Atenţie la termenul fiscal 25 mai! Astăzi se depun principalele declaraţii de venit în vederea impozitării. Cine şi cum trebuie să completeze formularele

Atenţie la termenul fiscal 25 mai! Astăzi se depun principalele declaraţii de venit în vederea impozitării. Cine şi cum trebuie să completeze formularele

Cine nu şi-a depus declaraţiile de venit trebuie să treacă urgent pe la Fisc

Data de 25 mai 2015 este termen-limită pentru depunerea Formularelor 200 ("Declaraţie privind veniturile realizate din România"), 201 ("Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate"), 221 ("Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole") şi 230 („Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor“).

Ştiri pe aceeaşi temă

Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România" se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
    1.1. activităţi independente;
    1.2. cedarea folosinţei bunurilor;
    1.3. activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
    1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

NOTĂ: Contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit, completează secţiunea corespunzătoare din formular.

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau al unei unităţi de cult, depun formularul 200, completând secţiunea corespunzătoare din formular.

Declaraţia se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit
legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului
fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele
categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de
închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele
decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
‐ venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare‐cumpărare de
valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice,
fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 201- "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2014, condiţia de rezidenţă prevăzută în Codul fiscal,  care au realizat în anul 2014 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi:
- venituri din profesii libere,
- venituri din activităţi comerciale,
- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
- venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură,
- venituri sub formă de dividende, dobânzi,
- venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,
- venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal,
- câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii,
- venituri din pensii,
- alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din ţara de sursă;
b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia,  înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Formularul 221-"Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit" se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele
asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de
origine animală, în stare naturală.

Declaraţia se completează în două exemplare:
- originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situaţii :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare
şi solicită restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii
sau unităţilor de cult.

Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţiile menţionate se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţiile se pun gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Formularele 200 şi 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin Spatiul Privat Virtual  sau pe baza unui certificat digital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ATENŢIE! Nedepunerea formularelor 200, 201 şi 221 până la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.

Modelul formularelor precum şi instrucţiunile de completare a acestora se găsesc pe portalul ANAF, la adresa: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili.

Informaţii detaliate se pot obţine:
- accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro;
- telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
- la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările