Cum se pot obţine pensiile internaţionale. Condiţii de acordare şi lista documentelor necesare

Cum se pot obţine pensiile internaţionale. Condiţii de acordare şi lista documentelor necesare

FOTO Shutterstock

Pensia din România poate fi încasată şi în străinătate, în statul în care fostul angajat s-a stabilit, pentru asta fiind însă necesară îndeplinirea câtorva condiţii şi formalităţi, prezentate punctual de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Ştiri pe aceeaşi temă

În cele ce urmează prezentăm succint paşii de urmat pentru românii stabiliţi în străinătate, potrivit informaţiilor publicate de CNPP.
 
Astfel, dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.
 

Dacă am lucrat în trecut în România şi în prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România?

În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.
 

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?

Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:
 
1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
 
2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.
 
Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.     De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poşta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
 

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate?

Beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliţi in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.
 

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate socială?

Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.
 

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate socială?

Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaţionale
Armenia
Belarus
Ucraina
Federaţia Rusă
 
în baza Convenţiei dintre România şi fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
 
In conformitate cu dispoziţiile instrumentului juridic bilateral menţionat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in muncă şi perioada de activitate asimilată cu vechimea in muncă de pe teritoriul ambelor Părţi Contractante, confirmate de organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetăţeanul indreptăţit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislaţia acestei Părţi Contractante.
 

Condiţii de acordare a pensiei:

cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;
comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat 
 
Care sunt statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
 
Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.
 

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru?

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială

• formularul de cerere E 202;
• formularul E 207;
• declaraţia pe propria răspundere;
• copie dupa actul de identitate românesc - dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;
• carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate;
• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;
• adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate:

• formularul de cerere E 204;
• formularul E 207;
• documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
• declaraţia pe propria răspundere;
• copie dupa actul de identitate românesc - dacă deţin dubla cetăţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;
• carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;
• adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaş:

• formularul de cerere E 203;
• formularul E 207;
• declaratia pe propria raspundere urmasi;
• adeverinţa de studii (elev sau student);
• copie dupa actul de identitate românesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana;
• carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din străinătate al susţinătorului decedat;
• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;
• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invăţământ al susţinătorului decedat;
 

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară?

 Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate şi de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă.
Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
- dacă solicitantul locuieşte pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
- dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensi de care aparţine cu domiciliul.
 
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.
 

Ce se întâmplă în cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European:

• drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
• persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
• drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
 

Ce ţări vizează regulamentele europene?

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spaţiului Economic European, după cum urmează:
 
• Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia. 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările