Regulament de participare CONCURS SCRIE-I ROMÂNIEI!

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Art. 1 Organizatorul concursului „SCRIE-I ROMANIEI!”1.1.S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.- societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având cont nr. RO70BRDE441SV58305914410, deschis la BRD suc. Decebal,

reprezentata legal prin Administrator Special Dna. Carmina Dumitrescu, înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul  6363

organizează concursul „SCRIE-I ROMANIEI!” in cotidianul Adevarul, pe www.adevarul.ro si pe www.facebook.com/Adevarul.  

1.2. Concursul „SCRIE-I ROMANIEI!” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt, prin act adiţional la prezentul regulament.

Art.2. Perioada de desfăşurare a concursului

Concursul este organizat în perioada 21 noiembrie – 1 decembrie 2016. Castigatorii vor fi anuntati la sfârşitul perioadei de concurs pagina de Facebook Adevarul si pe www.adevarul.ro.

Art.3. Premiile oferite

Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în:

Marele Premiu – 1 (un) drapel istoric Ferdinand 1923

Premiul 2 – 3 (trei) drapele istorice: Carol, Cuza, Mihai I.

Cu specificatiile si preturile de mai jos:

Nr.crt    1.  2.  3. Denumire  produs   STEAG FERDINAND 1923/2.10X1.40M STEAG CAROL / 1.35X1.35M STEAG CUZA, MIHAI / 1.35X0.90M   Cantitate        1        1        2   Pret  unitar  fara TVA (LEI)     290.00     120.00       90.00     Total fara TVA (LEI) 290.00      120.00      180.00   TOTAL GENERAL FARA TVA     590.00   TOTAL GENERAL CU TVA     708.00

Art. 4 Mecanismul concursului

4.1. Concursul se va desfăşura pe www.facebook.com/Adevarul, pe WhatsApp la numarul de telefon 0758114840 si la email contact@adevarul.ro în perioada 21 noiembrie – 1 decembrie 2016.

4.2. Pentru a participa la concurs cititorii trebuie să ne trimită in perioada 21 – 30 noiembrie un mesaj care să conţină o poza cu prima pagina a ziarului Adevarul din data de 21 noiembrie 2016 cu mesajul completat de ei sau o poza cu un cititor impreuna cu prima pagina a ziarului Adevarul din data de 21 noiembrie 2016, completata cu mesajul lor.

Mesajul consta intr-un text cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Utilizatorii trebuie sa scrie ce inseamna Romania pentru ei, ce doresc Romaniei de Ziua Nationala sau orice urare adresata Romaniei de 1 Decembrie.

 4.2 Desemnare câştigători & premii

 Cele mai originale mesaje vor fi desemnate de echipa redactiei Adevarul. Totodata, mesajele castigatoare se vor regasi pe prima pagina a ziarului Adevarul din data de 1 Decembrie 2016, impreuna cu mai multe mesaje trimise de utilizatori si alese de echipa redactionala.

Art. 5. Acordarea premiilor

§  Receptionarea premiilor se va face de la Adevarul Holding, Str. Fabrica de Glucoza nr. 21, pentru castigatorii care locuiesc in Bucuresti si prin sistem de curierat pentru castigatorii din alte localitati, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului vebal cu Organizatorul.

5.1. Câştigătorii trebuie sa trimita pe adresa de e-mail contact@adevarul.ro o copie de pe buletinul lor si sa-si confirme participarea.

5.2. Pentru intrarea in posesie a premiilor, câştigatorii trebuie să prezinte actul de identitate în original organizatorului. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului. Actul de identitate poate fi scanat si trimis la adresa contact@adevarul.ro

5.3. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiului, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorul premiilor .

Art.6. Regulamentul Concursului „SCRIE-I ROMANIEI!”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusă pe site-ul www.adevarul.ro in sectiunea dedicata. De asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. Valoarea Premiilor/Taxe şi Impozite

7.1. Valoarea premiilor este brută şi va fi specificată în cadrul concursului.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

Art. 8. Protecţia Datelor Personale

8.1. Prin participarea la concursul „SCRIE-I ROMANIEI!”, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, numar de telefon, email.

8.4. Organizatorul işi rezervă dreptul de a anunta public numele participantilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt: 

8.7.1   Dreptul de acces la date

8.7.1.1. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

  • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2.    comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

3.    informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

4.    informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

5.    informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3.Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4.Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2.Dreptul de intervenţie asupra datelor

8.7.2.1.Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

  • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3.Dreptul de opoziţie

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

 8.7.4.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5.Dreptul de a se adresa justiţiei

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucraride date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1.Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Art. 9. Dreptul de participare la concurs – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal.

9.2. Parintele sau tutorele va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajatii trustului de presa Adevarul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevarul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevarul SRL, , SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Adevarul Shop SRL, SC Adevarul Multimedia SRL, Fundatia Adevarul, Adevarul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cartile Adevarul SRL, SC Shift Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events&Communication SRL, SC Red Digital Media SRL, Servicii Reorganizare si Lichidare IPURL si angajatii acestora, sotul/sotia, rudele si afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora; Partenerii S.C. INFORMARE & CONSULTANTA S.R.L. precum si distribuitorii de presa autorizati si cei subcontractati de acestia, sotul/sotia, rudele si afinii de gradul I pana la gradul IV inclusiv ale acestora nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participari valide:

a. completarea datelor personale cu date partiale ori cu date false sau eronate;

b. in care completarea datelor personale (de identitate si de contact) se face prin folosirea altor litere decat cele specifice alfabetului latin si/sau a altor cifre decat cifre arabe si/sau romane;

c. care contin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care contin modificari ale datelor completate

Art. 10. Încetarea Concursului

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a.       în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform

legislaţiei în vigoare,

b.      printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin

intermediul  siteului www.adevarul.ro cu minim 3 zile înainte de incetare.

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi

desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

                 d. In caz de faliment, lichidare a Organizatorului.

Art.11. Litigii

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, şos. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 21 ianuarie 2017, la adresa de e-mail abonamente@adevarulholding.ro sau la telefon 0372.130.241 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri).

Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

Art. 12. Alte prevederi

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numarul de telefon 0372.130.241 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri)

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.adevarul.ro.

ECHIPA ADEVARUL HOLDING

SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite