Finanţele vor ca angajaţii ANAF să lucreze doar on-line cu cetăţenii

0
0
site anaf

Ministerul Finanţelor propune ca interacţiunea firmelor şi a persoanelor fizice autorizate cu ANAF sã se facã exclusiv on-line, emiţând în acest sens un proiect de act normativ, postat deja în dezbatere pe site-ul ministerului.

Ministerul Finanţelor propune o serie de mãsuri necesare pentru protejarea sãnãtãţii cetãţenilor, pentru evitarea blocajelor în activitatea organelor fiscale centrale şi pentru aplicarea unui tratament unitar debitorilor care au fãcut obiectul unei inspecţii fiscale sau verificãrii situaţiei fiscale personale, astfel încât aceştia sã nu fie dezavantajaţi faţã de ceilalţi contribuabili care se aflã în situaţii similare.

Astfel, proiectul de act normativ prevede înrolarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV) a persoanelor juridice, asocierilor şi a altor entitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi a persoanelor fizice care desfãşoarã o profesie liberalã sau exercitã o activitate economicã în mod independent, în formele prevãzute de Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 44/2008. Înscrierea în SPV rãmâne opţionalã pânã la data la care prevederile cuprinse în actul normativ intrã în vigoare. Dupã acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor mai fi luate în considerare.

"Am publicat acest proiect spre consultare publicã, iar forma finalã va fi adoptatã dupã încheierea discuţiilor cu partenerii din mediul privat. Ne dorim ca Spaţiul Privat Virtual sã devinã un instrument-cheie în ceea ce priveşte interacţiunea cu contribuabilii şi vom extinde serviciile disponibile prin intermediul acestei platforme concomitent cu sporirea eforturilor de înrolare a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice autorizate. În prezent se lucreazã la identificarea unor mecanisme de simplificare şi flexibilizare a înrolãrii şi autentificãrii utilizatorilor în SPV. În plus, pânã la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, ANAF trebuie sã ia mãsuri pentru a fi pe deplin pregãtitã atât sã proceseze numãrul suplimentar de contribuabili care se vor înrola în SPV, cât şi sã ofere tot suportul acestora pe parcursul întregului demers astfel încât tranziţia sã se desfãşoare fãrã probleme. Prin eliminarea hârtiilor, a cozilor la ghişeu şi a birocraţiei excesive, consider cã facem un pas foarte important spre digitalizarea administraţiei fiscale, fapt ce ne aduce mai aproape de standardele şi de bunele practici europene în domeniu, adicã de normalitate", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Astfel, Ministerul Finanţelor face un pas important pentru dezvoltarea digitalizãrii şi eficientizarea comunicãrii dintre stat şi contribuabili, urmând ca aceastã schimbare sã aducã o serie de beneficii pentru contribuabili, precum:

evitarea interacţiunii fizice (ghişeu, poştã), comunicarea fiind realizatã non-stop, prin intermediul SPV;

eliminarea timpilor de aşteptare, întrucât anumite document, precum certificatele de atestare fiscalã sau cazierul fiscal, se pot obţine mult mai repede;

posibilitatea depunerii mai multor tipuri de cereri on-line, precum şi vizualizarea rãspunsurilor direct din SPV;

posibilitatea consultãrii situaţiei fiscale la zi, respectiv posibilitatea de a solicita situaţia obligaţiilor de platã sau a plãţilor efectuate;

primirea de informaţii personalizate legate de obligativitatea depunerii anumitor declaraţii sau termenele aferente de depunere;

acces la evidenţa completã a tuturor interacţiunilor contribuabilului cu ANAF, precum tipul declaraţiilor depuse şi data depunerii.

Este important de subliniat cã serviciile oferite contribuabililor prin intermediul platformei SPV vor fi extinse, astfel ca pânã la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, contribuabilii vor benefica de declaraţii pre-completate, rapoarte care sã se poatã importa în programele de contabilitate, fişiere prelucrabile, precum şi de posibilitatea de a efectua plãţi prin platforma SPV.

În acest moment, în România sunt 1,5 milioane de persoane juridice, dintre care au cont în SPV 510.000 de contribuabili. Aceastã situaţie se traduce prin faptul cã 33% sunt deja înscrişi în SPV, urmând ca încã un milion de contribuabili sã beneficieze de aceastã infrastructurã digitalã. Din totalul persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi independente (662.000), doar 5% (35.000) au cont în platforma SPV.

Totodatã, se creeazã cadrul legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF şi autoritãţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publicã centralã şi localã sã se realizeze exclusiv prin PatrimVen în baza unui protocol trimis de ANAF cãtre fiecare autoritate publicã, instituţie publicã sau de interes public.

De asemenea, proiectul modificã prevederile Codului de procedurã fiscalã în scopul recunoaşterii bunei credinţe a contribuabililor, în situaţia în care, din greşealã, aceştia plãtesc obligaţiile fiscale la un alt organ fiscal decât cel cãruia i se cuveneau sumele pentru plata obligaţiilor bugetare. Astfel, la cererea contribuabililor, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu pãstrarea datei plãţii, iar în funcţie de data plãţii se va pãstra beneficiul acordat de legiuitor de platã a jumãtate din minimul legal al amenzii.

Pentru aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor se propune:

anularea dobânzilor, penalitãţilor şi tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuşi inspecţiei fiscale sau verificãrii situaţiei fiscale personale începute şi pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsã între data de 15 mai 2020 (dupã data intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020) şi data de 28 martie 2021 (pânã la data intrãrii în vigoare a O.U.G. nr. 19/2021). Acordarea facilitãţii se realizeazã cu respectarea condiţiei de platã integralã a obligaţiei bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, pânã la un anumit termen, şi cu depunerea cererii de anulare pânã cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situaţia în care obligaţia bugetarã principalã stabilitã prin decizia de impunere a fost achitatã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscalã dacã depune cererea pânã la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv;

anularea dobânzilor, penalitãţilor şi tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuşi verificãrii documentare dupã data de 15 mai 2020. Acordarea facilitãţii se realizeazã cu respectarea condiţiei de platã integralã a obligaţiei bugetare principale stabilite prin decizia de impunere pânã la anumite termene  şi cu depunerea cererii de anulare pânã cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacã termenul de 90 de zile se împlineşte dupã 31 ianuarie 2022 inclusiv. În ambele situaţii reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât şi dupã data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, se restituie potrivit Codului de procedurã fiscalã.

Ministerul Finanţelor invitã la dialog toate instituţiile şi pãrţile interesate care vor beneficia de aceastã ordonanţã, urmând ca, la începutul lunii iunie, propunerea finalã sã reflecte consensul atins în urma dezbaterilor.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite