Petiţia iniţiată de cercetători în domeniul ştiinţelor umaniste este online şi poate fi semnată de oricine este interesat de starea cercetării româneşti.

Petiţie în sprijinul ştiinţelor umaniste din România

Ştiinţele umaniste au oferit valorile şi reperele civilizaţiei europene. Ele au format conştiinţa, identitatea şi libertatea omului modern. Ele oferă o perspectivă analitică asupra evoluţiei societăţii şi asupra transformărilor suferite de civilizaţia contemporană. Ele au contribuit la identitatea României moderne şi analizează adaptarea acesteia la lumea secolului XXI. Cercetarea din domeniul ştiinţelor umaniste contribuie nu doar la cultura universală, ci şi la capacitatea societăţii de a reflecta critic asupra trecutului şi prezentului, precum şi de a decide în cunoştinţă de cauză asupra direcţiilor viitoare de evoluţie, ca şi asupra formelor prin care această evoluţie poate fi modelată spre binele oamenilor.

Decizia recentă a Ministerului Cercetării şi Inovării (MCI) de a nu include în Consiliile sale consultative reprezentanţi ai ştiinţelor umaniste denotă o viziune îngustă asupra cercetării. Ea trădează tendinţa de a reduce până la dispariţie finanţarea cercetărilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele şi studiile culturale, domenii care au contribuit esenţial la modernitatea românească şi la integrarea ţării în Uniunea Europeană. Prezenţa cercetătorilor din domeniile umaniste în aceste Consilii ale MCI este necesară, deoarece ei aduc o perspectivă reflexivă importantă, care foloseşte tuturor celorlalte ştiinţe fundamentale. Alături de excluderea experţilor străini din evaluarea proiectelor de cercetare, această decizie defectuoasă a MCI blochează comunicarea profesională la standarde internaţionale şi abandonează evaluarea corectă a proiectelor de finanţare din toate ariile de cercetare unui clientelism local.

Cerem Ministerului următoarele:

1. numirea prin concurs cu juriu internaţional în Consiliile MCI a unor cercetători umanişti neangajaţi politic, cu reprezentarea tuturor disciplinelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, teologie, arte, studii culturale).

2. alocarea pentru cercetarea umanistă a unui buget de minim 10% din bugetul pentru cercetare gestionat de către UEFISCDI, proporţional cu ponderea cercetătorilor umanişti în comunitatea ştiinţifică românească.

3. folosirea evaluărilor internaţionale în jurizarea proiectelor de cercetare.

Notă: Petiţia a fost iniţiată de către Alexander Baumgarten (filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca); Cristian Ciocan (filosofie, Universitatea Bucureşti); Arleen Ionescu (filologie, UPG Ploieşti); Bogdan Murgescu (istorie, Universitatea Bucureşti); Flavius Solomon (istorie, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi).

 

Petition in support of the Humanities in Romania

The Humanities have provided the values and landmarks of European civilization. They have fashioned the conscience, the identity and the freedom of modern man. They constantly subject to critical judgement the contemporary evolution of our civilization. They have contributed to the identity of modern Romania and they analyse its adaptation to the 21st century world. The research in the Humanities contributes not only to universal culture but also to our society’s ability to reflect critically on the past and the present as well as to decide accordingly on the future directions of evolution, as well as on all ways through which this evolution can be modelled for people’s benefit.

The recent measure by the Romanian Ministry of Research and Innovation to set up consultative councils that do not include  researchers in the Humanities reflects a narrow vision on research. This decision betrays the tendency to phase out funding research in fields like philology, history, philosophy, theology and cultural studies, fields that contributed essentially to Romania’s modernity and to the integration of the country in the European Union. The presence of the researchers in the Humanities in these councils is necessary, since they bring an important reflexive perspective that is useful for all the other fundamental sciences. Apart from the exclusion of foreign experts from the assessment of research projects, the present faulty decision of the Ministry of Research and Innovation hinders professional communication at an international level and relinquishes correct procedures for the evaluation of funding for projects from all fields to local clientelism. 

We require from the Romanian Ministry of Research and Innovation the following:

1.       - the nomination in these councils, through a competition overseen by an international jury, of researchers in the Humanities who are not politically involved in these councils and who will represent all humanist disciplines (philology, history, philosophy, theology, cultural studies).

2.       - the allocation of a budget for research in the Humanities of at least 10 % from the UEFISCDI research budget, on a par with the number of researchers in the Humanities in the scientific community.

3.       - the use of international assessments in adjudicating over research projects.  


Alexander Baumgarten; Cristian Ciocan; Arleen Ionescu; Bogdan Murgescu; Flavius Solomon

 

Petiţia are deja 216 semnături şi încă se strâng semnături.

Update - 730 semnături.

Semnează şi tu, dacă îţi pasă!

Poţi semna aici!