Start în afaceri cu bani de la stat. Cum puteţi obţine ajutoare de minimis pentru a demara un proiect de business

Start în afaceri cu bani de la stat. Cum puteţi obţine ajutoare de minimis pentru a demara un proiect de business

Tinerii întreprinzători pot primi până la 100.000 de lei pentru un proiect bun de business

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START – este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism (DIMMMAT), prin Directia Implementare Programe pentru IMM (DIMMMAT-DIPIMM).

Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Schema de ajutor, temeiul juridic

Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014, pentru acordarea de Alocaţii Financiare Nerambursabile (AFN) aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 356/2013  a Bugetului de Stat pe anul 2014 este de 13.000.000 de lei. Prin implementarea programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 130 de beneficiari.

Beneficiarii

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
a)    sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
b)    sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.
c)    au capital social integral privat;
d)    nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au  asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.
e)     administratorul societăţii este cetăţean român şi  are cel puţin studii medii definitivate (cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor);
f)    au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului.
g)    nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
h)    nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
i)    nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
j)    nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

ATENŢIE: Nu beneficiază de prevederile Programului:
•    intermedieri financiare şi asigurări:
-    641 - Intermediere monetară
-    642 - Activităţi ale holdingurilor
-    643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
-    649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
-    651 - Activităţi de asigurări
-    652 - Activităţi de reasigurare
-    653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
-    661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
-    662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
-    663 - Activităţi de administrare a fondurilor
•    tranzacţii imobiliare:
-    681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
-    682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
-    683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
•    6910 -  Activităţi juridice
•    920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
•    producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
-    110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
-    1200 - Fabricarea produselor din tutun
-    2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
-    2051 - Fabricarea explozivilor
-    4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
-    4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
-    4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
•    producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:
a)    activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
-    031 - Pescuitul
-    032 - Acvacultura
b)    activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;
c)    activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
a.    când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b.    când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
d)    activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)    ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
f)    ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)
-    051 - Extracţia cărbunelui superior
-    052 - Extracţia cărbunelui inferior
-    061 -  Extracţia petrolului brut
-    062 -  Extracţia gazelor naturale
-    0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
-    0892 – Extracţia turbei
-    091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
-    099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
g)    ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

(2) Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.
(3)  Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului şi ofertanţi, atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului şi rudele acestora.

Contribuţia beneficiarului: 20%

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri , în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
-    Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
-    Contribuţie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pentru ce se dau banii

4.3. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a)    Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
b)    Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c)    Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul;
d)    Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e)    Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)
f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate) . Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
k)  Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea si consultanţa
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului mai puţin consultanţa) . La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Procedura de înscriere

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 10 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi al eligibilităţii  este de 50 de puncte din maximul 100 de puncte posibile.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: