Consiliul Judeţean Dâmboviţa a scos la concurs un post de director

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Consiliul Judeţean Dâmboviţa a scos la concurs un post de director
Consiliul Judeţean Dâmboviţa a scos la concurs un post de director

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacantă, de director al Serviciului Public Judeţean de Pază Dâmboviţa.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a pute participa la acest concurs, candidaţii trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor administrative, precum şi o vechime de minimum 3 ani în funcţii de conducere.

Concursul se va organiza conform calendarului 

-05 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-15 februarie 2016, ora 10.00 proba scrisă;

-17 februarie 2016, ora 15.00 interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, din Piaţa Tricolorului, nr.1, etaj 4, camera 110, telefon 0245/207.622.

TârgoviştePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite