Tot ce trebuie să ştii despre rambursarea de TVA

Tot ce trebuie să ştii despre rambursarea de
TVA

În fiecare an, firmele pot solicita rambursarea de TVA pentru numeroase cheltuieli ale societăţii, iar ca să ştii care sunt paşii de urmat şi ce presupune întreaga procedură, am pregătit mai jos un articol complet şi informativ.

Ştiri pe aceeaşi temă

Cum obţii rambursarea de TVA şi care sunt procedurile de urmat explică în detaliu CalculatorVenituri.ro.

Ce este rambursarea de TVA, cum se calculează şi când poate fi solicitată?

Rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA) reprezintă decontarea sumelor negative de către organul fiscal către personalele impozabile (companii). Mai exact, în cazul în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de către persoană impozabilă este mai mare decât valoarea taxei colectate de către organul fiscal, atunci rezultă un surplus (denumit sumă negativă) care va fi rambursat către persoană impozabilă în urma completării unei cereri de decont.

Mai exact, când suma TVA deductibilă este mai mare decât suma TVA colectată, iar decontul conţine sume negative, sume care vor fi recuperate de către companie de la bugetul statului.

Pentru ce cheltuieli poate fi solicitată rambursarea de TVA?

Există numeroase tipuri de cheltuieli pentru care poate fi solicitată rambursarea de TVA, la care se adaugă şi activităţile internaţionale ale firmei, în cazul în care acestea există. Printre tipurile de cheltuieli se numără: cheltuieli cu târguri, evenimente internaţionale, publicitate, transport, telecomunicaţii, traininguri, cheltuieli de protocol, la restaurante sau cazări la hotel.

Ce legislaţie reglementează rambursarea de TVA?

Rambursarea de TVA este reglementată prin Legea nr. 227/2015 din Codul Fiscal, actualizată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2018 din data de 8 februarie 2018.

Cum se calculează valoarea TVA-ului rambursat?                                       

Valoarea TVA-ului care trebuie rambursat se calculează în urma stabilirii sumelor care au rezultat din taxele aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă şi taxele colectate pentru operaţiuni taxabile. În urma calculelor, se va stabili dacă există TVA de rambursat către persoanele impozabile sau dacă acestea mai au TVA de plată către organele fiscale (sume pozitive).

Când se poate solicita rambursarea de TVA?

Persoanele impozabile pot solicita rambursarea de TVA trimestrial sau lunar, în cazul în care există sume negative care trebuie decontate.

De câte ori poţi solicita rambursarea de TVA într-o anumită perioadă?

Solicitarea pentru rambursarea de TVA se poate face oricând există un surplus de TVA rezultat în urma calculelor aferente, însă numai dacă suma este mai mare de 5.000 de lei.

Cine poate solicita rambursare de TVA?

Orice persoană impozabilă, plătitoare de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative. Este necesară selectarea acestei opţiuni din decontul de taxa prin formularul 300, decontul fiind totodată şi cerere de rambursare.

Cine nu poate solicita rambursare de TVA?

Nu poate fi solicitată rambursarea de TVA în următoarele situaţii: 

 • firmele care nu sunt plătitoare de TVA nu pot solicita rambursarea sumei negative. Firmele neplătitoare de TVA sunt cele care au o cifră de afaceri sub 35.000 de euro
 • în cazul în care sumele negative sunt mai mici de 5.000 de lei. Aceste sume vor fi reportate obligatoriu în decontul următoarei perioade fiscale

 

Când se rambursează TVA-ul?

Rambursarea de TVA se face, de regulă, în 45 de zile sau în 90 de zile în cazul în care soluţionarea decontului de TVA presupune şi un control anticipat. Termenul iniţial poate fi prelungit cu o perioadă de la două la şase luni în cazul în care, pentru soluţionarea cererii este necesară administrarea de alte probe suplimentare în vederea luării unei decizii.

În această perioadă, contribuabilul nu poate solicita dobânzi pentru rambursarea cu întârziere a TVA.

Unde trebuie depuse deconturile pentru rambursarea de TVA?

Depunerea deconturilor pentru rambursarea de TVA se face la organul fiscal unde firmele au domiciliul fiscal prin una din următoarele modalităţi: 

 • direct la departamentul care se ocupă de gestionarea fiscală
 • prin poştă
 • prin e-mail

 

Cine emite şi ce este Decizia de rambursare?

Decizia de rambursare reprezintă documentul prin care este aprobată cererea de rambursare a TVA-ului. Decizia de rambursare este emisă de către organul fiscal competent, mai exact de către ANAF.

La cât timp după depunerea solicitării de rambursare se emite Decizia de rambursare?

Pentru companiile cu risc fiscal mic, decizia de rambursare este emisă în termen de cinci zile de la depunerea cererii de decont, iar pentru ceilalţi contribuabili, perioada variază în funcţie de durata procedurii pentru analiză documentară sau a inspecţiei fiscale anticipate.

Cum poţi afla starea solicitării de rambursare?

Stadiul solicitării de rambursare poate fi verificat de către contribuabili direct pe site-ul ANAF. Contribuabilul va avea nevoie de codul de identificare fiscală, suma solicitată pentru rambursare, luna şi anul la care se referă decontul cu opţiunea de rambursare, astfel încât să poată fi identificat în registrul ANAF.

Situaţia deconturilor cu rambursare de TVA este prezentată şi actualizată lunar pe site-ul ANAF.

Ce sunt companiile cu Risc Fiscal şi cum este soluţionat decontul de TVA în funcţie de gradul de risc?

Companiile cu Risc Fiscal sunt acele companii care, în urma depunerii documentelor pentru deconturi la ANAF, se încadrează în categoria cu sume negative cu opţiune de rambursare. Aceste companii vor fi verificate apoi în vederea efectuării analizei de risc.

Ce înseamnă Risc Fiscal Mic, Mediu şi Mare?

În urma analizei de risc, organul fiscal va determina gradul de risc în care se încadrează o companie. În categoria de risc fiscal mic se va avea în vedere că sumele solicitate pentru decontare să nu depăşească 45.000 de lei şi să nu existe fapte de natură infracţiunilor fiscale înscrise în cazierul fiscal al contribuabilului.

Dacă decontul cu sume negative depăşeşte acest plafon de 45.000 de lei, companiile sunt încadrate în gradul de risc fiscal mediu.

Pentru gradul fiscal mare se ia în calcul existenţa unor fapte infracţionale fiscale înscrise în cazierul fiscal şi punctajul obţinut de contribuabil în urma analizelor fiscale efectuate de organele de inspecţie fiscală (analiză documentară, fişa indicatorilor de inspecţie fiscală, fişa analizei de risc). În plus, în această categorie se încadrează şi contribuabilii care nu au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile necesare (390 şi 394), dar şi pentru care a fost deschisă procedura de insolvenţă.

Cum se soluţionează deconturile pentru rambursarea de TVA?

Deconturile prin care se solicită rambursarea de TVA sunt soluţionate în funcţie de gradul de risc, după cum urmează: 

 • risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA-ului, de către compartimentul de specialitate în termen de cel mult cinci zile de la data depunerii decontului
 • risc fiscal mediu (deconturi depuse de către alţi contribuabili decât contribuabilii mari, mijlocii sau exportatori încadraţi în această categorie de risc) - cu analiză documentară
 • risc fiscal mare - cu inspecţie fiscală anticipată

 

Ce reprezintă standardul Individual Negativ (SIN)? 

SIN-ul reprezintă suma maximă de TVA care poate fi rambursată fără o analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată şi este primul pas derulat de Fisc în procesul de stabilire a gradului de risc fiscal.

Când se calculează SIN?

SIN-ul este calculat trimestrial după cum urmează:

 • la data de 5 februarie pentru trimestrul I
 • la data de 5 mai pentru trimestrul II
 • la data de 5 august pentru trimestrul III
 • la data de 5 noiembrie pentru trimestrul IV

 

Ce este analiza documentară?

Analiza documentară reprezintă procedura de verificare a documentelor necesare care să justifice suma solicitată pentru rambursarea de TVA.

Ce documente sunt solicitate în cadrul analizei documentare?

 Documentele solicitate pentru analiza documentară sunt: 

 • jurnalele de vânzări şi de cumpărări
 • balanţele de verificare
 • contracte comerciale, facturi, documentele vamale care să ateste exportul efectuat
 • documente care să ateste efectuarea unei investiţii şi alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare
 • orice alte documente pe care organul fiscal le poate considera necesare pentru justificarea rambursării

Aceste documente trebuie prezentate în original şi în copie şi trebuie să facă referire la perioada din care provine suma negativă de TVA.

Ce este inspecţia fiscală anticipată?

Inspecţia fiscală anticipată este efectuată numai în cazul firmelor cu risc fiscal mare cu scopul de a verifica sumele solicitate pentru decontare şi vizează doar perioadele pentru care se cere restituirea de bani.

Care sunt documente principale solicitate pentru inspecţia fiscală? 

Documentele necesare care sunt solicitate pentru inspecţia fiscală sunt următoarele: 

 • documentele fiscale, deconturi şi documente care să ateste plata impozitelor, contribuţiilor şi taxelor
 • bilanţurile contabile şi balanţele de verificare întocmite până la sfârşitul anului aferent perioadei care face obiectul inspecţiei fiscale
 • registrul de evidenţă fiscală (pentru plătitorii de impozit pe profit)
 • documente justificative pentru serviciile primite de către societate

 

Cum poate fi recuperat TVA-ul de încasat din comerţul internaţional?

TVA-ul din activităţi de comerţ internaţional, în cadrul UE, poate fi recuperat după cum urmează: 

 • operaţiuni de import de bunuri pentru care este achitat TVA în alt stat membru
 • achiziţii de bunuri sau servicii pe teritoriul unui alt stat membru şi achitarea de TVA în momentul achiziţiei

Care este procedura de rambursare TVA intracomunitar?

Procedura de rambursare de TVA intracomunitar presupune: 

 • completarea unei cereri de rambursare, reprezentată de Formularul 318
 • verificarea faptului că persoana impozabilă din România a fost înregistrată ca plătitor de TVA în perioada în care s-au efectuat respectivele achiziţii
 • redirecţionarea cererii de rambursare de către organul fiscal competent către autorităţile competente din statul membru

 

Unde poţi solicita rambursarea de TVA intracomunitar?

Solicitarea pentru rambursarea de TVA intracomunitar se face prin adresarea unei cereri de rambursare, pe cale electronică, statului membru în care au fost efectuate operaţiuni de import sau achiziţii. Cererea trebuie înaintată organului fiscal competent din România, prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii online”. Această cerere este reprezentată de formularul 318.

Ce documente sunt necesare pentru rambursarea de TVA intracomunitar? 

Pentru rambursarea de TVA intracomunitar este necesară completarea Formularului 318, care reprezintă „Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”.

Cererea nu trebuie depusă mai târziu de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare şi trebuie să conţînă: 

 • numele şi adresa completă ale solicitantului
 • o adresă e-mail
 • descrierea activităţii economice a solicitantului pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile
 • perioada de rambursare acoperită de cerere
 • o declaraţie din partea solicitantului că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia serviciilor de transport şi serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 194-197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al solicitantului
 • datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN şi BIC
 • numele şi adresa completă ale furnizorului sau prestatorului
 • codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală a furnizorului sau prestatorului, cu excepţia importurilor
 • prefixul statului membru de rambursare, cu excepţia importurilor
 • data şi numărul facturii sau documentului de import
 • baza impozabilă şi cuantumul TVA exprimate în moneda statului membru de rambursare
 • cuantumul TVA deductibil, exprimat în moneda statului membru de rambursare
 • după caz, partea de TVA deductibilă;
 • natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate

 

Care este suma minimă care poate fi solicitată în cazul rambursării de TVA intracomunitar?

Suma minimă care poate fi solicitată este raportată la perioada de rambursare după cum urmează: 

 • dacă perioada de rambursare este mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA care poate fi solicitat pentru rambursare nu trebuie să fie mai mic de 400 euro sau echivalentul aceste sume în moneda naţională a statului membru respectiv
 • dacă perioada de rambursare reprezintă perioada unui an calendaristic sau perioada rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA care poate fi solicitat pentru rambursare nu trebuie să fie mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului membru respectiv.
citeste totul despre: