Consiliul Naţional al Elevilor este nemulţumit de noul regulament din  învăţământul preuniversitar

Consiliul Naţional al Elevilor este nemulţumit de noul regulament din  învăţământul preuniversitar

Elevii sunt nemulţumiţi de noul regulament stabilit de Ministerul Educaţiei FOTO Adevărul

Reprezentanţii elevilor sunt nemulţumiţi de noul regulament de Organizare şi Funcţionare al Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar, publicat miercuri în Monitorul Oficial. Concret, Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) este de părere că documentul încalcă nu doar Constituţia României, ci şi Legea Educaţiei Naţionale şi Declaraţia Drepturilor Omului.

Ştiri pe aceeaşi temă

Potrivit unui comunicat de presă, prevederea conform căreia directorul unităţii de învăţământ are dreptul să suspende sau să interzică redactarea unor publicaţii care contravin regulamentului le îngrădeşte elevilor „dreptul la libera exprimare”. „Nicio publicaţie nu poate fi suprimată”, susţine CNE, adăugând că noul regulament îi permite directorului să decidă în favoarea sau în defavoarea instituirii unei asociaţii.

De asemenea, CNE arată că media 9 la purtare nu poate fi un criteriu pentru a deveni reprezentant al elevilor şi că o astfel de reglementare constrânge accesul liber al tuturor elevilor din România să candideze şi să fie ales în cadrul acestei organizaţii. Astfel, apare posibilitatea „abuzurilor” sau se poate ajunge la situaţii în care notele la purtare să fie „scăzute în mod excesiv şi nejustificat”.

Consiliul National al Elevilor cere factorilor decidenţi respectarea legilor naţionale şi prevederilor internaţionale, printre care se numără şi procentul alocat pentru educaţie din Produsul Intern Brut.

Noutăţile aduse de regulament

Elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor de la clasă, elevii nu pot participa la proteste care afectează desfăşurarea cursurilor şi agresarea verbală, fizică şi emoţională a elevilor de către profesori este interzisă, potrivit Regulamentului de organizare a unităţilor din preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit regulamentului, elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale sau a partenerilor economici, scrie Mediafax.

Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de cinci zile de la comunicare. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cele două cadre didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.

Şcolile, obligate să asigure consilierea în carieră

Tot potrivit regulamentului, conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice datele personale şi rezultatele şcolare, ale elevilor.

Regulamentul mai prevede că unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială, prin personal de specialitate. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.

Tot în regulament este prevăzut că elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice.De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de stat, particular autorizat/acreditat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.

Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ, decontează elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. De aceeaşi facilitate beneficiază şi elevii care locuiesc la internat sau în gazdă cărora li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru.

Elevii nu pot participa la proteste care afectează desfăşurarea cursurilor

Elevii din învăţământul preuniversitar nu pot organiza şi participa la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea cursurilor, prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial.
Astfel, elevilor le este interzis să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.

Totodată, în şcoli şi licee nu sunt permise materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au un caracter obscen sau pornografic.

De asemenea, elevilor le este interzis să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare, să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora, să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei.

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele : observaţia, avertismentul, mustrare scrisă, retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională, eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.
Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

Agresarea verbală, fizică şi emoţională a elevilor de către profesori, interzisă

Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii, prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil, potrivit regulamentului.

Ei au obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

În plus, personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială sau educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: