ADMITERE LICEU 2014 Inspectoratul Şcolar Bucureşti a publicat broşura admiterii la liceu de anul acesta

ADMITERE LICEU 2014 Inspectoratul Şcolar Bucureşti a publicat broşura admiterii la liceu de anul acesta

Broşura cuprinde informaţii importante referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional   FOTO: Adevărul

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a publicat broşura cu informaţiile pentru admiterea la liceu de anul acesta. În broşură se află calendarul admiterii, lista cu liceele din Bucureşti, câte locuri sunt la fiecare specializare şi care sunt ultimele medii de admitere de anul trecut. Cifrele arată că pretenţiile liceelor au crescut, având în vedere mediile mai mari de admitere de anul trecut.

Ştiri pe aceeaşi temă

Broşura ,,Admiterea în învăţământul liceal şi Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de trei ani’’, anul şcolar 2014-2015, a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Broşura cuprinde informaţii importante referitoare la admiterea în învăţământul liceal şi profesional.

Este vorba despre documentele necesare pentru înscriere, reţeaua unităţilor de învăţământ liceal din municipiul Bucureşti, filierele, profilurile, specializările din învăţământul liceal şi profesional, media ultimului admis din anul şcolar precedent, planul de şcolarizare şi calendarul susţinerii probelor de aptitudini/probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/ maternă.

Brosura Admitere 2014

Lucrarea este afişată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi va fi tipărită şi distribuită, gratuit, tuturor absolvenţilor claselor a VIII-a din municipiul Bucureşti.

Înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respetiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat. 

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioadaprevăzută de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).

• Candidaţii din Bucureşti, care participă la admitere în alte judeţe, se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de grafic.
• Candidaţii care provin din alte judeţe şi doresc să participe la admitere în Bucureşti se înscriu la centrul special de înscriere organizat la Şcoala Gimnazială “Sfinţii Voievozi”

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere (pentru absolvenţii din promoţiilor 2011, 2012, 2013 şi 2014) 

Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunostinţelor la limba maternă. Pentru aceste clase, admiterea se face în conformitate cu prevederile metodologiei.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind,în ordine, următoarele criterii:

a) media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
b) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
c) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării
Naţionale;
d) nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
e) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv
nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform
prevederilor Art.10 din anexa 1 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010, în cazul
candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba
minorităţilor naţionale. 

În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate scolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere/mediilor finale de admitere şi în funcţie de opţiuni.

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificări profesionale se va face în următorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementărilor în vigoare. Unitatea de învăţământ şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa oferta de şcolarizare/oferta de formare profesională concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale.

Pentru liceele din filiera vocaţională - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei.

Calendarul pregătirii admiterii:

1 mai - Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică . Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare. Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere  

7 mai - Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere. Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

12-30 mai - Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de
admitere şi a planului de şcolarizare.

4 iulie - Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

7 iulie - Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la
admitere în alt judeţ.

Calendar probe de aptitudini

26-27 mai - Înscrierea pentru probele de aptitudini  

28-30 mai - Desfăşurarea probelor de aptitudini  

2 iunie - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru 

3 iunie - Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini 

4 iulie - Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a
listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă  

7 iulie - Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini 

Calendar probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/maternă

26-27 mai - Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă  modernă sau maternă  28-30 mai - Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

2 iunie - Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru 

3 iunie - Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă  4-5 iunie - Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 

10 iunie - Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la
unităţile de învăţământ gimnazial absolvite 

CALENDAR Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015:

4-8 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea. Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere.

5-9 iulie - Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator,
corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din
calculator 

15 iulie - Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2014 - 2015 

16 iulie - Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii
repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în
unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate.

17 iulie – 25 iulie - Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
repartizaţi.

Calendarul admiterii la liceu 2014, pe scurt:

  • 1-7 mai: publicarea şi transmiterea broşurilor de admitere la liceu 2014

  • 26-27 mai: înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini/limbă modernă

  • 28-30 mai: susţinerea acestor probe

  • 4 iulie: afişarea mediilor de admitere ale elevilor şi a ierarhiei pe judeţ

  • 4-8 iulie: completarea de către elevi şi părinţi a opţiunilor (liceelor dorite) în fişele de admitere

  • 15 iulie: repartizarea computerizată de către Ministerul Educaţiei - etapa I

  • 16 iulie: afişarea rezultatelor repartizării computerizate la şcoli, licee şi online (admitere.edu.ro)

  • 17-25 iulie: depunerea dosarelor de înscriere la licee

  • 16-31 iulie: a doua etapă a admiterii la liceu (pentru cei rămaşi nerepartizaţi după etapa anterioară)

  • 1 august-8 septembrie: a treia etapă a admiterii la liceu (pentru cei rămaşi nerepartizaţi după cele două etape)

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL SPECIAL:

1) cerere de înscriere;
2) hotărâre de încadrare într-o categorie de handicap, eliberată de Comisia de Protecţia
Copilului;
3) fişa privind traseul educaţional, eliberată de şcoala de provenienţă;
4) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
5) fişa psihopedagogică
6) fişa medicală sintetică, în copie xerox
7) copie după certificat de naştere/carte de identitate a candidatului
8) copie după actele de identitate ale părinţilor/aparţinătorilor legali 


Pe aceeaşi temă:

GHIDUL ADMITERII LA LICEU 2013 Broşura cu ofertele tuturor liceelor din Bucureşti a fost publicată de ISMB

ADMITERE LICEU 2013 Noutăţile liceelor din Capitală: mai multe clase de Ştiinţe şi Mate-info în engleză

REPARTIZARE LICEU 2013 Topul specializărilor cu cea mai mare medie de admitere din ţară. Harta locurilor libere

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările