Materialul va fi distribuit gratuit, în format fizic, către 500 de persoane, cu accent pe viitorii jurişti, şi este disponibil spre descărcare inclusiv online, pe site-ul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile - Justiţie pentru toţi”, AICI.
 
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia. 
 
Îmbunătăţirea accesului la justiţie prin stabilirea unor reguli minime cu privire la asistenţa judiciară gratuită implică identificarea şi consacrarea unor garanţii procesuale minime: acces la consiliere juridică atât înainte, cât şi în timpul procesului, acces gratuit la interpretare şi traducere şi asigurarea că persoanele care nu sunt capabile să înţeleagă sau să urmărească procedurile să beneficieze de o atenţie corespunzătoare. 
 
În contextul înmulţirii numărului de cauze în care oamenii nu îşi permit un avocat din cauza situaţiei materiale, ghidul reprezintă un instrument foarte util pentru asigurarea liberului acces al cetăţenilor la  justiţie. Ghidul prezintă sistemul de asistenţă juridică din oficiu şi ne ajută să îl înţelegem în accepţiunea pe care legea specială o dă noţiunii tehnico-juridice de ”asistenţă juridică”, în care se include consultanţa juridică, apărarea şi reprezentarea furnizate de către profesioniştii din domeniul juridic pentru care legea recunoaşte o astfel de competenţă, respectiv avocaţii.   
 
Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie petru toţi” este implementat în perioada 07.03.2019 – 06.10.2020 şi are o valoare totală de 2.176.528 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă 2.132.997,44 lei, iar contribuţia proprie este de 43.530,56 lei. 
 
Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la justiţie al cetăţenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activităţi de informare şi promovare a drepturilor şi serviciilor de care pot beneficia, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor juridice. 
 
Principalele rezultate aşteptate ale proiectului sunt:
 
- 600 de practicieni ai dreptului care beneficiază de activităţi de dezvoltare/aprofundare cunoştinţe în domeniul protecţiei juridice a drepturilor omului;
- 18 workshop-uri organizate, la care vor participa peste 432 de avocaţi, pentru consolidarea capacităţii avocaţilor privind acordarea asistenţei juridice în cazurile de discriminare;
- 25 de sesiuni de informare în rândul cetăţenilor cu scopul de a îmbunătăţi accesul cetăţenilor la justiţie, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane;
- 1 Ghid privind acordarea asistenţei juridice gratuite şi distribuirea acestuia către 500 de persoane;
- Dezvoltarea unei platforme online cu resurse şi informaţii juridice.
 
Pentru a intra în posesia ghidului în format fizic şi a afla detalii suplimentare legate de proiect, vizitaţi site-ul www.justitie493.ro. Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare şi promovare; Telefon: 0725329007. 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020