Ce înseamnă şcolile pilot

Cadrul normativ este dat de:

 Legea Educaţiei Naţionale, art 26, care prevede funcţionarea şcolilor-pilot, experimentale şi de aplicaţie

HG 559/220, privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

OMEC nr. 4.811 din 30 iulie 2020, privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

În HG 559 se spune: Articolul 2(1): Începând cu anul şcolar 2020-2021, în sistemul de învăţământ preuniversitar vor funcţiona unităţi de învăţământ cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie. Scopul acestora este de a pune în aplicare şi de a evalua proiecte de cercetare educaţională, noi modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional.(2) Unităţile menţionate la alin. (1) fac parte din sistemul naţional de învăţământ.(3) În unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1) se aplică dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările subsecvente.

În metodologia reglementată prin OMEC nr.4811/2020 se arată:

Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, unităţi experimentale şi unităţi de aplicaţie sunt unităţi de învăţământ din reţeaua naţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, conform reglementărilor legale în vigoare.

Articolul 3. (2) Obiectul pilotării îl constituie intervenţii educaţionale inovative, modele curriculare şi de carieră didactică, practici inovative care pun în valoare viziuni şi practici profesionale experimentate şi împărtăşite, cu impact asupra şcolii ca organizaţie, care învaţă:

a) elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naţionale, modalităţi de organizare/predare-învăţare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia şcolii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare);

Cum se explică că nici o şcoală nu s-a înscris în acest proiect?

Sistemul de învăţământ, de stat sau privat, are un caracter unitar. Există un Trunchi Comun în curriculumul şcolar obligatoriu pentru toţi elevii. Există examene de absolvire pentru toţi elevii, cu discipline, programe şcolare, valabile pentru toţi elevii. Există legislaţie secundară de funcţionare a şcolilor, valabilă pentru toate şcolile. Există Legea Educaţiei Naţionale, Legea salarizării, Codul Muncii, valabile pentru toţi salariaţii din învăţământ.

Cum se împacă toate aceste exigenţe cu „noi modele curriculare şi de carieră didactică”,elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naţionale, modalităţi de organizare/predare-învăţare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în ofertă de curriculum la decizia şcolii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare)”?

Metodologia-cadru cuprinde multe alte prevederi care scot şcolile pilot din sistemul naţional de învăţământ, în privinţa arhitecturii curriculare, a managementului şi salarizării şcolare.

Pe de o parte, toţi elevii sunt obligaţi să parcurgă curriculumul oficial naţional, să participe la examenele naţionale cu subiect unic, să acceadă la licee şi facultăţi din sistemul naţional de învăţământ, pe de altă parte vor exista şcoli în care se vor experimenta „noi modele curriculare şi de carieră didactică”, „noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naţionale”.

În ce perioade şcolare se vor face aceste noi modele? Le vor da elevii atenţie, având în vedere că vor da examenele de absolvire după subiectele „clasice”, valabile pentru toată ţara?

Aici este principala problemă. Nu poţi fractura sistemul şcolar, unele şcoli să „experimenteze” pe elevii cobai „noi modele curriculare şi de carieră didactică”. Să salarizezi profesorii după performanţa este un lucru foarte bun, dar nu se poate aplica doar în câteva şcoli, pentru că nu permit legile în vigoare. Să ai alte coordonate ale carierei didatice, care să difere de cele existente, iar nu permit legile în vigoare.

Problema acestor şcoli pilot o reprezintă unitatea şi coerenţa sistemului naţional de învăţământ. Sau promovezi legi speciale de salarizare, statut special al cadrelor didactice, Codul Muncii, legislaţie secundară, valabile doar în aceste şcoli.

O altă problemă esenţială. Dispun şcolile care s-ar înscrie în acest proiect de resurse proprii, de calitate, pentru elaborarea de „noi modele curriculare şi de cariera didactică”? Nu este un lucru simplu, accesibil unor profesori obişnuiţi, fără studii şi preocupări de analiză curriculară şi de legislaţie.

Iată, pe scurt, ce întrebări blochează părinţii şi şcolile să se înscrie în acest program.

1. Elevii de la şcolile pilot vor da examenul de Evaluare Naţională şi Bacalaureat cu aceleaşi subiecte ca restul elevilor?

2. Elevii de la şcolile pilot se pot transfera la orice altă unitate şcolară, chiar dacă au învăţat după alt curriculum?

3. Absolvenţii de şcoli pilot pot merge la orice liceu doresc după gimnaziu şi la orice facultate după liceu?

4. Elevii de la şcoli pilot primesc foi matricole valabile în orice altă şcoală, chiar dacă sunt trecute în ele discipline care nu se regăsesc în curriculumul actual naţional?

Mai sunt şi alte întrebări dar acestea sunt esenţiale.

În concluzie

Din două una. Ori şcolile pilot respectă în întregime curriculumul naţional, materia de examene, legislaţia în vigoare, şi face inovare experimentală în afara orelor de curs, dar cu ce resurse umane, financiare şi de interes din partea elevilor. Ori ies complet din sistemul oficial, naţional de învăţământ, au examene special destinate şi elevii lor nu pot urma trasee educaţionale clasice. Aşteptăm lămuriri din partea dlui Marian Staş. Mai ales că legislaţia aferentă nu e deloc clară.