Programa la proba de Matematică de la Evaluarea Națională 2024

0
Publicat:

Programa matematică Evaluare Națională 2024. Subiectele de matematică pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele formate și dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial. Iată ce trebuie să știe copiii!

elevi care stau în bănci
Proba la Matematică are lor pe data de 27 iunie. Sursa foto: arhivă

Subiectele de matematică pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele formate și dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial. Iată ce trebuie să știe copiii!

Programa Matematică Evaluare Națională 2024. Competențe de evaluat

Elevii trebuie să fie capabili să identifice date, mărimi și relații matematice, numerele naturale, fracţii ordinare sau zecimale, noţiuni geometrice elementare şi unităţi de măsură. Absolvenții sunt evaluați în funcție de cât de corect bifează următoarele cerințe: 

- Identificarea rapoartelor, proporţiilor şi a mărimilor direct sau invers proporţionale; 

- Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate; 

- Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr raţional;

- Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) a unor elemente de geometrie plană asociate noţiunii de triunghi, identificarea numerelor aparținând diferitelor submulțimi, a unei situații date rezolvabile prin ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare, a unor informații din tabele, grafice și diagrame, a patrulaterelor particulare în configurații geometrice date, identificarea elementelor cercului şi/sau poligoanelor regulate, a triunghiurilor asemenea în configurații geometrice date. Alte cerințe: 

- Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic;

- Recunoașterea apartenenţei unui număr real la o mulțime; 

- Identificarea componentelor unei expresii algebrice;

- Identificarea unor dependenţe funcţionale în diferite situaţii date;

- Identificarea unor figuri plane sau a unor elemente caracteristice acestora în configuraţii spaţiale date;

- Identificarea corpurilor geometrice şi a elementelor metrice necesare pentru calcularea ariei sau a volumului acestora;

- Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural;

- Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora;

- Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice;

 - Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau pentru a construi configurații geometrice;

- Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporţii pentru organizarea de date,

- Utilizarea operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor;

- Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor de tipul: x+a=b , x.a=b, x:a=b, ax+b=c, unde a,b și c sunt numere raţionale;

- Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau suplementare şi a paralelismului sau perpendicularității a două drepte;

- Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului;

- Aplicarea regulilor de calcul pentru estimarea şi aproximarea numerelor reale; 

- Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale pentru verificarea soluţiilor unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare;

- Prelucrarea unor date sub formă de tabele, grafice sau diagrame în vederea înregistrării, reprezentării și prezentării acestora;

- Descrierea patrulaterelor utilizând definiții și proprietăți ale acestora, în configuraţii geometrice date;

-  Descrierea proprietăților cercului şi ale poligoanelor regulate înscrise într-un cerc.

-  Stabilirea relaţiei de asemănare între triunghiuri; 

- Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia;

- Efectuarea unor operaţii cu intervale numerice reprezentate pe axa numerelor sau cu mulțimi definite printr-o proprietate a elementelor ei;

- Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale exprimate prin litere;

- Descrierea unei dependenţe funcţionale într-o situaţie dată, folosind diagrame, tabele sau formule; 

- Reprezentarea, prin desen sau prin modele, a unor configuraţii spaţiale date; 

- Prelucrarea unor date caracteristice ale corpurilor geometrice studiate în vederea calculării unor elemente ale acestora. 

Programă Matematică Evaluare Națională 2024 – Conținuturi 

Domeniul de conținut: Mulțimi. Numere 

Subdomeniul: Mulțimi 

- Descriere, notaţii, reprezentări; 

- Mulţimi numerice/nenumerice; 

- Relaţia dintre un element şi o mulţime; 

- Relaţii între mulţimi;

- Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor lor 

- Mulţimi finite, cardinalul unei mulţimi finite; 

- Mulţimi infinite 

- Operaţii cu mulţimi: reuniune, intersecţie, diferenţă Intervale numerice şi reprezentarea lor pe axa numerelor; intersecţia şi reuniunea intervalelor 

Subdomeniul: Mulțimea numerelor naturale 

- Operaţii cu numere naturale; 

- Scrierea şi citirea numerelor naturale; 

- Reprezentarea pe axa numerelor; 

- Compararea şi ordonarea numerelor naturale; aproximări, estimări 

- Adunarea numerelor naturale, proprietăţi; scăderea numerelor naturale; 

- Înmulţirea numerelor naturale, proprietăţi; factor comun 

- Împărţirea cu rest zero a numerelor naturale; 

- împărţirea cu rest a numerelor naturale 

- Puterea cu exponent natural a unui număr natural; 

- Pătratul unui număr natural; 

- Reguli de calcul cu puteri; 

- Compararea puterilor;

- Scrierea în baza 10;

- Scrierea în baza 2 (fără operații);

- Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 

Ordinea efectuării operaţiilor; 

- Utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade; 

- Metode aritmetice de rezolvare a problemelor: metoda reducerii la unitate, metoda comparaţiei, metoda figurativă, metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze; 

- Divizibilitatea numerelor naturale Divizor multiplu; divizori comuni;  multipli comuni, criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 10n , 3 și 9; 

- Numere prime și numere compuse 

- Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime; aplicaţie: determinarea celui mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) şi a celui mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c.); 

- Numere prime între ele;

- Proprietăţi ale divizibilității 

Subdomeniul: Mulțimea numerelor întregi 

- Mulţimea numerelor întregi, opusul unui număr întreg, reprezentarea pe axa numerelor; 

- Modulul unui număr întreg;  compararea şi ordonarea numerelor întregi, adunarea numerelor întregi, proprietăţi; scăderea numerelor întregi; 

- Înmulţirea numerelor întregi, proprietăţi, împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului

- Reguli de calcul cu puteri, odinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor; 

Subdomeniul: Mulțimea numerelor raționale 

- Fracţii ordinare, fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare, procente, fracţii echivalente (prin reprezentări);

- Compararea fracţiilor cu acelaşi numitor/numărător; reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie;

- Amplificarea şi simplificarea fracţiilor; fracţii ireductibile Aducerea fracţiilor la un numitor comun; adunarea şi scăderea fracţiilor, înmulţirea fracţiilor, puteri; împărţirea fracţiilor 

- Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară, fracţii zecimale, scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub formă de fracţii zecimale; 

Programa matematică Evaluare Națională 2024 poate fi consultată în întregime aici. 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite