute la art. 47 alin.(1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepţie de la prevederile art 41 şi art.42, până la acest termen se calculează, declară şi plăteşte impozitul specific unor activităţi, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activităţi aferent acestei perioade se determină prin împărţirea impozitului specific anual la 365 zile şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfârşitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activităţi se aplică şi celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile şi cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.”

Reguli tranzitorii pentru intrarea în vigoare în cursul anului 2017.

Nu este necesară stabilirea unui termen special de intrare în vigoare.Întrucât se doreşte aplicare cu 1 a lunii următoare publicării acestei Legi în Monitorul Oficial.

Observaţie : În cazul în care se va publică în luna IUNIE să va aplica din 01.07.2017 iar dacă se va publica în luna IULIE se va aplica din 01.08.2017.

Text vechi:

„ART. 53 - Baza impozabilă

(1)

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

(...)

(Legea 227/2015) „

Text nou:

„61.La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;

Intră în vigoare de la 01.10.2017

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE TVA :

Text vechi:

„Art. 281

(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.

(9) În cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

Text nou:

ART 281

”(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin.(7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, şi alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.”

35.La articolul 281 alineatul (9) se abrogă.

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Explicaţii:

Modificarea art. 281 alin.(8) şi abrogarea art. 281 alin.(9) au drept scop alinierea pentru aplicarea aceleiaşi reguli de stabilire a faptului generator de taxa pentru serviciile care sunt prestate continuu. Astfel, operaţiuni precum închirierea şi leasingul, conform prevederilor actuale de la art. 281 (9), au fapt generator de taxă doar la data prevăzută în contract pentru plată. În mediul privat există numeroase situaţii în care nu se prevăd scadenţe prin contract, ci se prevede că acest gen de servicii vor fi achitate într-un anumit termen de la data emiterii unei facturi, caz în care există un vid legislativ şi nu se poate stabili care este data faptului generator de taxă.

Conform prevederilor modificate, şi în cazul leasingului sau al închirierii, faptul generator va interveni ori la data prevăzută în contract pentru plată, ori la data emiterii unei facturi.

Text vechi:                        

Alin.(11) lit. h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F

Cod Fiscal.

Text nou

Alin 11 lit. h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în Romania, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al preşedintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.

Text vechi:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) - e) şi h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:

e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

(19) În vederea justificării intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, în sensul alin. (9) şi alin. (11) lit. h), societăţile cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului furnizează organului fiscal informaţii relevante, prin completarea unei declaraţii al cărei model este aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Legea 227/2015

Text nou:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin.(11) lit. a)-e) şi h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:

..........................................................

e) în situaţia prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situaţia care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezinta risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. 11 lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă. "

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Art. 316 alin.(8) – s-a eliminat trimiterea şi la alin.(12), iar din preambulul art. 316 (12) s-a eliminat trimiterea la alin.(9).

Aceste modificări sunt necesare pentru ca persoanele care au fost înregistrate şi au funcţionat, dar li s-a anulat codul de TVA conform art 316 alin.(11) lit. a)-e) să nu mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Astfel, o persoană care, de exemplu, nu a depus 6 deconturi de TVA, i se anulează codul de TVA conform art. 316(11) lit.d), va solicita înregistrarea conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar aplica şi alin.(9), cel referitor la riscul fiscal, deşi legea prevede că singura lor obligaţie ar fi să depună deconturile pe care nu le-au depus şi o declaraţie pe propria răspundere că vor depune la timp deconturile de TVA.

În acest fel, numai societăţilor nou înfiinţate, precum şi celor care depăşesc plafonul de scutire sau solicită prin opţiune înregistrarea în scopuri de TVA, li se vor aplica prevederile art.316 alin.(9) din Codul fiscal, deoarece organele fiscale au deja instrumentul prevăzut la art. 316 alin.(11) lit. h) pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane care prezintă risc fiscal ridicat.

Modificările propuse au în vedere respectarea jurispudentei CJUE, astfel cum prevede şi Tratatul de aderare şi art 11 din Codul fiscal, respectiv decizia în cazul C-527/11 Ablessio. În acest caz Curtea a decis că statele membre nu au dreptul să refuze înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile pentru motivul că aceasta nu poate justfica că are suficiente resurse financiare, tehnice şi umane în momentul în care depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA. În baza art. 273 din Directiva 2006/112/CEE, statele membre pot totuşi să împiedice înregistrarea în scopuri de TVA dacă această ar fi utilizată în scop fraudulos. În acest sens toate referirile la intenţia şi capacitatea unei persoane impozabile de a desfăşura activităţi economice au fost eliminate prin prezenta propunere.

Deci s-a dus cu sintagma „nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică”. Noroc cu Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie pe care o aminteam şi eu pe aici încă din 2015 ...ca Moise în pustiu.

Legea trimisă spre promulgare aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2017/pr143_17.pdf

Acestea intră în vigoare astfel :

"(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezenţei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţiile prevăzute la alin. (3) şi alin. (4).

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k) intră în vigoare la dată de 1 ianuarie 2018. "

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5 – referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15 – referitoare la art. 281 alin. (1) şi alin. (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin.(8), (9), alin.(11) lit. h), partea introductivă a alin. (12) şi alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 intră în vigoare la dată de 1 octombrie 2017. "

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind următoarele domenii: întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă pe probleme fiscale şi în materie de creanţe bugetare, reprezentare în faţa organelor fiscale, instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparţin în exclusivitate autorului.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite