în faţa cetăţenilor”  din data de 06.06.2019, ora 14:30 la Centrul European şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” din Str. 11 Iunie prin prezenta vă  transmitem punctului nostru de vedere cu privire la acest subiect.

În primul rând dorim să vă informăm că asociaţia noastră este o asociaţie apolitică, ce are ca scop implicarea în promovarea şi apărarea intereselor cetăţenilor în vederea creşterii calităţii vieţii conform standardelor europene, asigurării unui mediu de viaţă sănătos, promovarea proiectelor de interes local şi regional în vederea îmbunătăţirii accesului la educaţie, sănătate, precum şi protecţia mediului.

Vă informăm totodată că asociaţia noastră acţionează atât la nivel naţional, cât şi local, având membri activi în localităţile care sunt profund afectate de modalitatea de gestionare a deşeurilor.

În acest context suntem direct interesaţi de activitatea de gestionare a deşeurilor pe raza Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov în vederea protejării intereselor comunităţilor care trăiesc în aceste zone şi am demarat o serie de verificări, atât cu privire la legislaţia care reglementează activitatea de depozitare a deşeurilor, respectiv măsurile care se pot lua de către autorităţile locale, ministere şi agenţii guvernamentale pentru ca locuitorii să fie cât mai puţin afectaţi de aceste activităţi.

În urma verificărilor întreprinse de noi, vă informăm că am constatat că societatea Ecorec S.A. gestionează Depozitul Glină fără a respecta o serie de prevederi importante din legislaţia privind protecţia mediului, legislaţia privind serviciile de utilitate publică şi legislaţia privind achiziţiile publice (respectiv concesionarea prin delegare a serviciilor de depozitare a deşeurilor), precum şi regulamentele şi hotărârile adoptate de autorităţile publice locale de la nivelul Municipiului Bucureşti cu privire la gestionarea deşeurilor, aşa cum vom detalia mai jos.

  1. Ecorec S.A. nu respectă prevederilor legislaţiei aferente serviciilor comunitare de utilitate publică, respectiv a serviciului public de salubrizare  

 

  1. Legislaţia aplicabilă

Vă rugăm să observaţi că în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, serviciile de utilitate publică şi deci implicit serviciile de salubrizare „sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.”

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 22 din acelaşi act normativ, gestiunea serviciilor de utilitate publică este lăsată strict la latitudinea autorităţilor publice locale, care pot decide ca acest serviciu să fie realizat fie prin gestiune directă, fie prin gestiune delegată, modalitatea de gestiune a serviciului urmând a fi decisă prin intermediul unor hotărâri ale autorităţilor deliberative (Consiliile Locale) ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

 În ce priveşte gestiunea delegată, art. 29 din actul normativ mai sus menţionat arată că aceasta este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

Precizăm că în conformitate cu prevederile alin. 8 şi 9 ale art. 29, acest contract de delegare a gestiunii este un contract reglementat de legislaţia aplicabilă achiziţiilor publice, acesta urmând a fi un contract de concesiune de servicii, fie un contract de achiziţie publică de servicii.

 În ce priveşte serviciul public de salubrizare, art. 2 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, stabileşte în mod clar că „Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor”, iar la lit. j), alin. 2 al aceluiaşi articol activitatea de depozitare a deşeurilor este indicată ca activitate componentă a serviciului de salubrizare a localităţilor.

În consecinţă, vă rugăm să reţineţi că în conformitate cu prevederile legale indicate mai sus, activitatea de salubrizare a unei localităţi şi inclusiv activitatea de depozitare a deşeurilor se poate realiza doar sub controlul strict al autorităţilor publice locale, acestea urmând să decidă dacă activităţile aferente serviciilor de salubrizare vor fi gestionate în mod direct de respectivele autorităţi publice/unităţi administrativ teritoriale sau prin delegarea serviciului către un operator economic, în baza unui contract de delegare a gestiunii ce va face obiectul unei procedurii de achiziţie publică.

  1. Lipsa unui contract de delegare a gestiunii serviciului de depozitare a deşeurilor provenite de pe raza Municipiului Bucureşti încheiat între Ecorec S.A şi Primăria Municipiului Bucureşti

 Din informaţiile noastre obţinute din surse publice rezultă că în cadrul Depozitului Glina au fost depozitate deşeuri colectate de pe raza Municipiului Bucureşti, deşi operatorul acestui depozit-societatea Ecorec S.A. nu are încheiat cu Primăria Municipiului Bucureşti vreun contract de delegare a gestiunii privind depozitarea deşeurilor aparţinând Municipiului Bucureşti şi nici vreun contract de asociere în vederea proiectării, construirii şi exploatării unui depozit de deşeuri, aşa cum au ceilalţi doi operatori -Eco Sud S.A. şi Iridex S.A.

În acest sens, vă rugăm să observaţi că singurele depozite autorizate sunt cele menţionate în Hotărârea 82/2015, respectiv depozitele Vidra şi Chiajna, despre aceste depozite menţionându-se în mod clar că au fost construite în asociere cu Primăria Municipiului Bucureşti  de operatorii acestora (Eco Sud S.A. şi Iridex S.A), care au dobândit astfel şi dreptul de administrare al acestora până la epuizarea capacităţii de depozitare a celor două depozite.

Vă rugăm să reţineţi că în Hotârârea 82/2015 nu se face nicio menţiune cu privire la Depozitul Glina şi în considerarea prevederilor Legilor 51/2006 şi 101/2006, precum şi a legislaţiei incidente în domeniul achiziţiilor publice, nu se poate reţine că acest depozit ar avea dreptul de a primi în vederea eliminării prin depozitare deşeuri de pe raza Municipiului Bucureşti.

  1. Ecorec S.A. nu respectă legislaţia de mediu, viaţa şi sănătatea locuitorilor din zonă fiind profund afectată de activitatea Depozitului Glina

Vă informăm că în repetate rânduri am informat opinia publică cu privire la pericolele la care sunt expuşi locuitorii din localităţile învecinate Depozitului Glina, datorită faptului că operatorul acestui depozit -firma Ecorec S.A. nu respectă prevederile legislaţiei de mediu şi am solicitat în mod public ca autorizaţia de mediu deţinută de această societate să nu fie emisă, printr-o scrisoare deschisă trimisă în atenţia autorităţilor de mediu.

Vă informăm totodată că prin adresele trimise în atenţia autorităţilor de mediu am învederat deja faptul că Depozitul Glina se află la o distanţă mai mică de 100 de metri faţă de primele case de locuit, fiind astfel încălcate şi prevederile Ordinului 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Datorită acestor motive autorităţile de mediu au suspendat în prezent activitatea de depozitare în cadrul depozitului Glina gestionat de Ecorec S.A.

  1. În cadrul procedurii de reautorizare funcţionarii publici din cadrul A.P.M. Ilfov respectiv Directorul Executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu respectiv funcţionari publici din cadrul Ministerului Mediului şi din cadrul D.S.P. Ilfov, au încălcat în mod evident legislaţia în vigoare şi ca urmare Parchetul a început urmărirea penală împotriva acţionarilor şi administratorilor Ecorec, având autori cunoscuţi în acest demers.

Dosare penale în curs:

1. Dosarul penal nr. 2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 Bucureşti

Procedura privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru Depozitul Glina face obiectul dosarului penal nr.  2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 Bucureşti.

În urma verificărilor efectuate de Poliţia Română au rezultat aspecte care fac referire la săvârşirea unor fapte de natură penală cu autori cunoscuţi în procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu de către A.P.M Ilfov, şi în consecinţă în prezent în cadrul dosarului penal nr. 2132/P/201 de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoriei Sector 1 Bucureşti au loc cercetări penale cu privire la această procedură.

2. Dosarul penal aflat de pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu

Conform informaţiilor publicate în presă, rezultă că în prezent Ecorec S.A. face obiectul unor cercetări penale, ca urmare a sesizărilor Gărzii de Mediu, pentru infracţiunea de poluarea a apelor cu substanţe periculoase, infracţiune prevăzută de art. 92, alin. 1 din Legea 107/1996-legea apelor.

Faţă de aceste aspecte considerăm că unul din cei mai mari poluatori din perimetrul Municipiului Bucureşti şi Jud Ilfov este societatea Ecorec care prin activitatea de la depozitul Glina pune în pericol sănătatea cetăţenilor atât din zonele limitrofe depozitului cât şi din cartierele bucureştene aflate în perimetrul acestei zone poluate.

  1. Asociaţia „Grup de Susţinere Locală ”susţine în mod evident activitatea poluatoare a depozitului Glina cât şi activitatea infracţională a administratorilor şi asociaţilor societăţii Ecorec SA.

Aşa cum am arătat societatea Ecorec prin activitatea desfăşurată la depozitul de deşeuri Glina a pus în pericol timp de peste 15 ani viaţa şi sănătatea locuitorilor având activităţi de poluare a mediului aşa cum rezultă şi din cercetările făcute de autorităţi iar activitatea infracţională a asociaţilor şi administratorilor este evidentă, aceştia fiind condamnaţi pentru activăţile de la depozitul Glina în mai multe dosare penale.

Alături de acest grup infracţional s-a adăugat asociaţia “GSL” care prin paravanul promovării unor acţiuni în favoarea cetăţenilor apără de fapt interesele meschine ale societăţii Ecorec la depozitul de deşeuri Glina. În susţinerea celor afirmate mai sus vă informăm că în luna decembrie la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul şedinţei CAT s-a prezentat asociaţia GSL care a susţinut în cadrul şedinţei autorizarea celui mai mare poluator din Judeţul Ilfov respectiv societatea Ecorec pentru activitatea de la depozitul Glina. Pentru aceste fapte şi altele asemănătoare s-a început urmărirea penală împotriva funcţionarilor publici de la A.P.M. Ilfov şi D.S.P. Ilfov.

Observăm prin aceasta că asociaţia GSL nu militează pentru sănătatea populaţiei ci, dimpotrivă, pentru autorizarea unui poluator care pune viaţa şi sănătatea oamenilor în pericol. 

Asociaţia Europeană pentru Dezvoltare Ecodurabilă

Prin Cătălin Vasile Barbu