După finalizarea războiului în timpul tratativelor desfăşurate la Moscova, la 8 mai 1945 se încheie cu Acordul sovieto - român privind schimbul de mărfuri şi colaborarea economică publicată în Monitorul Oficial nr. 133/1945. În baza acestui acord au fost create societăţi mixte sovieto - române, numite SOVROM, care au cuprins o serie de domenii importante ale economiei româneşti şi au ajuns în scurt timp să deţină o însemnată pondere în domeniile respective. Societăţile mixte erau bazate teoretic pe principiul aportului egal  de capital al părţilor. Partea sovietică de capital era formată, în principal, din „averile germane” din România, care potrivit Conferinţei de la Potsdam din 1945 şi Tratatului de pace încheiat între România şi Puterile Aliate şi Asociate, reveneau URSS. Ulterior participaţia sovietică la societăţile respective s-a majorat şi cu unele materiale şi utilaje proprii. Au fost astfel înfiinţate 16 asemenea societăţi.

Înfiinţarea vestitelor SOVROM-uri, începe cu societatea SOVROM-Petrol la data de 17 iulie 1945, prin care industria petrolieră românească era lăsată la cheremul rusesc, SOVROM Banc la data de 6 august 1945, SOVROM-Transport la data de 19 iulie 1945, SOVROM-Lemn la data de 20 martie iulie 1946, SOVROM-Film la data de 20 martie 1946, SOVROM-Chim la data de 1 august 1948, SOVROM-Tractor la data de 1 august 1948, SOVROM-Cărbune la data de 4 iulie 1949, SOVROM-Construct în anul 1949, TARS (Transporturi aeriene româno-sovietice) la data de 8 august 1949, SOVROM-Utilaj Petrolier la data de 15 august 1952, SOVROM-Naval în august 1952 şi SOVROM-Uraniu în august 1952.

DECRET nr. 87 din 8 martie 1949

Pentru infiinţarea societăţii anonime sovieto-romana „Sovromgaz", pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale si a produselor rezultate din prelucrarea lor

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL nr. 5 din 9 martie 1949

    PREZIDIUL MARII ADUNARI NATIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMANE:

    In temeiul art. 44 pct. 2 si art. 45 din Constitutia Republicii Populare Romane,

    Vazand decizia Consiliului de Ministri cu Nr. 196 din 1949,

    Emite:

    ART. 1

Se ratifica conventia intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, privind crearea unei societati anonime pe actiuni sovieto-romana pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale si a produselor rezultate din prelucrarea lor, impreuna cu anexele ei, semnata in Bucuresti la 29 Ianuarie 1949.

    ART. 2

    Prin efectul prezentului decret, se considera infiintata, fara a mai fi nevoie de nici o alta informatie Societatea Anonima Sovieto-Romana "Sovromgaz", pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale si a produselor rezultate din prelucrarea lor, de la data de 29 Ianuarie 1949, ea functionand pe baza actului constitutiv, a statutelor care fac parte integranta din prezenta lege.

    ART. 3

    Societatea "Sovromgaz" se considera legal constituita si are personalitate juridica prin efectul prezentului decret fara a mai fi necesara autentificarea actelor sau indeplinirea unei alte formalitati, putand fi inscrisa atat in registrul comertului cat si la tribunalul Ilfov, pe baza unei simple cereri facute in acest scop.

    ART. 4

    Societatea "Sovromgaz" este scutita de orice taxa de timbru si inregistrare, catre Stat, judet, Camera de Comert si orice autoritate publica la infiintarea si inregistrarea ei, atat si in ceea ce priveste actiunile ce se vor emite.

    De asemenea se scutesc de aceleasi impozite si taxe de timbru si inregistrare, aporturilor ce s-au adus si ce vor fi aduse ulterior in aceasta societate, fie direct in bani sau in natura, fie sub forma de fuziune, absorbtiune, lichidare, etc., in termen de doi ani de la semnarea conventiei intre U.R.S.S. si R.P.R.

    Guvernul Republicii Populare Romane nu va incasa taxe vamale sau impozite, pentru instalatiile, utilajul si materialele ce se importa in Romania, in contul acoperii varsamintelor, ca aport al grupului sovietic.

    ART. 5

    Evaluarea aporturilor in natura se va face de catre o comisie de experti in care reprezentantii ambelor state, Sovietic si Roman, vor fi in numar egal in conformitate cu art. 7 al conventiei referitoare la infiintarea societatii.

    Dat in Bucuresti la 8 Martie 1949.

                  C.I. PARHON                                                        MARIN FLOREA IONESCU

                 Ministrul finantelor,                                                               Ministrul minelor si petrolului,

                        Vasile Luca                                                              Miron Constantinescu

                                                  Ministrul justitiei,

                                                       A. Bunaciu

 

Aşa cum am arătat aportul sovietic la aceste SOVROM-uri era constituit din bunurile germane din România trecute în posesia URSS cu acordul Angliei şi SUA la conferinţa de la Yalta..

La Conferinţa de la Yalta din 4 – 17 februarie 1945 prin înţelegerea conducătorilor celor trei mari puteri – SUA, Anglia şi URSS (F.D. Roosvelt, W. Churchill, I.V. Stalin),  dominaţia sovietică asupra Europei Centrale şi de Est a fost practic acceptată.

Motivaţia care a stat la baza înfiinţării societăţii a fost: „Avându-se în vedere experienţa în domeniu, grupul sovietic urma să aducă în România instalaţii, utilaj şi materiale necesare bunului mers al activităţii din acest domeniu”.

Obiectul de activitate al acestei societăţi a fost:

-exploatarea zăcămintelor de gaz sărmpşel, Bazna şi Copşa Mică, orizonturile superioare;

-exploatarea întreprinderilor de producere a negrului de fum şi formaldehidei de la Copşa Mică.

Societatea SOVROMGAZ a fost înfiinţată în baza Acordului sovieto-român de la Moscova/1945, prin care s-a convenit ca patrimoniul german existent pe teritoriul României, şi care revenea fostei URSS, să fie “investit” în 16 societăţi mixte româno-sovietice.

Societatea SOVROMGAZ era condusă de doi ingineri sovietici, restul personalului fiind român. De remarcat că şeful serviciului geologic era renumitul geolog Vasile Câta.

Doar o parte din gazele libere din România au fost exploatate de SOVROMGAZ, marea parte fiind exploatate de Centrala Gazului Metan Mediaş (CGM). În perioada existenţei sale SOVROMGAZ a extras o cantitate de 1.393.320 mc care le-a transformat în negru de fum şi exportat în fosta URSS sau le a vândut la alţi consumatori din România.

O altă societate înfiinţată a fost SOVROM-Petrol, care avea ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea petrolului, dar şi a gazelor asociate. În urma unor acorduri bilaterale între părţile contractante în 25 septembrie 1954 sunt lichidate 12 dintre ele, între care şi SOVROM-Gaz. SOVROM-urile şi-au încetat activitatea prin cedarea către guvernul României a participaţiilor sovietice în aceste societăţi. Ultimul SOVROM desfiinţat a fost SOVROM-Petrol în anul 1956. Forma de colaborare prin societăţile respective nu s-a dovedit a fi adecvată pentru partea română, lichidarea lor prilejuind stabilirea unor sume de bani disproporţionat de mari faţă de aportul efectiv al părţii sovietice.

Societatea SOVROMGAZ a funcţionat până în anul 1954, când, în baza H.C.M. nr. 2147/9 noiembrie 1954, s-a desfiinţat, cele trei zăcăminte fiind preluate de Întreprinderea de stat “Partizanul Păcii Mediaş, iar fabricile de producere a negrului de fum şi formaldehidei de la Copşa Mică s-au unificat devenind o unitate independentă.

Acest text a fost publicat şi pe www.dumitruchisalita.ro