Cum aplici în programul „Casa Verde“: „La Cartea Funciară e nebunie“

Cum aplici în programul „Casa Verde“: „La Cartea Funciară e nebunie“

Investiţia trebuie suportată iniţial de către beneficiar, decontarea realizându-se după montaj FOTO: arhiva Adevărul

Vestea, aşteptată de ani de zile, că s-au alocat din nou fonduri pentru programul „Casa Verde“ a pus pe drumuri zeci de mii de potenţiali beneficiari, care în aceste zile aleargă să adune documentele necesare. Documentele se depun în perioada 10-24 octombrie 2016, pe principiul „primul venit, primul servit“.

Ştiri pe aceeaşi temă

Reîncepe nebunia înscrierii în programul „Casa Verde“, în care, după cinci ani de aşteptare, se acordă din nou sprijin între 3.000 şi 8.000 lei pentru instalaţii care folosesc surse neconvenţionale  pentru încălzire. Deşi doritori sunt cu miile în fiecare judeţ, pentru acest program alocările (fondul este de 60 milioane lei pentru toată ţara, repartizat judeţelor în funcţie de numărul de locuitori) sunt de cel puţin zece ori mai mici, apreciază funcţionarii din agenţiile judeţene de protecţie a mediului, care în ultima săptămână au dat relaţii sutelor de persoane interesate.

Există şi mici diferenţe în privinţa documentelor pe care dosarul trebuie să le conţină, comparativ cu sesiunile anterioare ale programului, însă în linii mari procedura s-a păstrat. Pentru că parte din documente au valabilitate limitată, cei care vor să aplice în program au luat cu asalt instituţiile emitente. „Au venit şi la noi, de ordinul zecilor în fiecare zi, să se intereseze, cei care ni s-au adresat direct la birou, fără să-i mai punem la socoteală pe cei care s-au mulţumit cu anunţul de afară. La Cartea Funciară, însă, e nebunie, pentru că extrasul are valabilitate doar 30 de zile“, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia a Mediului Olt, Daniela Bălşanu.

Care sunt paşii de urmat pentru a aplica în program

Pasul 1.: Depunerea dosarului de finanţare la agenţia teritorială de protecţia mediului
Pasul 2.: Urmărirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program
Pasul 3.: Semnarea contractului de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu
Pasul4.: Demararea lucrărilor
Pasul 5.: Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Procedural, după depunerea dosarelor de către populaţie la agenţiile teritoriale şi transmiterea acestora la Administraţia Fondului pentru Mediu, se va evalua fiecare cerere în parte şi se vor aproba în Program cele care respectă cerinţele Ghidului de Finanţare. După publicarea listei pe site, AFM va întocmi contractele de finanţare şi le va transmite în teritoriu, la sediile Agenţiilor de Protecţie a Mediului, pentru a fi semnate şi de către românii admişi în Program. Aceştia au la dispoziţie, pentru semnarea contractului de finanţare cu AFM, un termen de maximum 60 de zile de la publicarea, pe site-ul AFM, a listei cu agenţiile teritoriale care au intrat în posesia contractelor.

Pentru persoanele interesate să beneficiaze de sprijin în program pentru montarea de panouri solare sau pompe de apă (în funcţie de opţiune sprijinul este de 3.000 – pentru panourile solare presurizate, 6.000 – pentru panourile solare nepresurizate sau 8.000 lei – pentru pompele de apă) demersul începe, practic, cu strângerea informaţiilor necesare.

Tot ce trebuie să conţină dosarul a fost făcut public pe site-urile agenţiilor de protecţie a mediului şi la sediile acestor instituţii. Important, spun funcţionarii APN, este ca aplicanţii să ţină cont de absolut toate precizările din anunţ, pentru că un singur document care lipseşte din dosar înseamnă că respectivul dosar nu poate fi înregistrat on-line în program, iar solicitantul va trebui să revină, să stea din nou la rând etc.

Depunerea efectivă a dosarului se poate face, teoretic, în perioada 10-24 octombrie.  Dosarele vor fi înregistrate în ordinea în care solicitanţii s-au adresat, la epuizarea fondurilor alocate fiind stopată procedura de înregistrare în sistem, motiv pentru care este greu de crezut că totul va dura mai mult de câteva zile.

După aprobarea dosarului, solicitantul va trebui să suporte investiţia, respectiv montarea panourilor solare sau a pompei de apă, din resurse proprii, urmând ca pe baza documentelor eliberate de firma care va livra instalaţia şi va realiza montajul să se procedeze la decontarea sprijinului promis. „În primă fază, costurile le suportă beneficiarul, sprijinul fiind acordat pe baza dovezilor că s-a realizat investiţia“, a precizat Bălşanu.

Noutăţi faţă de sesiunile anterioare (2010 şi 2011)

Faţă de sesiunile trecute au apărut şi documente noi pe care solicitantul trebuie să le aducă. Printre acestea se numără cazierul judiciar, certificatul de atestare fiscală de la ANAF, care să dovedească faptul că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, tot un certificat de atestare fiscală fiind necesar şi de la primăria din localitatea în care se află imobilul unde va fi realizată investiţia.

Un alt document solicitat suplimentar în această sesiune este declaraţia notarială, în cazul în care există co-proprietari, a co-proprietarului că nu a aplicat, sau că nu va aplica, la rândul său, pentru sprijin vizând acelaşi imobil. O altă noutate, cel puţin până la acest moment (funcţionarii vor mai avea şedinţe tehnice până luni, 10 octombrie, când începe înscrierea), este aceea că nu se mai poate aplica în program prin împuternicit, solicitantul fiind obligat să depună personal dosarul la sediul APM. Există o singură excepţie: cazul persoanelor care au curator sau tutore.

Documentele necesare

Iată şi lista documentelor necesare, cu precizarea că trebuie depuse exact în forma menţionată (în original, copie legalizată, copie simplă etc.):

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la ghid, completată prin
tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în
cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau
tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este
expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe
seama şi în interesul persoanei ocrotite;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, completată şi semnată de către solicitant, în original;
d) actul de identitate al solicitantului, în copie;
e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data
depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului
asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de
încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia
în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte
funciară, în original;
h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot
fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să
fie egale cu 1 (un) întreg;
i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de
toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere
de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele
competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe
numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor
Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial
de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă
comercială, sau extras de cont;
n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune
şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele
solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către
organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

Important!

- Documentele menţionate se vor depune în plic, pe care se vor completa numele
şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor
de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere.

- „Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative;

- Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului;

- Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere;

- Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren;

- Nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune;
- Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată.

- Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual. Nerespectarea prevederilor atrage respingerea dosarelor de finanţare“, sunt precizările suplimentare pe care le fac oficialii APM.

CITIŢI ŞI: Cum puteţi beneficia de servicii psihologice gratuite

Cum putem beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de Casa de Asigurări. Furnizor: „Suntem puşi în situaţia să acordăm îngrijiri şi «pe caiet»“


 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările