Puteţi accesa aici integral textul în varianta în limba română:

Consideră că situaţia actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor menţionate la articolul 2 din TUE; însărcinează Comisia sa pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne să elaboreze un raport specific, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul său de procedură, cu scopul de a organiza un vot în şedinţă plenară pentru a adopta o propunere motivată prin care să se solicite Consiliului să acţioneze în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE“.

Iar în acest articol 2 din versiunea consolidată a Tratatului Uniunii Europene se spune că „Uniunea este bazată pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, statului de drept precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv al persoanelor aparţinând unor minorităţi. Aceste valori sunt comune Statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, non-discriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitatea între femei şi bărbaţi“.

Este o situaţie extrem de gravă deoarece s-a trecut de nivelul avertismentelor transmise de Comisia Europeană către Guvernul de la Varşovia şi refuzate complet de acesta. Dacă votul în plenul Parlamentului European va solicita Consiliului European activarea art.7 din Tratat, denumit „opţiunea nucleară“ atunci, cel puţin teoretic, se poate ajunge la decizia suspendării dreptului de vot al Poloniei în instanţele europene. O rezoluţie similară a fost adoptată şi în cazul Ungariei, ceea ce ar putea presupune o viitoare discuţie foarte serioasă privind situaţia ambelor state...

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ (VERSIUNE CONSOLIDATĂ) TITLUL I DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 7 (ex-articolul 7 TUE) (1)

La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de patru cincimi din membrii săi, poate să constate existenţa unui risc clar de încălcare gravă a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul audiază statul membru în cauză şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.

(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau a Comisiei Europene şi cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existenţa unei încălcări grave şi persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce a invitat acel stat membru să-şi prezinte observaţiile.

(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menţionată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ţine seama de eventualele consecinţe ale unei astfel de suspendări asupra drepturilor şi obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice. Obligaţiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice situaţie pentru statul membru respectiv.

(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situaţiei care l-a determinat să impună măsurile respective.

(5) Modalităţile de vot care, în înţelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Şi iată acuzaţiile aduse Poloniei:

1.  subliniază că este de importanţă fundamentală să se respecte valorile europene comune enumerate la articolul 2 din TUE şi în Constituţia Poloniei şi să se garanteze drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

2.  îşi reiterează poziţia exprimată în rezoluţiile sale din 13 aprilie 2016 şi din 14 septembrie 2016; îşi reiterează, în special, îngrijorarea cu privire la evoluţiile legislative rapide care au loc în multe domenii fără consultări corespunzătoare şi fără posibilitatea unui control constituţional independent şi legitim, existând astfel riscul subminării sistematice a drepturilor fundamentale ale omului, controlului şi echilibrului democratic şi statului de drept; îşi reiterează, în special, îngrijorarea în ceea ce priveşte astfel de schimbări în domeniile mass-mediei publice, dreptului penal, legislaţiei privind poliţia, dreptului funcţiei publice, legislaţiei privind combaterea terorismului, legislaţiei privind ONG-urile, dreptului de azil, libertăţii de întrunire şi drepturilor femeilor;

3.  regretă intens şi cu tot mai multă îngrijorare faptul că nu s-a găsit nicio soluţie de compromis la problema fundamentală a funcţionării corespunzătoare a Curţii Constituţionale (independenţa şi legitimitatea acesteia, precum şi publicarea şi executarea tuturor hotărârilor acesteia), fapt care subminează grav Constituţia Poloniei, democraţia şi statul de drept în Polonia; subliniază cu profund regret faptul că guvernul polonez refuză să ia în considerare criticile constructive provenind din partea cetăţenilor Poloniei şi din partea instituţiilor naţionale, internaţionale şi ale UE, precum şi faptul că nu au fost anunţate acţiuni pentru a răspunde acestor preocupări;

4.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la reformularea legislaţiei privind puterea judecătorească din Polonia, în ceea ce priveşte în special potenţialul acestor schimbări de a submina din temelii independenţa sistemului judiciar şi de a slăbi statul de drept în Polonia;

5.  ia act de faptul că, la 27 iulie 2017, Preşedintele Duda şi-a exercitat dreptul de veto faţă de două legi controversate adoptate de parlamentul polonez ca fiind incompatibile cu Constituţia Poloniei, afirmând că aceste legi ameninţă grav independenţa sistemului judiciar din Polonia; solicită o dezbatere amplă despre reforma sistemului judiciar, care să aibă loc la nivel naţional şi cu participarea tuturor părţilor interesate relevante, reformă care ar trebui să respecte statul de drept şi să fie în conformitate cu dreptul UE şi cu standardele europene privind independenţa judiciară; îl invită pe preşedintele polonez să nu semneze legi noi, cu excepţia cazului în care acestea garantează în totalitate independenţa sistemului judiciar;

6.  sprijină recomandările privind statul de drept emise de către Comisie, precum şi procedurile de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor iniţiate de Comisie împotriva Poloniei pentru încălcarea dreptului UE; ia act de hotărârea Comisiei de a monitoriza, în calitate de gardian al tratatelor, situaţia din Polonia şi acţiunile întreprinse în urma recomandărilor sale de către autorităţile poloneze, continuând, în acelaşi timp, să ofere Poloniei sprijinul său deplin pentru a identifica soluţii adecvate pentru consolidarea statului de drept;

7.  îndeamnă parlamentul şi guvernul polonez să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene şi ale Comisiei de la Veneţia şi să se abţină de la efectuarea oricărei reforme care ar pune în pericol respectarea statului de drept, în special independenţa sistemului judiciar; solicită, în acest sens, amânarea adoptării oricăror legi până la realizarea de către Comisia Europeană şi Comisia de la Veneţia a unei evaluări adecvate;

8.  invită guvernul polonez să respecte ordinul temporar al Curţii de Justiţie a UE din 27 iulie 2017 în cauza C-441/17 şi să suspende imediat exploatările forestiere la scară largă din pădurea Bialowieza, care riscă să cauzeze daune grave şi ireversibile acestui sit care face parte din patrimoniul mondial al UNESCO; invită guvernul polonez să oprească returnările expeditive în Belarus, pentru a se conforma ordinelor intermediare obligatorii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului din 8 iunie 2017, precum şi să se asigure că orice persoană care îşi exprimă intenţia de a solicita azil sau protecţie internaţională la frontierele Poloniei se bucură de un acces deplin la procedura de azil din Polonia, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi cu legislaţia UE;

9.  invită guvernul polonez să respecte dreptul la libertatea de întrunire prin eliminarea din legislaţia actuală referitoare la întruniri a dispoziţiilor care acordă prioritate adunărilor „ciclice” aprobate de guvern; îndeamnă autorităţile să se abţină de la aplicarea de sancţiuni penale persoanelor care participă la adunări paşnice sau la contrademonstraţii şi să renunţe la acuzaţiile penale împotriva protestatarilor paşnici;

10.  invită guvernul polonez să abroge legea privind înfiinţarea unui Institut Naţional pentru Libertate - Centru pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care împiedică accesul la finanţarea din fonduri publice al unor grupuri critice ale societăţii civile şi să se asigure că repartizarea fondurilor publice pentru societatea civilă se realizează în mod echitabil, imparţial şi transparent, garantând o reprezentare pluralistă;

11.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la relatările din mass-media legate de supravegherea de către poliţie a liderilor opoziţiei şi ai societăţii civile şi solicită autorităţilor poloneze să investigheze aceste informaţii şi să respecte pe deplin viaţa privată a tuturor cetăţenilor;

12.  invită guvernul polonez să adopte o poziţie fermă în materie de drepturi ale femeilor şi fetelor, punând la dispoziţie mijloace contraceptive gratuite şi accesibile fără discriminare şi fără prescripţie medicală; în acest context, solicită să se abroge legea care limitează accesul femeilor şi fetelor la mijloacele contraceptive de urgenţă;

13.  critică ferm orice propunere legislativă care ar interzice avortul în cazul în care ar exista malformaţii grave sau mortale ale fătului; subliniază că accesul universal la sănătate, inclusiv la sănătatea sexuală şi reproductivă şi la drepturile conexe, este un drept fundamental al omului; îşi reafirmă hotărât sprijinul faţă de organizaţiile pentru drepturile femeilor, pentru că acestea au făcut recent obiectul unor acţiuni în instanţă;

14.  invită guvernul polonez să respecte toate dispoziţiile referitoare la statul de drept şi la drepturile fundamentale consacrate în tratate, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Convenţia europeană a drepturilor omului şi în standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi să se angajeze în dialog direct cu Comisia;

Vă cer scuze pentru acest text lung, dar situaţia impune o lectură atentă căci, în mod vizibil, Polonia şi Ungaria, apoi România şi Bulgaria (prin rapoartele MCV de ieri) sunt ţinta unor critici europene şi internaţionale din ce în ce mai susţinute mai ales din cauza celor ce se petrec în domeniul justiţiei, modificări rapide ale cadrului juridic naţional existent echivalat cu o încălcare a normelor statului de drept. Deocamdată, suntem în situaţie de criză deschisă. Dar lucrurile pot evolua foarte rapid.